Published by Gert Gelotte on 14 Okt 2018

En olämplig helgonförklaring

Vänner,

I dag (14/10) helgonförklarade påve Franciskus biskopen Oscar Romero och påven Paulus VI.

Om Oscar Romer finns inte mycket att säga. Han mördades av högermilis under pågående mässa för sitt engagemang för El Salvadors fattiga. Oscar Romero är en odiskutabel martyr och ett föredöme för hela kyrkan.

Helgonförklaringen av Pauls VI är mera problematisk. Jag ifrågasätter inte hans personliga fromhet och offervilja. Men det är stor skillnad på att vara ett helgon och att bli helgonförklard. Den som blir helgonförklarad skall vara ett föredöme för hela kyrkan och det är inte Paulus VI. Hans förbud mot preventivmedel i encyklikan Humane Vitae förvärrar fattigdom, orsakat stort lidande och medverkar till många kvinnors död.

Preventivmedelsförbudet leder till oönskade graviditeter, oönskade barn, många gånger i redan stora barnfamiljer som lever i fattigdom i tredje världen och till fler aborter. I länder där kyrkan medverkar till att det inte finns tillgång till legala aborter blir resultatet att fattiga kvinnor dör när de anlitar kvacksalvare för att få en abort.

Tyvärr tror jag att helgonförklaringen av Paulus VI är kyrkopolitiskt betingad. Det blir svårare att få till en förändring i kyrkans syn på preventivmedel. Det är samma metod som änvändes när Johannes Paulus II helgonförklarades. Den helgonförklaringen hade som främsta resultat att det blev svårare att argumentera för kvinnliga präster eftersom JP II skrivit att kvinnliga präster är en omöjlighet.

Helgon är naturligtvis inte ofelbara. Men kyrkans ledning, inklusive påve Franciskus, använder JP II:s nej till kvinnliga präster som om det vore ofelbart  och däremed bindande. Det samma kommer att hända med Paulus VI:s nej till preventivmedel.

Nu kan man invända att Paulus VI:s nej till preventivmedel inte spelar någon praktisk roll eftersom en överväldigande majoritet av världens katoliker struntar i Humane Vitae. Men dels påverkar förbudet tillgången till preventivmedel i länder där kyrkan har stort inflytande över lagstiftningen, dels är systematiserad dubbelmoral inte bra i längden.

Till sist kan jag inte undvika att konstatera att det blivit en tveksam vana att sittande påve helgonförklarar någon av sina företrädare. Det är i högsta grad olömpligt och riskerar att göra helgonförklaringar till en påvlig löneförmån. Helgonförklaringar bör vara sällsynta undantag för människor som tveklöst är föredömen för hela kyrkan. Sådana som Oscar Romero.

Published by Irène Nordgren on 12 Okt 2018

DAGEN om klerikalism i katolska kyrkan

DAGEN Anna Bieniaszewski Sandberg skriver om klerikalism, upphöjda präster och maktkultur inom katolska kyrkan.

https://www.dagen.se/dokument/upphojda-praster-ett-gissel-for-kyrkan-1.1216628

// Irène

PS Klerikalism hör nära ihop med PATRIARKAT – ett ämne som naturligtvis kvinnliga teologer är mer intresserade att analysera än kyrkans klerker….. Tex Elizabeth Johnson ordenssyster och tillika professor i teologi och världsberömd pionjär inom ämnet katolsk feminism. För säkerhets skull ser Stockholms katolska stift till att inte medverka till att översätta katolsk feministteologi! Också ett utslag av klerikalism !

Elizabeth Johnson beskriver hur kristendomen utformades inom det romerska imperiet och dess patriarkala struktur. ”Män undervisar och beslutar. Kvinnor lyssnar och lyder.”
Redan 1992 skriver Elizabeth Johnson i sin bok som blivit en klassiker ”She who is” utförligt om begreppet patriarkat. Hon utgår från ordets grekiska grundbetydelse ”fadersvälde.”

