Archive for the 'Uncategorized' Category

Published by Irène Nordgren on 02 jan 2021

Människor och Tro – Inkulturation och kroppslighetens mystik

Människor och Tro idag 2 jan kl 1700 Repris från 2019 ”Tänk om Gud är kvinna ?”

”Dagens Människor och tro handlar idag om Gud som kvinna. Hur skulle det påverka oss existentiellt, i vardagen och framför allt vårt samhälle. Inom den katolska feministteologin börjar man åter diskutera Guds feminina aspekter och till med påven Franciskus har benämnt Gud som modern. En pågående debatt rasar inom Vatikanen som delar hela den katolska världen sen några avbildningar av Pachamama, en urbefolknings gudinna från Sydamerika, hedrades och likställdes med Jungfru Maria. Moder Jord är också en mycket gammal symbol som nu fått en ny renässans, speciellt i mer sekulära samhällen.”

”Människor och tro får vi höra dominikansystern och teologen Madeleine Fredell och teologen Irene Nordgren analysera de senaste rönen inom feministteologin.”

https://sverigesradio.se/avsnitt/1631260?fbclid=IwAR2WSnG5IO42VP_DRdJUZVOnBntYRa4ilPKjtLExzIQBO8Ybp7SCceqAyXk

// Irène

PS Om inkulturation https://sv.qaz.wiki/wiki/Inculturation

Ett exempel på inkulturation är ”Vår Fru av Guadelupe”.

Vatican News berättar bakgrunden https://www.vaticannews.va/en/saints/12/12/b–mary-virgin-of–guadalupe.html

Av någon anledning ”glömmer” Vatican News dock att nämna gudinnan TONANTZIN i sammanhanget. Innan de kristna spanska conquistadorerna för ca 500 år sedan erövrade Mexico vördades på kullen Tepeyac gudinnan Tonantzin och där en kyrka senare byggdes åt ”Vår Fru av Guadelupe” som blev världens största pilgrimsort.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är tonantzin.jpg  http://www.katolskvision.se/blog/?p=27590

Sr Madeleine berättar om medeltidens och kroppslighetens mystik, sensualitet och födande Marior.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=27857

Sr Madeleine i Föreläsningsserien ”Födda att representera Gud, på spaning efter en teologisk människosyn i vår tid” 31 jan 2020

Del 1 https://www.youtube.com/watch?v=OyGq2zINlpw&fbclid=IwAR2LW14uQgkp1IR5n4dGZi3JhtIAgGTwQmmQJ_9nPgivi0ScIj58hohw0Hk

Del 2 https://www.youtube.com/watch?v=dhVUBPZ5dZc

Published by Irène Nordgren on 29 dec 2020

Låt också biskop Georg Bätzing tala i Stockholms Katolska Stift !

Biskop Georg Bätzing ordförande i Tyska Biskopskonferensen
Kardinal Anders Arborelius biskop Stockholms katolska Stift
Hjälpbiskop Athanasius Schneider i Astana Kazakstan

Sr Madeleine Fredell OP skriver i en kommentar :

”Stort, stort tack, Irène, för att du håller oss reformvilliga katoliker uppdaterade om vad som händer utanför Stockholms katolska stift! Jag skulle verkligen vilja träffa biskop Bätzing under förutsättning att han talar engelska eller franska … Och varför får vi svenska katoliker aldrig veta vad som händer i katolska kyrkan i Tyskland? ”

Ja ”varför får vi svenska katoliker aldrig veta vad som händer i katolska kyrkan i Tyskland?”     

En berättigad fråga som  läsare av KV blogg och läsare av VÄKS Fb sida kan ställa …men det är ju en försvinnande liten del i Stockholms katolska Stift. 

Svenska katoliker som inte läser internationell press – utan enbart håller sig uppdaterade via Signum och Katolskt Magasin får all sin information filtrerad genom ett effektivt BULLERBYFILTER i vilket reformförespråkande nyheter från utlandet har filtreras bort. TYSTNADSKULTUREN inom Stockholms Katolska Stift är påtaglig jämfört med andra länder i Europa !

Det är inte ofta som utländska biskopar inbjuds att tala inom Stockholms katolska Stift. Nu i pandemitider har detta dock – via nätet – nyligen skett. Med biskop Anders välsignelse inbjöds hjälpbiskop Athanasius Schneider från Kazakstan av Sankta Elisabets folkhögskola – i samarbete med Kristus Konungens Kyrka i Göteborg – att tala under ”Kulturdagarna 19-21 nov.”

Hjälpbiskop Athanasius Schneider och biskop Georg Bätzing kan sägas representera 2 diametralt olika biskopliga hållningar inom dagens katolska kyrka. För Athanasius Schneider är kvinnliga ämbetsbärare och homosexuella par en styggelse. Detta samtidigt som Georg Bätzing pläderar för att formuleringarna krig homosexuella i Katolska Kyrkans Katekes bör förändras och att argumenten mot kvinnliga ämbetsbärare blir allt mindre trovärdiga.

