Archive for december, 2020

Published by Irène Nordgren on 29 dec 2020

Låt också biskop Georg Bätzing tala i Stockholms Katolska Stift !

Biskop Georg Bätzing ordförande i Tyska Biskopskonferensen
Kardinal Anders Arborelius biskop Stockholms katolska Stift
Hjälpbiskop Athanasius Schneider i Astana Kazakstan

Sr Madeleine Fredell OP skriver i en kommentar :

”Stort, stort tack, Irène, för att du håller oss reformvilliga katoliker uppdaterade om vad som händer utanför Stockholms katolska stift! Jag skulle verkligen vilja träffa biskop Bätzing under förutsättning att han talar engelska eller franska … Och varför får vi svenska katoliker aldrig veta vad som händer i katolska kyrkan i Tyskland? ”

Ja ”varför får vi svenska katoliker aldrig veta vad som händer i katolska kyrkan i Tyskland?”     

En berättigad fråga som  läsare av KV blogg och läsare av VÄKS Fb sida kan ställa …men det är ju en försvinnande liten del i Stockholms katolska Stift. 

Svenska katoliker som inte läser internationell press – utan enbart håller sig uppdaterade via Signum och Katolskt Magasin får all sin information filtrerad genom ett effektivt BULLERBYFILTER i vilket reformförespråkande nyheter från utlandet har filtreras bort. TYSTNADSKULTUREN inom Stockholms Katolska Stift är påtaglig jämfört med andra länder i Europa !

Det är inte ofta som utländska biskopar inbjuds att tala inom Stockholms katolska Stift. Nu i pandemitider har detta dock – via nätet – nyligen skett. Med biskop Anders välsignelse inbjöds hjälpbiskop Athanasius Schneider från Kazakstan av Sankta Elisabets folkhögskola – i samarbete med Kristus Konungens Kyrka i Göteborg – att tala under ”Kulturdagarna 19-21 nov.”

Hjälpbiskop Athanasius Schneider och biskop Georg Bätzing kan sägas representera 2 diametralt olika biskopliga hållningar inom dagens katolska kyrka. För Athanasius Schneider är kvinnliga ämbetsbärare och homosexuella par en styggelse. Detta samtidigt som Georg Bätzing pläderar för att formuleringarna krig homosexuella i Katolska Kyrkans Katekes bör förändras och att argumenten mot kvinnliga ämbetsbärare blir allt mindre trovärdiga.

Varför inte därför nu också skapa ett tillfälle då biskop Bätzing – med biskop Anders välsignelse – ges tillfälle att via internet tala till svenska katoliker utifrån samma tema ”Var inte rädda! ” som biskop Anders och hjälpbiskop Athanasius talade om i Göteborg!

// Irène

Published by Irène Nordgren on 28 dec 2020

Kvinnliga ämbetsbärare? Frågan kvarstår

28 / 12 2020 Enligt ordföranden i Tyska Biskopskonferensen Georg Bätzing blir det allt svårare att förklara förbudet inom katolska kyrkan mot kvinnliga diakoner och prästvigning av kvinnor. Argumenten mot att det sakramentala ämbetet endast skulle vara förbehållet män blir allt mindre övertygande. Inom teologin finns argument som talar för att det sakramentala ämbetet skulle kunna öppnas för kvinnor. Första steget skulle vara diakonvigning.  Frågan om prästämbetet kvarstår trots att den alltsedan Johannes Paulus II sägs unisont besvarats. Georg Bätzing pläderar också för en förändring i katekesen när det gäller par som inte kan gifta sig kyrkligt.  

https://www.katholisch.de/artikel/28148-baetzing-argumente-gegen-priesterinnen-ueberzeugen-immer-weniger

// Irène

PS Hur många sakrament finns inom katolska kyrkan ?

SVAR : 7 för män och 6 för kvinnor !

Published by Irène Nordgren on 20 dec 2020

I vilken riktning önskar biskop Anders att Stiftet ska gå ? Med eller mot Franciskus?

Att ämnet Athanasisus Schneider är känsligt visar Mario Ognissanti – fd rektor på Sankta Elisabets Folkhögskola – i sin replik på DAGEN – ”Grundlösa anklagelser om främlingsfientlighet”där han tar skydd bakom biskop Anders Arborelius och hävdar att denne gettt Ognissanti ”sin välsignelse och efteråt inbjöd biskop Schneider att göra ett längre besök i Sverige.”

www.dagen.se/debatt/2020/12/10/grundlosa-anklagelser-om-framlingsfientlighet/

Mario Ognissantos replik väckte undran men DAGEN ville inte gå med på att vi formulerade denna undran i vår slutreplik utan ändrade – med vårt medgivande- vår slutmening. DAGEN hade ringt upp Biskopsämbetet som – enligt DAGEN – meddelat att inbjudan ska ha rört sig om ”en artighetsgest i samband med ett besök av biskop Anders i Kazakstan.”