Jag citerar ur ”She who is” i egen översättning ”Patriarkat är en form av social organisation i vilken makten alltid ligger hos den man eller de män som dominerar och med de andra i gradvis underordad rangordning ända ner till de som har minst makt och som utgör den breda basen. Denna klassiskt aristoteliska politiska filosofi, detta system innebär inte bara det naturliga härskandet av män över kvinnor utan för att vara mer exakt den frie mannen som det absoluta överhuvudet över hela hushållet med kvinnor, barn, manliga och kvinnliga slavar och annan icke-mänsklig egendom. Detta var en hörnsten i statens hela struktur. Detta traditionella mönster av en pyramid av olika sociala relationer inom stat, kyrka och familj har sedimenterat de härskande männens dominans så till den grad att det verkar helt naturligt.”

Så avslutar Elizabeth Johnson med att säga ”Religiöst patriarkat är en av de starkaste formerna för denna struktur då detta patriarkat ser sig själv som gudomligt grundat och som en konsekvens av detta säger de härskande männen att deras makt har delegerats till dem av Gud (som undantagslöst benämns i manliga termer) och som utövas genom ett gudomligt mandat.” (I samma gudomliga kategori m a o som tyngdlagen – min anm)

Elizabeth Johnson ”Androcentrism från grekiskans andros / manlig människa kallas det sätt att tänka och handla och som får det karaktäristiska i mäns sätt att härska att framstå som det normativa för hela mänskligheten.”

Därefter kommer Johnson in på katolska patriarkatets chefsideolog par préférence Thomas av Aquino (1225-1274) vars syn på naturlig över-och underordning mellan man och kvinna – under deras tid på jorden – utövat oöverskådligt inflytande på kyrkan via prästseminaristers obligatoriska studier tiderna igenom. Thomas av Aquino var influerad av Aristoteles antika konceptionsteori från 300 f Kr och dennes syn på kvinnan som en ”defekt man”. I ärlighetens namn bör dock tilläggas att Thomas av Aquino var noga med att framhålla att i livet efter döden är dock kvinnan helt jämställd med mannen.

Elizabeth Johnson tar upp den klassiskt hellenistiska synen på kvinnor, barn och slavar som mannens egendom och ser vi på den judiskt-kristna bakgrunden så finns där motsvarande syn som tydligt illustreras genom ”10 Guds bud” där tionde budet lyder i Bibel 2000 översättning ” Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.” Dvs en oxe och en åsna var lika värdefull egendom som en hustru för en man.

Jag recyclar ur en krönika i DAGENS SEGLORA 2013 – i samband med att B16 avgick.

”Feministteologer är inte ett populärt släkte inom Vatikanen. Deras texter varken citeras eller åberopas i encyklikor eller uttalanden. Påven Benedikt har dock inte i sig haft något emot starka kvinnor – bara de inte varit livs levande. Hildegard av Bingen död 1179, den Heliga Birgitta död 1373 och Teresa av Avila död 1582 är alla starka kvinnor som påven på olika sätt visat stor uppskattning för.

Levande starka och verbala kvinnor som ordenssystrarna i LCWR (Leadership conference women religious) i USA eller feministteologen Elizabeth Johnson har påven och hans Vatikanmän velat belägga med munkavle. Den kända feministteologen Mary Hunt har i artikeln ”Smoke gets in your eyes” skrivit något av det skarpaste jag läst om det kommande påvevalet. Jag citerar ur artikeln i egen översättning.

”Patriarkatet kommer att skörda ofattbara mängder gratis publicitet den kommande månaden när den romersk katolska kyrkan möblerar om på den påvliga plattformen. Mediakommentatorer kommer att bugande rapportera om de procedurer som utlösts av påven Benedikt XVI oväntade avgång. Oöverträffade bilder av Herrens lag (kyriarchy) kommer vara i strålkastarljuset i våra hem när reportrar andäktigt kommer förklara de urgamla ritualerna när mansklubben klonar sina egna huvuden. ”

http://dagensseglora.se/2013/02/18/snart-ska-annu-enman-rostas-fram/

”KYRIARCHY” https://en.wikipedia.org/wiki/Kyriarchy

Published by Irène Nordgren on 11 Okt 2018

Hur tänker Franciskus…… göra ?