Varför inte därför nu också skapa ett tillfälle då biskop Bätzing – med biskop Anders välsignelse – ges tillfälle att via internet tala till svenska katoliker utifrån samma tema ”Var inte rädda! ” som biskop Anders och hjälpbiskop Athanasius talade om i Göteborg!

// Irène

Published by Irène Nordgren on 28 dec 2020

Kvinnliga ämbetsbärare? Frågan kvarstår

28 / 12 2020 Enligt ordföranden i Tyska Biskopskonferensen Georg Bätzing blir det allt svårare att förklara förbudet inom katolska kyrkan mot kvinnliga diakoner och prästvigning av kvinnor. Argumenten mot att det sakramentala ämbetet endast skulle vara förbehållet män blir allt mindre övertygande. Inom teologin finns argument som talar för att det sakramentala ämbetet skulle kunna öppnas för kvinnor. Första steget skulle vara diakonvigning.  Frågan om prästämbetet kvarstår trots att den alltsedan Johannes Paulus II sägs unisont besvarats. Georg Bätzing pläderar också för en förändring i katekesen när det gäller par som inte kan gifta sig kyrkligt.  

https://www.katholisch.de/artikel/28148-baetzing-argumente-gegen-priesterinnen-ueberzeugen-immer-weniger

// Irène

PS Hur många sakrament finns inom katolska kyrkan ?

SVAR : 7 för män och 6 för kvinnor !

Published by Irène Nordgren on 20 dec 2020

I vilken riktning önskar biskop Anders att Stiftet ska gå ? Med eller mot Franciskus?

Att ämnet Athanasisus Schneider är känsligt visar Mario Ognissanti – fd rektor på Sankta Elisabets Folkhögskola – i sin replik på DAGEN – ”Grundlösa anklagelser om främlingsfientlighet”där han tar skydd bakom biskop Anders Arborelius och hävdar att denne gettt Ognissanti ”sin välsignelse och efteråt inbjöd biskop Schneider att göra ett längre besök i Sverige.”

www.dagen.se/debatt/2020/12/10/grundlosa-anklagelser-om-framlingsfientlighet/

Mario Ognissantos replik väckte undran men DAGEN ville inte gå med på att vi formulerade denna undran i vår slutreplik utan ändrade – med vårt medgivande- vår slutmening. DAGEN hade ringt upp Biskopsämbetet som – enligt DAGEN – meddelat att inbjudan ska ha rört sig om ”en artighetsgest i samband med ett besök av biskop Anders i Kazakstan.”

Slutreplik i DAGEN 19 DEC https://www.dagen.se/debatt/2020/12/19/val-kant-att-biskopens-asikter-ar-problematiska/

// Irène

PS Att Athanasisus Schneider räknas som en av Franciskus främste motståndare är nog alla överens om. Däremot råder olika uppfattningar om detta är positivt eller negativt ? Katoliker som är FÖR ekumenik och religionsdialog – i Andra Vatikankonciliets anda – och välkomnar Franciskus pastorala syn på frånskilda och omgifta och på homosexuella – oroar sig över och ser negativt på traditionalisternas motståndsrörelse som bla under Athanasius Schneiders ”ledarskap” växer sig allt starkare inom katolska kyrkan.

För traditionalister är dock Athanasius Schneiders ”antipåvliga” teologi Gefundenes Fressen – dvs mycket positivt.

Icke-döpta dvs judar och muslimer har Athanasius Schneider inget till övers för.

Marcel Lebvfre 1905-1991 https://sv.wikipedia.org/wiki/Marcel_Lefebvre

Schneider hyllar bla den exkommunicerade rörelsen SSPX och dess grundare ärkebiskop Marcel Lefebvre som inte accepterade Andra Vatikankonciliets dokument och som öppeti nedanstående youtube klipp – hetsar mot muslimer, något som Lefbvre dömdes för i domstol.

https://www.youtube.com/watch?v=_cWyHyP1oQY

Schneider har tagit avstånd från Johannes Paulus II Assisi möte 1986 och likaså Franciskus möte i Abu Dhabi 2019 med storimamen Ahmed el -Tayeb och undertecknandet av den gemensamma deklarationen ”Mänskligt broderskap” ett dokument som ”uppmanar till dialog mellan kulturerna, till konkret solidaritet mellan alla människor, till försvar av mänskliga rättigheter, och det fördömer hat, blodsutgjutelse såväl som våld och uttryckligen terrorism i religionens namn. I stället betonas religionernas roll som fredsskapande kraft i världen.” 

http://signum.se/franciskus-historiska-besok-i-abu-dhabi/

https://fsspx.news/en/news-events/news/vatican-ii-abu-dhabi-debate-between-bishop-schneider-and-archbishop-viganò-59487

Schneider har inte heller något till övers för homosexuella. Schneider vädjar tex till Franciskus att ta tillbaka sitt yttrande om partnerskap ”i annat fall riskerar Franciskus sin själs frälsning.” https://edwardpentin.co.uk/bishop-schneider-to-pope-francis-for-sake-of-your-soul-retract-approval-of-same-sex-civil-unions/

Det är mot denna bakgrund frågor uppstår vilka signaler Stiftet önskar sända ut genom att inbjuda Athanasius Schneider ?

