DAGEN Anna Bieniaszewski Sandberg skriver om klerikalism, upphöjda präster och maktkultur inom katolska kyrkan.

https://www.dagen.se/dokument/upphojda-praster-ett-gissel-for-kyrkan-1.1216628

// Irène

PS Klerikalism hör nära ihop med PATRIARKAT – ett ämne som naturligtvis kvinnliga teologer är mer intresserade att analysera än kyrkans klerker….. Tex Elizabeth Johnson ordenssyster och tillika professor i teologi och världsberömd pionjär inom ämnet katolsk feminism. För säkerhets skull ser Stockholms katolska stift till att inte medverka till att översätta katolsk feministteologi! Också ett utslag av klerikalism !

Elizabeth Johnson beskriver hur kristendomen utformades inom det romerska imperiet och dess patriarkala struktur. ”Män undervisar och beslutar. Kvinnor lyssnar och lyder.”
Redan 1992 skriver Elizabeth Johnson i sin bok som blivit en klassiker ”She who is” utförligt om begreppet patriarkat. Hon utgår från ordets grekiska grundbetydelse ”fadersvälde.”

Jag citerar ur ”She who is” i egen översättning ”Patriarkat är en form av social organisation i vilken makten alltid ligger hos den man eller de män som dominerar och med de andra i gradvis underordad rangordning ända ner till de som har minst makt och som utgör den breda basen. Denna klassiskt aristoteliska politiska filosofi, detta system innebär inte bara det naturliga härskandet av män över kvinnor utan för att vara mer exakt den frie mannen som det absoluta överhuvudet över hela hushållet med kvinnor, barn, manliga och kvinnliga slavar och annan icke-mänsklig egendom. Detta var en hörnsten i statens hela struktur. Detta traditionella mönster av en pyramid av olika sociala relationer inom stat, kyrka och familj har sedimenterat de härskande männens dominans så till den grad att det verkar helt naturligt.”

Så avslutar Elizabeth Johnson med att säga ”Religiöst patriarkat är en av de starkaste formerna för denna struktur då detta patriarkat ser sig själv som gudomligt grundat och som en konsekvens av detta säger de härskande männen att deras makt har delegerats till dem av Gud (som undantagslöst benämns i manliga termer) och som utövas genom ett gudomligt mandat.” (I samma gudomliga kategori m a o som tyngdlagen – min anm)

Elizabeth Johnson ”Androcentrism från grekiskans andros / manlig människa kallas det sätt att tänka och handla och som får det karaktäristiska i mäns sätt att härska att framstå som det normativa för hela mänskligheten.”

Därefter kommer Johnson in på katolska patriarkatets chefsideolog par préférence Thomas av Aquino (1225-1274) vars syn på naturlig över-och underordning mellan man och kvinna – under deras tid på jorden – utövat oöverskådligt inflytande på kyrkan via prästseminaristers obligatoriska studier tiderna igenom. Thomas av Aquino var influerad av Aristoteles antika konceptionsteori från 300 f Kr och dennes syn på kvinnan som en ”defekt man”. I ärlighetens namn bör dock tilläggas att Thomas av Aquino var noga med att framhålla att i livet efter döden är dock kvinnan helt jämställd med mannen.

Elizabeth Johnson tar upp den klassiskt hellenistiska synen på kvinnor, barn och slavar som mannens egendom och ser vi på den judiskt-kristna bakgrunden så finns där motsvarande syn som tydligt illustreras genom ”10 Guds bud” där tionde budet lyder i Bibel 2000 översättning ” Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.” Dvs en oxe och en åsna var lika värdefull egendom som en hustru för en man.

Jag recyclar ur en krönika i DAGENS SEGLORA 2013 – i samband med att B16 avgick.

”Feministteologer är inte ett populärt släkte inom Vatikanen. Deras texter varken citeras eller åberopas i encyklikor eller uttalanden. Påven Benedikt har dock inte i sig haft något emot starka kvinnor – bara de inte varit livs levande. Hildegard av Bingen död 1179, den Heliga Birgitta död 1373 och Teresa av Avila död 1582 är alla starka kvinnor som påven på olika sätt visat stor uppskattning för.

Levande starka och verbala kvinnor som ordenssystrarna i LCWR (Leadership conference women religious) i USA eller feministteologen Elizabeth Johnson har påven och hans Vatikanmän velat belägga med munkavle. Den kända feministteologen Mary Hunt har i artikeln ”Smoke gets in your eyes” skrivit något av det skarpaste jag läst om det kommande påvevalet. Jag citerar ur artikeln i egen översättning.

”Patriarkatet kommer att skörda ofattbara mängder gratis publicitet den kommande månaden när den romersk katolska kyrkan möblerar om på den påvliga plattformen. Mediakommentatorer kommer att bugande rapportera om de procedurer som utlösts av påven Benedikt XVI oväntade avgång. Oöverträffade bilder av Herrens lag (kyriarchy) kommer vara i strålkastarljuset i våra hem när reportrar andäktigt kommer förklara de urgamla ritualerna när mansklubben klonar sina egna huvuden. ”

http://dagensseglora.se/2013/02/18/snart-ska-annu-enman-rostas-fram/

”KYRIARCHY” https://en.wikipedia.org/wiki/Kyriarchy