Jesuiterna i USA kommenterar i sin tidskrift America fallet Ansgar Wucherpefennig och länkar också vidare till olika media som uttalat sig. Bla till ett öppet brev från studenter och lärare på Sankt Georgen som vädjar ”Ompröva beslutet. Fader Wuchenpfennig måste få fortsätta som rektor.”
Ansgar Wuchenpfennig har offentligt uttalat sin syn på och sitt stöd för homosexuella. Han vägrar att ta tillbaka sina uttalanden. ”jag vill inte vara rektor till det priset.”

https://www.americamagazine.org/faith/2018/10/10/vatican-declines-reinstate-german-jesuit-rector-over-lgbt-comments-made-two-years?utm_source=Newsletters&utm_campaign=9214208405-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_09_08_42_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0fe8ed70be-9214208405-58515409

https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&tl=en&u=http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Prof-Wucherpfennig-was-macht-einen-guten-Jesuiten-aus%3Bart675,2265963&xid=17259,15700002,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214

// Irène

PS Hur tänker Franciskus – som själv har studerat några månader på Sankt Georgen – göra ? Att Ansgar Wucherpfennig inför terminstarten ännu inte fått Nihil Obstat att få fortsätta som rektor har uppmärksammats runt om i internationella media – med pinsamt undantag av Stockholms katolska Stift där jesuiternas egen tidskrift SIGNUM arbetar enligt mottot Tala är silver tiga är guld…….

Stockholms katolska Stift styrs av ultrakonservativa krafter. Ordföranden i biskop Anders stiftsorgan KUÄF – Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj – diakon Göran Fäldt tilläts att helt obehindrat på Stiftets katolska youtubekanal Katolsk Horisont att lobba för att James Martin SJ skulle förbjudas tala på Världsfamiljmötet i Dublin i aug 2018 pga att James Martin SJ precis som Ansgar Wuchenpfenning talar positivt om homosexuella och samkönade relationer.

https://www.youtube.com/watch?v=SKBHbAWSV8o&feature=share

http://www.katolskvision.se/blog/?p=25513

Published by Irène Nordgren on 10 Okt 2018

En nyhet som fastnat i Signums Bullerbyfilter

”Positiva uttalanden om homosexuella kostade jesuitrektorn tjänsten.”

https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/schwulenfreundliche-aussagen-kosten-jesuiten-rektor-das-amt

Ansgar Wucherpfennig SJ – rektor för jesuiternas universitet St Georgen i Tyskland har inte fått godkännande /Nihil Obstat från Vatikanen för fortsatt ledarskap utan har förlorat sin rektorstjänst. Anledningen är att Ansgar Wucherpfennig har uttalat sig positivt om homosexuella och om välsignelse av samkönade par.

https://religion.orf.at/stories/2940301/

Wir Sind Kirche i Tyskland tar emot nyheten med stor upprördhet och förväntar sig att tyska biskopskonferensen offentligt ska protestera mot romerska instanser samtidigt som Wir sind Kirche tror på direkt kontakt mellan Franciskus och jesuiternas generalföreståndare Arturo Sosa SJ och ansvarige provinsialen Johannes Siebner SJ.

Wir Sind Kirche påpekar att Familjesynoden 2014 / 2015 visade på avgrundsdjupa meningsskiljaktigheter mellan läroämbetets och det troende lekfolkets positioner. Och med anledning av den pågående ungdomssynoden i Vatikanen påpekar Wir Sind Kirche att många ungdomar anser att kyrkans lära om homosexualitet är felaktig. ”Rom måste dra konsekvenser av detta och åter erkänna teologins autentiska läroämbete nedtryckt sedan 1863. I varje fall står klart att homosexualitet ur biblisk och antropologisk synpunkt inte längre kan anses som moralisk avvikelse och homosexuella relationer kan inte längre dömas som svår synd.”

https://www.wir-sind-kirche.de/?id=128&id_entry=7271

Jesuiternas tyska provinsial Johannes Siebner SJ jämför Vatikanens stil med en ”bysantinsk hovstat.”
https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/johannes-siebner-zu-ansgar-wucherpfennig-rektor-sankt-georgen