I vilken riktning önskar biskop Anders att Stiftet ska gå ? MED påve Franciskus eller MOT ?

Inbjudan av Athanasius Schneider till Stockholms katolska Stift är illavarslande !

// Irène

Published by Gert Gelotte on 18 dec 2020

Katoliker i Sverige

så heter ett samtalsforum på Facebook där jag för ett ögonblick sedan kunde ta del av följande inlägg signerat Gunnar Eriksson:

” jag har inte, Gud vare tack, stött på någon heretiker i stiftets pastoralråd. Gert Gelotte satt väl där en gång men hans heretiska hippiegeneration har nog ingen så utrerat heretisk representant i rådet numera. Tvärt om så verkar ortodoxa katoliker dominera rådet, det finns t.o.m. några traditionalister där vilket sammanlagt bådar gott för de råd som vår gode och fromme biskop Anders kardinal Arborelius får av det allmänna prästadömet!”

Tyvärr är inlägget inte ägnat att förvånas över. Gunnar Eriksson brukar hålla detta tonläge och han är bara en av flera katolska näthatare som kapat ”Katoliker i Sverige.”

Förvånad blir jag däremot när jag noterar att Gunnar Eriksson berättar om sig själv att han ”leder vuxenkatekesstudierna i S:t Andreas församling (där vi i dagarna tagit upp en konvertit, med 2 till i antågande), sitter i församlingens pastoral- och ekonomiråd samt i stiftets pastoralråd.”

S:t Andreas församling är, om jag rätt underrättad, den nordostskånska katolska församlingen med tyngdpunkt i Kristianstad och Hässleholm. Kanske råder där svår brist på omdömesgilla personer, jag vet inte. Men att bristen i stiftet skulle vara så svår att Gunnar Eriksson kan platsa i stiftets högsta lekmannaorgan samtidigt som han sprider hat och förtal på Facebook, jag är ingalunda ensam måltavla, är en gåta. Eller kanske inte.

Stockholms katolska stift är i dag mycket annorlunda än när jag var med om att bilda Pastoralrådet, skrev dess första stadgar och under många år var dess vice ordförande.

Då var katolska kyrkan i Sverige på god väg att bli en uppskattad och respekterade del av det svenska samhället. Utan att på något sätt ge upp sin identitet.

I dag saknar katolska kyrkan i Sverige relevans. Den har blivit en förening för inbördes beundran bland mycket konservativa kristna och sjunker allt djupare in i steril dogmatism. Gunnar Eriksson är i dag mainstream, inte till sitt språkbruk men till åsikterna och ideologin bakom åsikterna. Och han är tyvärr mainstream ända upp bland präster, kyrkoherdar och ordensfolk.

Det är häpnadsväckande att iaktta det mänskliga, teologiska och intellektuella förfallet i Stockholms katolska stift.

Gert Gelotte

Published by Irène Nordgren on 08 dec 2020

Jo biskop Anders jag är rädd!

8 Nov 2020

Biskop Anders

Du deltog i kulturdagarna som Sankta Elisabets Folkhögskola anordnade i samarbete med Kristus Konungens kyrka i Göteborg 19-21 nov.

Du firade mässan i Kristus Konungens kyrka varifrån Du också predikade under rubrik ”Nolite timere! Var inte rädda ! ”

Men jag är rädd!

Livrädd för den biskop – Athanasius Schneider – som också var inbjuden att tala utifrån samma tema som Du.

Därav nedanstående artikel i dagens DAGEN

”Ofattbart att folkhögskola bjöd in främlingsfientlig biskop”

https://www.dagen.se/debatt/2020/12/09/anmarkningsvart-av-katolsk-folkhogskola-att-bjuda-in-framlingsfientlig-biskop/

Det lär finnas ca 5000 katolska biskopar i världen. Det är inte var dag en av dessa inbjuds att tala i katolska sammanhang i Sverige. När nu så sker är det ofattbart att valet faller på hjälpbiskop Athanasius Schneider från Astana i Kazakhstan som helt oförblommerat gjort sig (ö)känd för sin främlingsfientlighet och sitt motstånd och bekämpande av allt det som Franciskus vill stå för vad gäller positiva relationer till andra religioner och andra kyrkor och samfund. Vad gäller en pastoral hållning till frånskilda / omgifta och homosexuella.