Slutreplik i DAGEN 19 DEC https://www.dagen.se/debatt/2020/12/19/val-kant-att-biskopens-asikter-ar-problematiska/

// Irène

PS Att Athanasisus Schneider räknas som en av Franciskus främste motståndare är nog alla överens om. Däremot råder olika uppfattningar om detta är positivt eller negativt ? Katoliker som är FÖR ekumenik och religionsdialog – i Andra Vatikankonciliets anda – och välkomnar Franciskus pastorala syn på frånskilda och omgifta och på homosexuella – oroar sig över och ser negativt på traditionalisternas motståndsrörelse som bla under Athanasius Schneiders ”ledarskap” växer sig allt starkare inom katolska kyrkan.

För traditionalister är dock Athanasius Schneiders ”antipåvliga” teologi Gefundenes Fressen – dvs mycket positivt.

Icke-döpta dvs judar och muslimer har Athanasius Schneider inget till övers för.

Marcel Lebvfre 1905-1991 https://sv.wikipedia.org/wiki/Marcel_Lefebvre

Schneider hyllar bla den exkommunicerade rörelsen SSPX och dess grundare ärkebiskop Marcel Lefebvre som inte accepterade Andra Vatikankonciliets dokument och som öppeti nedanstående youtube klipp – hetsar mot muslimer, något som Lefbvre dömdes för i domstol.

https://www.youtube.com/watch?v=_cWyHyP1oQY

Schneider har tagit avstånd från Johannes Paulus II Assisi möte 1986 och likaså Franciskus möte i Abu Dhabi 2019 med storimamen Ahmed el -Tayeb och undertecknandet av den gemensamma deklarationen ”Mänskligt broderskap” ett dokument som ”uppmanar till dialog mellan kulturerna, till konkret solidaritet mellan alla människor, till försvar av mänskliga rättigheter, och det fördömer hat, blodsutgjutelse såväl som våld och uttryckligen terrorism i religionens namn. I stället betonas religionernas roll som fredsskapande kraft i världen.” 

http://signum.se/franciskus-historiska-besok-i-abu-dhabi/

https://fsspx.news/en/news-events/news/vatican-ii-abu-dhabi-debate-between-bishop-schneider-and-archbishop-viganò-59487

Schneider har inte heller något till övers för homosexuella. Schneider vädjar tex till Franciskus att ta tillbaka sitt yttrande om partnerskap ”i annat fall riskerar Franciskus sin själs frälsning.” https://edwardpentin.co.uk/bishop-schneider-to-pope-francis-for-sake-of-your-soul-retract-approval-of-same-sex-civil-unions/

Det är mot denna bakgrund frågor uppstår vilka signaler Stiftet önskar sända ut genom att inbjuda Athanasius Schneider ?

I vilken riktning önskar biskop Anders att Stiftet ska gå ? MED påve Franciskus eller MOT ?

Inbjudan av Athanasius Schneider till Stockholms katolska Stift är illavarslande !

// Irène

Published by Gert Gelotte on 18 dec 2020

Katoliker i Sverige

så heter ett samtalsforum på Facebook där jag för ett ögonblick sedan kunde ta del av följande inlägg signerat Gunnar Eriksson:

” jag har inte, Gud vare tack, stött på någon heretiker i stiftets pastoralråd. Gert Gelotte satt väl där en gång men hans heretiska hippiegeneration har nog ingen så utrerat heretisk representant i rådet numera. Tvärt om så verkar ortodoxa katoliker dominera rådet, det finns t.o.m. några traditionalister där vilket sammanlagt bådar gott för de råd som vår gode och fromme biskop Anders kardinal Arborelius får av det allmänna prästadömet!”

Tyvärr är inlägget inte ägnat att förvånas över. Gunnar Eriksson brukar hålla detta tonläge och han är bara en av flera katolska näthatare som kapat ”Katoliker i Sverige.”

Förvånad blir jag däremot när jag noterar att Gunnar Eriksson berättar om sig själv att han ”leder vuxenkatekesstudierna i S:t Andreas församling (där vi i dagarna tagit upp en konvertit, med 2 till i antågande), sitter i församlingens pastoral- och ekonomiråd samt i stiftets pastoralråd.”