// Irène

PS Wir Sind Kirche – genom Christian Weisner Tyskland – ger adressen till Ansgar Wuchenpfennig så att de som vill uttrycka sitt stöd kan göra det skriftligt

wucherpfennig@sankt-georgen.de

Published by Irène Nordgren on 05 Okt 2018

Lyssna på Catholic Women Speak del 2

Här följer del 2 när Catholic Women Speak håller konferens i Rom 1 oktober 2018 samtidigt med release av boken Visions and Vocations.


https://www.youtube.com/watch?v=sEA8tcv-R1w

Vår egen syster Madeleine Fredell OP deltar i en panel en bit in programmet.

https://catholicwomenspeak.com/portfolio-items/madeleine-fredell-sweden/

// Irène

Published by Irène Nordgren on 04 Okt 2018

Lyssna på Catholic Women Speak del 1

Lyssna här på första delen när Catholic Women speak håller konferens i Rom 1oktober 2018 samtidigt med release av boken Visions and Vocations.

http://www.youtube.com/watch?v=EDFr8OLsqdg&feature=youtu.be

// Irène

PS Detta är katolsk kvinnohistoria och förhoppningsvis början på ett kommande paradigmskifte i synen på kvinnor i Katolska Kyrkan ? Oremus !

Published by Irène Nordgren on 01 Okt 2018

Katolska kvinnor talar i Rom

Catholic Women speak håller konferens i Rom idag 1oktober 2018 samtidigt med release av boken Visions and Vocations.

Se programmet här.

https://catholicwomenspeak.com/wp-content/uploads/2018/09/Programme-for-Website.pdf

Här presenterar Tina Beattie konferensen idag på BBC program Politik och Tro ca 10 min in i programmet.

BBC Politik och tro
<a href=”https://www.bbc.co.uk/radio/play/m0000jkw”>

Boken Visions and Vocations

https://www.bokus.com/bok/9780809154166/visions-and-vocations/

Bland talarna Tina Beattie som talar över ”WOMEN’S CULTURES, WOMEN’S CALLINGS”

”Catholic Women Speak is a global network of more than 1,000 Catholic women, dedicated to forming supportive networks for the promotion of women’s voices and vocations within the Church through dialogue, theological education and awareness raising.”

https://catholicwomenspeak.com/portfolio-items/tina-beattie-uk/

Bland talarna även vår egen syster Madeleine Fredell som är medförfattare i boken och som talar över ämnet “From Knowledge and Power to Wisdom and Authority: Religious Vocation in the Life of the Church”

https://catholicwomenspeak.com/portfolio-items/madeleine-fredell-sweden/

Utifrån påve Franciskus tal om klerikalism som en av orsakerna bakom pedofilbrotten inom katolska kyrkan kommer säkert Cettina Militellos föredrag “Seminaries and Priestly Formation: A Woman Theologian Reflects” att dra till sig särskild uppmärksamhet. Cettina Militello har 40 års unik erfarenhet av hur katolska präster formas i prästseminarier.

https://catholicwomenspeak.com/portfolio-items/cettina-militello-italy/

// Irène

PS Ett tecken på klerikalism i Stockholms katolska Stift är att konferensen Catholic Women Speak i Rom inte presenteras som en nyhet på svenska katolska media trots att en svensk ordenssyster medverkar i vatikanska sammanhang.
Ser ingen påannonsering om konferensen varken på Stiftets Hemsida eller Signum eller Katolskt Magasin. På KM handlar dagens nyhet om ”Hunden Neo som vandrat Jakobsleden”
http://www.katolsktmagasin.se/2018/10/01/hunden-neo-har-vandrat-jakobsleden/
När samma svenska ordenssyster för 1 år sedan talade från predikstolen i Storkyrkan i samband med Riksmötets öppnande omnämndes det i flera svenska media men däremot lyste nyheten helt och hållet med sin frånvaro på svenska katolska media.