Du predikar bla om ”det glada budskapet”, om ”enhetens gåva” och om att ”evangelisera”. Just därför så skrämmande och ofattbart att just Athanasius Schneider släpps fram i det Stift som Du är överhuvud för. Genom sin främlingsfientlighet blir Athanasius Schneider ett språkrör för ett ”sorgligt budskap” vars förkunnelse bidrar till att splittra katolska kyrkan!

Med vänliga hälsningar

Irène Nordgren

PS

Athanasius Schneider har allierat sig med vår tids motpåve Carló Maria Vigano som begärt Franciskus avgång. https://fsspx.news/en/news-events/news/letter-support-bishop-schneider-and-bishop-viganò-debate-vatican-ii-60008

Islam är en ”falsk religion”. Athanasius Schneider raljerar över Nostra Aetatae och Lumen Gentium och över ”falsk ekumenik.”

https://vimeo.com/325395102

Athanasius Schneiders ersättningsteologi kan knappast uttryckas tydligare än så här :

”The Jewish rejected this Divine covenant, since Jesus told them: ”Whoever hates me also hates my Father” (Jn 15,23). These words of Jesus are still valid for today’s Jews: ”Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away” (Mk 13,31). And Jesus said that if you do not accept me, you cannot go to the Father.[23] When today’s Jews reject Christ, they reject the Father and his covenant, too. Because there is ultimately one covenant only, not two covenants: the Old went over to the New Covenant.”

rorate-caeli.blogspot.com/2016/04/exclusive-interview-with-bishop.html

Published by Irène Nordgren on 28 nov 2020

Helena D’Arcy innehar svenskt mästerskap i att slingra sig !

Vi tar det från början.

Helena D’Arcy refuserar vårt debattinlägg som replik på Bengt Malmberg med orden

Hej Kerstin och Irene!

Tack för er replik.

Vi kommer inte att ta in den i Km, eftersom ni i texten anklagar två enskilda individer, diakon Göran F. och fader Michael Schneider. Individuella anklagelser på detta sätt är mig helt främmande att publicera i Km. Man kan så klart tycka väldigt mycket om diakon Görans skrifter, översättningar och dito om fader Michael, men att peka ut enskilda personer på detta sätt hör inte hemma i Km.

Jag tycker inte heller att fraser som ”kyrkans hyckleri” hör hemma i en sansad debatt.

Dessutom är denna fras ”Låt oss inte glömma att även det civila samhället suttit fast i föreställningar om homosexualitet som både kriminellt och som psykisk sjukdom” totalt vilseledande, eftersom den antyder att kyrkan skulla vara av uppfattningen att homosexualitet är kriminellt och en psykisk sjukdom. 

Avslutningsvis är jag helt öppen för att ta in ”berättelser från katoliker med självupplevd erfarenhet av att leva i samkönade partnerskap”; anledningen att jag inte tagit in den insändare jag upprepade gånger fått sedan mars beror på hur den är skriven, vilken mannen i fråga är fullt medveten om (eftersom vi har korresponderat flitigt i över ett halvår).

Vänliga hälsningar,

Helena

_______________________________________________

Vi tar fasta på slutorden Avslutningsvis är jag helt öppen för att ta in ”berättelser från katoliker med självupplevd erfarenhet av att leva i samkönade partnerskap”;

26 nov 

Hej igen Helena

Vi vill bara för säkerhets skull kolla om vi förstått dig rätt att du är beredd att ta in berättelser från katoliker med självupplevd erfarenhet att fn leva i samkönade partnerskap.  Vi känner sådana par men vill inte i onödan be dom skicka sina berättelser till dig.

Mvh

Irène Nordgren  och  Kerstin Persson

_________________________________________________

26 nov 

Hej Irene och Kerstin!

Jag är absolut beredd på det, men det är ju också självklart helt beroende av hur en sådan berättelse är skriven, själva budskapet och vad som annars hänt i (den katolska) omvärlden. Km kommer ju trots allt bara ut med nio nummer om året, så det är ju inte allt för mycket insändarutrymme det handlar om.

Men om inte annat kan ju korrespondensen oss emellan forsätta att fungera som spännande läsning på Katolsk Vision och VÄKS:s fb.

Vänliga hälsningar,

Helena

__________________________________________________

27 nov 

Hej Helena!

Tack för ditt svar.

Vi förstår naturligtvis att varje Km inte kan handla om dessa frågor. 

Men undrar vad som menas med  ”hur en sådan berättelse är skriven, själva budskapet” Vi förstår inte riktigt. Är det så att personerna ifråga måste deklarera att de lever i celibat? 

Vill du förtydliga detta?

Tidigare tog du illa upp när vi använde ordet hyckleri?  Kanske definierar vi ordet olika? Hur vill du definiera det?

Hälsningar

Kerstin Persson    Irene Nordgren

______________________________________

27 nov 

Hej igen!