S:t Andreas församling är, om jag rätt underrättad, den nordostskånska katolska församlingen med tyngdpunkt i Kristianstad och Hässleholm. Kanske råder där svår brist på omdömesgilla personer, jag vet inte. Men att bristen i stiftet skulle vara så svår att Gunnar Eriksson kan platsa i stiftets högsta lekmannaorgan samtidigt som han sprider hat och förtal på Facebook, jag är ingalunda ensam måltavla, är en gåta. Eller kanske inte.

Stockholms katolska stift är i dag mycket annorlunda än när jag var med om att bilda Pastoralrådet, skrev dess första stadgar och under många år var dess vice ordförande.

Då var katolska kyrkan i Sverige på god väg att bli en uppskattad och respekterade del av det svenska samhället. Utan att på något sätt ge upp sin identitet.

I dag saknar katolska kyrkan i Sverige relevans. Den har blivit en förening för inbördes beundran bland mycket konservativa kristna och sjunker allt djupare in i steril dogmatism. Gunnar Eriksson är i dag mainstream, inte till sitt språkbruk men till åsikterna och ideologin bakom åsikterna. Och han är tyvärr mainstream ända upp bland präster, kyrkoherdar och ordensfolk.

Det är häpnadsväckande att iaktta det mänskliga, teologiska och intellektuella förfallet i Stockholms katolska stift.

Gert Gelotte

Published by Irène Nordgren on 08 dec 2020

Jo biskop Anders jag är rädd!

8 Nov 2020

Biskop Anders

Du deltog i kulturdagarna som Sankta Elisabets Folkhögskola anordnade i samarbete med Kristus Konungens kyrka i Göteborg 19-21 nov.

Du firade mässan i Kristus Konungens kyrka varifrån Du också predikade under rubrik ”Nolite timere! Var inte rädda ! ”

Men jag är rädd!

Livrädd för den biskop – Athanasius Schneider – som också var inbjuden att tala utifrån samma tema som Du.

Därav nedanstående artikel i dagens DAGEN

”Ofattbart att folkhögskola bjöd in främlingsfientlig biskop”

https://www.dagen.se/debatt/2020/12/09/anmarkningsvart-av-katolsk-folkhogskola-att-bjuda-in-framlingsfientlig-biskop/

Det lär finnas ca 5000 katolska biskopar i världen. Det är inte var dag en av dessa inbjuds att tala i katolska sammanhang i Sverige. När nu så sker är det ofattbart att valet faller på hjälpbiskop Athanasius Schneider från Astana i Kazakhstan som helt oförblommerat gjort sig (ö)känd för sin främlingsfientlighet och sitt motstånd och bekämpande av allt det som Franciskus vill stå för vad gäller positiva relationer till andra religioner och andra kyrkor och samfund. Vad gäller en pastoral hållning till frånskilda / omgifta och homosexuella.

Du predikar bla om ”det glada budskapet”, om ”enhetens gåva” och om att ”evangelisera”. Just därför så skrämmande och ofattbart att just Athanasius Schneider släpps fram i det Stift som Du är överhuvud för. Genom sin främlingsfientlighet blir Athanasius Schneider ett språkrör för ett ”sorgligt budskap” vars förkunnelse bidrar till att splittra katolska kyrkan!

Med vänliga hälsningar

Irène Nordgren

PS

Athanasius Schneider har allierat sig med vår tids motpåve Carló Maria Vigano som begärt Franciskus avgång. https://fsspx.news/en/news-events/news/letter-support-bishop-schneider-and-bishop-viganò-debate-vatican-ii-60008

Islam är en ”falsk religion”. Athanasius Schneider raljerar över Nostra Aetatae och Lumen Gentium och över ”falsk ekumenik.”

https://vimeo.com/325395102

Athanasius Schneiders ersättningsteologi kan knappast uttryckas tydligare än så här :

”The Jewish rejected this Divine covenant, since Jesus told them: ”Whoever hates me also hates my Father” (Jn 15,23). These words of Jesus are still valid for today’s Jews: ”Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away” (Mk 13,31). And Jesus said that if you do not accept me, you cannot go to the Father.[23] When today’s Jews reject Christ, they reject the Father and his covenant, too. Because there is ultimately one covenant only, not two covenants: the Old went over to the New Covenant.”

rorate-caeli.blogspot.com/2016/04/exclusive-interview-with-bishop.html