http://dagensseglora.se/2017/09/15/riksmotets-oppnande/

Published by Irène Nordgren on 09 Sep 2018

Katolska kyrkan behöver lära sig mer om homosexualitet

Psykolog dr Thomas Plante vid Santa Clara University skriver en klargörande artikel utifrån pedofilskandalerna inom katolska kyrkan som bla skylls på att homosexuella män tillåts att bli präster. Thomas Plante påpekar att det är avgörande viktigt med kunskap om homosexualitet och att det inte finns någon koppling till sexuella övergrepp typ pedofili. Felaktiga uppfattningar om homosexualitet och sexuella övergrepp riskerar att hindra katolska kyrkan från att vidta rätt åtgärder till att komma till rätta med rådande missförhållanden.
”Although many blame the abuse scandals on homosexuality among the clergy, same-sex attraction does not make priests more likely to sexually abuse children, Plante said.”

http://catholicphilly.com/2018/09/news/local-news/clergy-sex-abuse-not-about-gay-priests-top-psychologist-says/

Thomas Plante hänvisar också till tidigare artikel

https://www.psychologytoday.com/us/blog/do-the-right-thing/201808/separating-facts-about-clergy-abuse-fiction

// Irène

PS

Fr James Martin SJ gör vad han kan för att sprida kunskap om homosexualitet. Bla genom att publicera ovanstående artikel av Thomas Plante på sin Facebook hemsida. Stockholms katolska Stift har mycket att lära av James Martin. Särskilt som Stiftet håller sig med en diakon Göran Fäldt som i egenskap av officiell representant ges tillåtelse att tex skapa opinion för att James Martin inte skulle få tala på Familjesynoden i Dublin nyligen. Biskop Anders sa inte PIP. Biskop Anders har tidigare sagt till mig att han inte vill censurera katoliker………Han menade underförstått katoliker som tycker som han själv….. ty han har inget mot censur när det tex gäller katoliker som har katolska visioner som han inte delar……http://www.katolskvision.se/pages/manifest.htm!

Published by Gert Gelotte on 07 Sep 2018

Vänner,

I Stockholms katolska stifts inåtvändhet är Eugeniaförsamlingen i Stockholm ett undantag. Där hölls den sjätte september ett slags politisk debatt runt frågan om man kan vara både katolik och partipolitiskt engagerad. Frågeställningen kan ses som ett mått på inåtvändheten, men att den togs upp är hoppingivande. Efter debatten annonserades nästa debatt – om kvinnans ställning i kyrkan. Hoppsan! Visserligen i en neutral ickekatolsk lokal, men ändå …

Vi som deltog i debatten fick inleda med var sitt svar på frågan om man kan vara katolik och … Jag svarade såhär:

Givetvis kan man förena katolsk tro och politisk övertygelse. Det går inte att undvika. Vi är politiska vare sig vi vill det eller inte. Det sätt varpå vi förhåller oss till andra människor och till det samhälle vi lever i är politik.

Som katoliker har vi en skyldighet att engagera oss i det samhälle vi lever i för att göra det bättre. I en parlamentarisk demokrati gör vi det genom att rösta och genom att engagera oss i och för politiska partier.

Självklart kan vi därför förena katolsk tro och partipolitisk aktivitet.

Finns det några gränser? Ja, såväl generella som personliga. Jag har svårt att se hur främlingsfientlighet och nej till familjeåterförening i asylpolitiken  skall kunna kombineras med kristen tro. Men visst, det finns tolkningsmöjligheter. Till sist är det en personlig fråga. Vi måste vara hela människor. Vi kan inte vara en person i politiken och en annan framför tabernaklet.

Står vi för kvinnors och mäns lika värde och möjligheter utanför kyrkan måste vi göra det även i kyrkan. Det är samma sanning och rätt i kyrkan som utanför kyrkan.

Relationen mellan katolsk tro och politik är för mig självklar. Politik är tro i praktiken. Politik är den trosbekännelse som betyder något på riktigt allvar. Den trosbekännelse vi läser i kyrkan är ju mest en metafor. Men den tro vi bekänner när vi röstar är på praktiskt allvar i vår egen tid.

Det är när vi röstar som vi bekänner vad vi tror på och vaddet innebär för oss att vi skall behandla andra som vi vill bli behandlade själva.

Tro utan politik är död eftersom tro utan gärningar är död. Och en död tro har sin enda plats på museum.