Jag tog inte illa upp av ordet hyckleri men tycker inte att det är ett ord som platsar på Km:s debattsidor.

Det jag menar är att det beror helt på vad berättelsen går ut på; vill man berätta om sitt liv och sina svårigheter, eller vill man anklaga och fördöma kyrkans lära, samt attackera olika ”falanger” (ett ord som tyvärr används jämt och ständigt av många)?

Det är det jag menar.

Vänliga hälsningar,

Helena

__________________________________________________

27 nov 

Snälla Helena 

Kan du inte bara svara JA eller NEJ på frågan  ”Är det så att personerna ifråga måste deklarera att de lever i celibat? ”

Mvh

Irène Nordgren      Kerstin Persson 

___________________________________________________

28 nov

Hej igen Irene och Kerstin!

”Måste deklarera att de lever i celibat”???!! Det var det konstigaste jag hört på länge. Om ni talar i allmänna ordalag om t.ex. en debattartikel med poängen ”nu är det hög tid att kyrkan ändrar sin lära om äktenskapet” så har det väl inget att göra med saken huruvida avsändaren lever i celibat eller inte.

Om ni med denna fråga refererar till den man jag korresponderat med sedan i våras, och det som gör att vi inte kan ta in hans insändare som den är skriven, så har det att göra med att hela ”poängen” med hans insändare är, att presentera en ”lösning” på hur han som homosexuell man lyckats kombinera kyrkans lära med att leva i ett långt partnerskap, men att han sedan i texten inte klargör vad denna lösning går ut på, vilket bara sätter myror i huvudet på läsaren och inte ger klara besked.

Nu går vi till tryck om ett par dagar, och mitt nästa svar till er – om ni vill fortsätta detta – kommer att dröja. Annars föreslår jag, som jag också föreslagit mannen i fråga, att vi fortsätter detta samtal på annan plats; mails fram och tillbaka är nog ett av de sämsta sätten att ha ett av dessa viktiga samtal på. 

Eller att ni riktar in er på en tidning med en något större läsarskara; Km:s läsarkrets är trots allt mikroskopisk. Jag tänker att er energi och framåtanda skulle få bättre utdelning i t.ex. The Tablet eller någon större tidning som når så många fler.

Vänliga hälsningar,

Helena

_______________________________________________

28 nov

Hej Helena 

Inte någonstans har vi gett uttryck för önskan att debattera ”nu är det hög tid att kyrkan ändrar sin lära om äktenskapet” ? Det enda vi önskade var att du mer tydligt preciserade  villkoren för att Km ska  publicera ”berättelser av personer med egen erfarenhet av samkönat partnerskap.”  Vi upplevde att du var oklar när du beskrev villkoren.  

Vi vill avslutnings tacka för tipset med The Tablet som du kanske också ska vidarebefordra till ”den man du korresponderat med sedan i våras”…….eller kanske inte så klokt då ”mannen i fråga” kanske samtidigt berättar för världen att hans berättelse  blivit refuserad i Katolskt Magasin i Sverige……

Mvh 

Irène och Kerstin

Published by Irène Nordgren on 24 nov 2020

Helena D’Arcy illustrerar hur tystnadskulturen ska vidmakthållas på Km

Med anledning av Bengt Malmgrens ovanstående debattartikel i senaste Km 9/2020  skriver vi  (Irène Nordgren och Kerstin Persson) nedanstående replik / debattartikel  till Km / chefredaktör Helena D’Arcy.

Debatt Km

Bengt Malmgren (BM) skriver att påvligt stöd för registrerat partnerskap ”är ingenting nytt, för många katoliker, inget kontroversiellt och går inte emot kyrkans lära.” Tyvärr talar fakta för att detta är en sanning med modifikation. BM har säkert rätt i att det för många katoliker, också i Sverige, varken är nytt eller kontroversiellt – i teorin – men i Stockholms katolska stift får detta inte synas i praktiken.  
Vi vet ju att det också i Katolska kyrkan i Sverige, finns en hel del troende katoliker som lever i samkönade relationer, i partnerskap eller civilt gifta. Det finns också katolska familjer, med vuxna barn som lever i samkönade relationer. En del av de äldre har sedan länge varit vana att vara diskreta och ”ligga lågt” för att kunna delta i församlingslivet. Idag borde det vara slut på denna tystnadskultur! De vuxna barnen ser kyrkans hyckleri och lämnar eller blir lämnade av kyrkan. Därmed inte sagt att de lämnar sin tro. 

Utifrån officiell katolsk hållning är frågan om samkönade partnerskap olika kontroversiell i olika stift och i olika församlingar inom den världsvida katolska kyrkan.  

Ett talande exempel är Stockholms katolska stift. År 2018 initierade ordförande i KUÄF (Katolska utskottet för äktenskap och familj) Göran Fäldt –  diakon i Sankt Franciskus katolska församling i Jönköping – en namninsamling på franciskanernas i Jönköping internetportal Katolsk Horisont som protest mot att påven inbjudit USA kände förkämpe för HBTQ personer -James Martin SJ – som talare på Världsfamiljemötet i Irland.  

Diakon Göran Fäldt har även tagit till sin uppgift att på Katolsk Horisont till svenska översätta artiklar från ”tradionalistiskt orienterade katolikers” internetsiter som LifeSiteNews och National Catholic Register.  Diakon Göran Fäldts senaste översättning från den sistnämnda rör en artikel som utmålar att ”Kyrkan i Tyskland smittats av ett teologiskt virus” vilket syftar på att det just är i Tyskland som de mest progressiva röster finns som pläderar för bl.a. inomkatolska reformer inklusive omformulering av Katolska kyrkans Katekes brutala och förödande formuleringar kring homosexualitet.

2357 —”Med stöd av Skriften som framställer homosexuella handlingar som i högsta grad klandervärda har traditionen alltid förklarat att ”homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga”. De strider mot den naturliga lagen. De stänger av den sexuella akten från att ge liv. De har inte sitt ursprung i en känslomässig komplementaritet. De kan aldrig i något fall godkännas. ”   

 Att påvens uttalande inte upplevs okontroversiellt i vårt Stift visar också internetportalen Katolsk Observatör (KO) som ondgör sig över påvens uttalande. Noteras bör att i redaktionen för KO sitter en katolsk präst – fader Otto Michael Schneider.  Ett observandum är även att såväl Katolskt Magasin som Signum hittills konsekvent undvikit att kommentera de olika progressiva initiativ som kommer från tex Tyskland och Österrike, där biskopar, präster och teologer offentligt pläderar för en förändrad attityd / mindset när det gäller samkönade personers relationer och exempelvis föreslår välsignelser för samkönade partnerskap.  

 Om BM:s tes ovan är sann borde det i konsekvensens namn vara möjligt och totalt okontroversiellt för Km att ta in några berättelser från katoliker med självupplevd erfarenhet av att leva i samkönade partnerskap. Låt oss inte glömma att även det civila samhället suttit fast i föreställningar om homosexualitet som både kriminellt och som psykisk sjukdom – något som kostat många människor livet. Påve Franciskus uttalande för registrerat partnerskap kan därför vara ett livsviktigt stöd för många människor.

Irène Nordgren   Kerstin Persson

————————————————————————

Helena D’Arcy refuserar dock idag 24 nov vår debattartikel i följande svar :

Hej Kerstin och Irene!

Tack för er replik.

Vi kommer inte att ta in den i Km, eftersom ni i texten anklagar två enskilda individer, diakon Göran F. och fader Michael Schneider. Individuella anklagelser på detta sätt är mig helt främmande att publicera i Km. Man kan så klart tycka väldigt mycket om diakon Görans skrifter, översättningar och dito om fader Michael, men att peka ut enskilda personer på detta sätt hör inte hemma i Km.

Jag tycker inte heller att fraser som ”kyrkans hyckleri” hör hemma i en sansad debatt.

Dessutom är denna fras ”Låt oss inte glömma att även det civila samhället suttit fast i föreställningar om homosexualitet som både kriminellt och som psykisk sjukdom” totalt vilseledande, eftersom den antyder att kyrkan skulla vara av uppfattningen att homosexualitet är kriminellt och en psykisk sjukdom. 

Avslutningsvis är jag helt öppen för att ta in ”berättelser från katoliker med självupplevd erfarenhet av att leva i samkönade partnerskap”; anledningen att jag inte tagit in den insändare jag upprepade gånger fått sedan mars beror på hur den är skriven, vilken mannen i fråga är fullt medveten om (eftersom vi har korresponderat flitigt i över ett halvår).

Vänliga hälsningar,

Helena

——————————————————————————

Vi har idag 24 nov svarat Helena D’Arcy enligt följande

Hej Helena!

Tack för att du motiverar ditt besked om att inte ta in repliken.

Här följer några kommentarer.

1.eftersom ni i texten anklagar två enskilda individer, diakon Göran F. och fader Michael Schneider.  

Utifrån Bengt Malmgrens påstående att påvens uttalande inte är kontroversiellt …..Göran Fäldt hängde ut James Martin – det ville vi framföra som bevis att frågan kring homosexualitet är så kontroversiell så att en offentlig företrädare väljer att inte bara hänga ut en person utan också skapa ett drev mot James Martin.  Katolsk Observatör är en särskild katolsk plattform genom att en av stiftets präster sitter i dess redaktion. 
Vi anser att detta bara är en påminnelse om fakta. Båda står säkert för sina ställningstagande, som ju går att  läsa på allmänna katolska webbsidor.