Gert Gelotte

Published by Irène Nordgren on 31 Aug 2018

Nu påve Franciskus är Du fel ute. Marie Collins är inte ”fixerad” !


Marie Collins speaks at a news conference at the World Meeting of Families in Dublin, Ireland, Aug. 24. (CNS/Courtesy of World Meeting of Families/John McElroy)
Marie Collins skriver idag i National Catholic Reporter

”Along with seven other survivors I met with Pope Francis Aug. 25, at which time I asked him why the central Vatican Accountability Tribunal announced in 2015 was not being implemented. In reply to me, he spoke of his belief that for cultural reasons such a tribunal was ”not viable.” He referenced his 2016 moto proprio ”As A Loving Mother” at this time and later in his press conference Aug 26 on the plane home to Rome, rather than the tribunal.”

On the plane he expressed the belief that I was a ”bit fixated” and did not ”understand” the process being used now. I have no problem in admitting to being determined to see those who protect perpetrators held accountable (though ”fixated” is not how I would describe myself!)
”The priest who abused me was exposed as a perpetrator to his bishop soon afterwards, but the bishop did nothing, and the priest went on to sexually assault little girls in his parishes for the next 30 years — hence my determination that perpetrators not be protected.”

”The statement in regard to my lack of understanding is reminiscent to me of Cardinal Gerhard Müller, who after my resignation from the Pontifical Commission for the Protection of Minors in 2017 also said I did not ”understand.” I did in that case too.” ”The pope’s main reason for different judges for different bishops, as expressed during the press conference, is because of the ”different cultures of bishops who must be judged.” This I freely admit I do not understand. The Catholic Church should have a universal standard to which all leaders are held. ”
https://www.ncronline.org/news/accountability/exclusive-marie-collins-responds-francis-seeking-transparency-bishop?utm_source=AUG_31_COLLINS_COMMENTARY&utm_campaign=cc&utm_medium=email


Pope Francis responds to a question from a reporter aboard his flight from Dublin to Rome Aug. 26. (CNS/Paul Haring)

Collins, who was part of a group of eight Irish survivors who met with Francis for 90 minutes Aug. 25, revealed that the pope had said he is not planning to follow through on a 2015 proposal for the Vatican to create one tribunal tasked with judging bishops accused of mishandling abuse allegations.

”Although Francis said he has ”esteem” for Collins, he said the idea for such a tribunal is ”not viable.” He said that instead of having one dedicated tribunal, the Vatican is now instituting tribunals on a case-by-case basis, as needed.”

https://www.ncronline.org/news/accountability/pope-francis-dismisses-viganos-accusations-mccarrick-cover

// Irène
PS Utomordentligt intressant. Marie Collins sätter fingret på konsekvensen av att Franciskus köpt sina rådgivares besked att det inte är genomförbart i praktiken med en central domstol för ansvarsutkrävande av pedofilbrott inom katolska kyrkan. Det kommer råda olika normer och godtycklighet. Marie Collins har helt rätt att det måste råda absolut samma normer inom hela den universella kyrkan vad pedofilbrott beträffar. Inte olika normer utifrån olika kulturer för olika biskopar ! Det är ju helt horribelt! Jag är mycket besviken på påve Franciskus som använder sig av typiskt patriarkalt maktspråk mot Marie Collins. Vaddå fixerad ! Vaddå inte förstå ! Vaddå inte genomförbart ! Franciskus vågar helt enkelt inte erkänna att han inte vågat gå emot sina manliga rådgivare som förespråkar lokala domstolar. Det är ju Franciskus biskopliga rådgivare som inte förstår. Eller rättare sagt inte VILL förstå och så projicerar Franciskus deras bristande vilja att förstå på Marie Collins och anklagar henne att inte förstå och att vara fixerad ! Det är skamligt och fegt ! Om den goda viljan finns går allt att ordna brukar man säga. Men om den goda vilan saknas går inget att förverkliga! Att en påve har mage att till ett offer för en katolsk pedofilpräst säga att hon är ”fixerad ” bara för att hon har annan uppfattning i sakfrågan kring domstolsförfarande är helt oaccebtabelt!

Next »