2.Jag tycker inte heller att fraser som ”kyrkans hyckleri” hör hemma i en sansad debatt.  

 Kanske definierar vi hyckleri olika? Vilken är din definition? 

3.Dessutom är denna fras ”Låt oss inte glömma att även det civila samhället suttit fast i föreställningar om homosexualitet som både kriminellt och som psykisk sjukdom” totalt vilseledande, eftersom den antyder att kyrkan skulla vara av uppfattningen att homosexualitet är kriminellt och en psykisk sjukdom. 

Nej kyrkan uttrycker inte att homosexualitet är kriminellt eller en sjukdom och det skriver vi ju inte MEN när samhället i stort hade den uppfattningen protesterade inte kyrkan och gör väl inte heller idag i de samhällen som har sådana lagar. KKK 2357 talar här för sig självt. Med ”kyrka” menar vi här kyrkans ledning. Att det finns enskilda katoliker, systrar och präster som protesterar är känt hoppas vi. 

För övrigt anser vi att BM:s debattinlägg ger en alltför positiv bild av hur det står till i Kyrkan. Detta gäller även Km, där allt ska vara frid och fröjd. Det är naturligtvis bra att vara positiv men vem ska tala för alla dem som har andra erfarenheter, erfarenheter av makt och förtryck, av att inte få synas, av att bli tystade.

Hälsningar

Irene Nordgren    Kestin Persson


Vi – Irène Nordgren och Kerstin Persson – anser att Helena D’Arcy genom sitt svar till oss illustrerar hur TYSTNADSKULTUREN ska vidmakthållas på Katolskt Magasin.

Noteras bör att styrelsen för Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning  utses av biskop Anders och fn består av följande personer : Charlotte Byström, ordförande, msgr Jorge de Salas, Joakim Bergman, Kristoffer Holt, suppleant och Mats Hansén, suppleant har förordnats till ledamöter i Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning från den
1 september 2019 till den 31 augusti 2021. 

Published by Irène Nordgren on 27 okt 2020

Reaktioner på Franciskus uttalande om samkönade partnerskap

 Media världen runt skriver 21 oktober om påven Franciskus uttalande i ny dokumentärfilm – ” Francesco” av Evgeny Afineevsky.

Det har varit intressant att den senate veckan följa kommentarer i sociala media ang Franciskus uttalande om stöd för ”en lag om samkönade partnerskap”

Nyheten har väckt blandade känslor och reaktioner i den katolska världen. Å ena sidan gläder sig många progressiva katoliker helhjärtat och betonar det uppseendeväckande men odelat positiva i ett påvligt uttalande.  

Bla James Martin SJ exempel från denna grupp som här intervjuas i CNN.

https://www.youtube.com/watch?v=Bqy0uHw4dEI

Å andra  sidan har uttalandet  triggat Franciskus  främste motståndare – vår tids katolske motpåve –

ärkebiskop Carlo Maria Viganò  att samla ihop sina traditionalistiska trupper och under sitt befäl med förnyad kraft fortsätta sitt anfallskrig mot  Franciskus som man utmålar som  heretiker och helst skulle vilja avsätta.

En entusiastisk och helnöjd John-Henry Westen på Life Site presenterar Carlo Maria Viganò. Båda två utmärkta exempel från denna grupp.

 https://www.lifesitenews.com/opinion/ap-vigano-here-is-what-popes-ambiguous-statements-are-doing-to-the-church?utm_source=LifeSiteNews.com&utm_campaign=c862e9bf4e-Daily%2520Headlines%2520-%2520World_COPY_867&utm_medium=email&utm_term=0_12387f0e3e-c862e9bf4e-404178453

Sedan finns ytterligare en tredje grupp katoliker som alltid är noga med och överdrivet ivriga att aldrig missa ett tillfälle att framhålla och citera Katolska Kyrkans Katekes (KKK). Denna grupp har nu fått fullt schå att med hjälp av teologiskt verbala krumbukter och långrandiga teologiska utläggningar tona ned Franciskus uttalande för att på så vis  dölja alternativt slippa erkänna att den nuvarande påven de facto – nu och redan tidigare – blottlagt ett annat mind-set / en annan inställning till frågor som rör  homosexualitet än sina företrädares uppfattning  dvs den uppfattning som finns formulerad i Katolska Kyrkans Katekes § 2357  ”Med stöd av Skriften som framställer homosexuella handlingar som i högsta grad klandervärda har traditionen alltid förklarat att ”homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga.” De strider mot den naturliga lagen. De stänger av den sexuella akten från att ge liv. De har inte sitt ursprung i en känslomässig komplementaritet.  De kan aldrig i något fall godkännas.”    

KKK innebär i klartext att homosexuella katoliker – som vill ”leva enligt kyrkans lära” och med gott samvete kunna gå till kommunion – tvingas till ett liv i livslångt celibat.  

 Exempel från denna grupp bla Thomas Idergard SJ  som på Tidskriften Signum Facebooksida hänvisar till sin egen Facebook sida där han mycket utförligt lägger ut texten

https://www.facebook.com/tidskriftensignum/posts/3459670277442882

https://www.facebook.com/thomas.idergard/posts/10157122792081529

I Tyskland har den kände jesuiten Klaus Mertes

sedan länge uppmanat katolska kyrkan att ändra sitt  ”mind-set ” kring homosexualitet och där har också  fd ordföranden för  Tyska Biskopskonferensen kardinal Reinhard Marx och dess nuvarande ordförande biskop Georg Bätzing tillsammans  med  biskop Franz-Josef Bode i Osnabrück mfl tyska biskopar  önskat en revidering av katekesens ordalydelser om homosexualitet. Och som sagt i USA har James Martin SJ gjort sig känd för att förespråka en förändrad syn i HBTQ frågor. 

I  Österrike utkom tidigare i år – på uppmaning av Österrikiska biskopskonferensen –  boken ”Välsignelser av samkönade par.”  Flera tysktalande teologer har bidragit med texter i boken och  en av  huvudredaktörerna är prästen Ewald Volgger – rektor på privata katolska universitetet  i Linz. Även han förordar en revidering av katekesens ordalydelser och  pläderar för en välsignelseakt för samkönade par ”så snart som möjligt.”  

Något sådant skulle i sin tur kunna undanröja den nuvarande  godtyckligheten och nyckfullheten inom katolskt församlingsliv när det gäller inställning och bemötande av katolska homosexuella par som redan idag lever samman till förmån för en globalt likartad inställning  och därmed ett mer rättvist församlingsbemötande oavsett om man är homosexuell kändis eller inte, i vilket land man bor eller vilken församling man tillhör eller vem som råkar vara ens biskop eller kyrkoherde.  Påvens uttalande är ett steg i rätt riktning  mot att häva det inomkatolska hyckleriet kring synen på homosexuella relationer och därigenom en öppning mot en mer genomgripande översyn  av katolska kyrkans syn på fortplantning, sex-och samlevnad i allmänhet och syn på homosexualitet i synnerhet. Allt hänger ihop och gjorde så också för 2000 år sedan då bibeltexterna  kom till i en religiös och kulturell kontext och utifrån ett strikt hierarkiskt system – med bla inbyggt slaveri – där sex byggde på makt, över-och underordning, heder och skam och där begrepp som samtycke och jämställdhet var helt okända. 

Katoliker i Sverige har tyvärr dålig inblick i hur katolska kyrkan progressivt utvecklas på kontinenten då katolska media här i landet konsekvent undviker  att förmedla de progressiva katolska röster som kommer från biskopar, präster och teologer på kontinenten och vilka nu kan sägas ha bidragit till att bana väg för Franciskus  uttalande. Signum och biskopsämbetets husorgan Katolskt Magasin har ett inbyggt Bullerbyfilter som fungerar klanderfritt och tyvärr hindrar progressiva nyheter att nå katoliker i Stockholms katolska Stift.

// Irène

Published by Irène Nordgren on 21 okt 2020

Franciskus stödjer lag om samkönade partnerskap i ny dokumentärfilm

Ny dokumentärfilm om påve Franciskus i vilken han bla uttrycker stöd för samkönade relationer

Vatican News

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-10/new-film-documentary-francesco-pope-francis-rome-film-fesival.html

”Homosexual People Have the Right To Be in a Family.’ Pope Francis Offers New Support for Same-Sex Civil Unions”

TIME  trailer

https://time.com/5902186/pope-francis-supports-same-sex-civil-unions-francesco/

CBS https://www.youtube.com/watch?v=0lR7XWdgPV

News Hour https://www.youtube.com/watch?v=X7qQPZks_f4

Washington Post idag 21 okt 2020 https://www.washingtonpost.com/world/europe/pope-francis-civil-unions/2020/10/21/805a601c-139e-11eb-a258-614acf2b906d_story.html?fbclid=IwAR3iNZjitZYViCi_2THk_CmY6CwQVlDMMxXetMy15qW1poRNdLM0jfxm5vY

katolisch. de idag 21 okt 20120 https://www.katholisch.de/artikel/27298-papst-franziskus-befuerwortet-lebenspartnerschaften-homosexueller

The Tablet idag 21 okt 2020 https://www.thetablet.co.uk/news/13498/pope-francis-backs-civil-unions-for-gay-couples

DAGEN idag 21 okt 2020   ”Påven ger sitt stöd till lag om samkönade partnerskap”

https://www.dagen.se/nyheter/2020/10/21/paven-ger-sitt-stod-till-lag-om-samkonade-partnerskap/

// Irène 

PS  Signums och Katolskt Magasins BULLERBYFILTER  verkar fungera klanderfritt !

Next »