En tankeställare ….ordet ”kvinna” nämns inte en enda gång …..

Som leg psykoterapeut och katolik noterar jag att ordet ”kvinna” inte nämns en enda gång när 3 män – varav en celibatär – torsdag 11 maj 2023 diskuterar ”Freud Gud & religionen” i Stora Salen i Sankta Eugenia KATOLSKA kyrka…….. Medverkande Per Magnus Johansson, psykoanalytiker och p Jörg Nies, jesuitpräst. Samtalsledare: Eric Schüldt.

// Irène

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Sorgligt p Idergard att du utnyttjar predikstolen till att få stå oemotsagd !

P Idergard

– Hur förklarar du att det råder delade katolska meningar kring Herdabrevet och vem har tolkningsföreträde ?

Du väljer att inte svara på ovanstående fråga jag ställde till dig.

Sorgligt att du utnyttjar predikstolen till att där sprida ditt kyrkopolitiska budskap i visshet om att du då garanterat får stå oemotsagd.

Att det råder delade meningar bland såväl dina jesuitkollegor som i Stockholms katolska stift som i den universella katolska kyrkan om diverse kontroversiella sexualetiska frågor manifesterar du tydligt i din predikan 14 maj genom att bla påminna församlingen om och propagera för att läsa Nordiska Biskopskonferensens ”läsvärda” herdabrev om sexualetik.

En motoffensiv mot p Dietz som sön 26 mars uppenbarligen inte ansåg Herdabrevet tillräckligt ”läsvärt” för att läsas upp inför församlingen ? http://www.katolskvision.se/blog/?p=30775

// Irène

PS Illustration på Katolska Kyrkans Katekes §2357 ”Med stöd av Skriften som framställer homosexuella handlingar som i högsta grad klandervärda har traditionen alltid förklarat att ”homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga”.De strider mot den naturliga lagen. De stänger av den sexuella akten från att ge liv. De har inte sitt ursprung i en känslomässig komplementaritet. De kan aldrig i något fall godkännas. ”

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tack p Idergard för din kommentar. En motoffensiv?

”Hej, evangeliet på Sjätte Påsksöndagen där Jesus betonar betydelsen av buden och kopplingen mellan dem och kärleken, var ett ännu bättre tillfälle att också för S:ta Eugenias 11-mässa, som p. Dietz och jag firade tillsammans, predika om biskoparnas viktiga och läsvärda brev och referera till det:

http://www.sanktaeugenia.se/sermons/buden-kommer-aldrig-att-bli-inne-men-uttrycker-tron-och-skyddar-karleken-sjatte-pasksondagen-argang-a-2023-05-14/

Så låt oss glädjas åt Herrens och hans Kyrkas bud som skyddar kärleken och som Kyrkans herdar av kärlek till flocken påminner om!

Med vänlig hälsning,
P. Idergard ”

———————————————————————————————————–

Tack för din ovanstående kommentar igår 14 maj på KV blogg p=30775&cpage=1#comment-1910125 som jag tolkar som en motoffensiv till mitt blogginlägg under rubrik ”Tack p Dietz för att du besparade din församling att tvingas lyssna på ”Brev om den mänskliga sexualiteten – Herdabrev från Nordiska Biskopskonferensen”  http://www.katolskvision.se/blog/?p=30775

 Du predikar :”De nordiska biskoparna skrev den gångna Fastetiden ett mycket viktigt och läsvärt brev om den mänskliga sexualiteten – det går att hämta på stiftets hemsida – utifrån kritiken mot Katolska kyrkan för att hon inte kan välsigna det som ”världen” just nu dyrkar som religion.”

Jag tror att det finns ett allmänintresse i att lyfta fram att det råder olika katolska meningar kring Nordiska biskopskonferensens Herdabrev  – vars innehåll och åsikter du vill manifestera att du stödjer.

Min fråga är  

–       Hur förklarar du att det råder delade katolska meningar kring Herdabrevet och vem har tolkningsföreträde ?

Min fråga kommer sig av att Nordiska Biskopskonferensen sammantaget representerar ca 250.000 medlemmar. Stockholms katolska stift – som du gör dig till språkrör för – har ca 128.000 registrerade medlemmar. Jämför dessa siffror med tex Tyska Biskopskonferensen som representerar ca 21,1 miljoner katoliker och som Nordiska Biskopskonferensen i sin tur gått till motoffensiv åt.

Din uppfattning om Herdabrevet står i bjärt kontrast till tex den kände katolske teologen Werner Jeanrond som kallar Herdabrevet ”blasfemiskt” och skriver ” ”Det biskoparna håller på med är en sektartad sexualetik.” 

https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/biskoparnas-herdabrev-ar-blasfemiskt?fbclid=IwAR2mLy13OB8cus0yUCsb4YKt0fJEbOGtVJFemVONz5Ug_zFo23tkkwFtUsM

 The Tablet

https://www.thetablet.co.uk/features/2/23018/sexuality-and-gender-sent-into-exile?utm_medium=email&utm_campaign=The%20Tablet%20newsletter%2015%20April%202023&utm_content=The%20Tablet%20newsletter%2015%20April%202023+C

Med vänlig hälsning

Irène Nordgren

PS ”Nordiska Biskopskonferensens senaste Herdabrev blottar katolska kyrkans trängande behov av en ny katolsk antropologihttp://www.katolskvision.se/blog/?p=30789

”Werner Jeanrond om kärlek och teologi ” http://www.katolskvision.se/blog/?p=308

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

”Gud bortom kön öppnar väg till inkluderande av HBTQ”

Sr Barbara E.Reid OP

New Ways Ministry 2 maj 2023

”Har Gud ett kön?”  Frågan ställs av syster Barbara E.Reid OP och  hennes svar får avgörande betydelse för synen på HBTQ frågor.   Sr Reid OP –  ordförande för Catholic Theological Union Chicago – svarar definitivt “nej” och undersöker könsmetaforer och analogier i Bibeln och vad  Guds överskridande av kön särskilt betyder för HBTQ rörelsen. Sr Reid presenterar olika traditionella bibliska bilder som ”Herre, ”kung” och ”fader”  och som länge dominerat vårt språk för det Gudomliga men hon visar hur Bibeln också är full av feminina bilder av Gud som tex en kvinna som föder,  Gud som barnmorska osv.

And crucially, Reid draws the connection between language for God and how we then engage with humanity, created imago Dei: “If we only use only male language for God, then we are affirming that males are more god-like than females. Yet Genesis 1:27 says that both male and female people are made in God’s image. When we take to heart the female images of God in the scriptures, that enables us to see that women as well as men are made in the divine image and likeness and that the divine is revealed equally powerfully in female experiences as in male ones.”

“Moreover, when we affirm that God is beyond gender, it opens the way for acceptance of all people, whatever their gender identity—be it cisgender, transgender, or anywhere on the gender spectrum—as equally made in God’s image and likeness. God is not confined to any gender, and God’s loving being encompasses all.”

https://www.newwaysministry.org/2023/05/02/affirming-god-is-beyond-gender-opens-pathways-to-lgbtq-inclusion-writes-theologian/

// Irène

PS Det finns mycket litteratur om HBTQ inom katolskt område på andra språk som borde översättas till svenska så att också katoliker i Sverige kan hålla sig uppdaterade om vad som händer inom HBTQ området. Här några exempel på böcker som publicerats av New Ways Ministry.

https://www.newwaysministry.org/publications/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

”E pur si muove”- kvinnor får rösträtt vid biskopssynoden !

För första gången i historien är kvinnor röstberättigade vid en biskopssynod.

La Croix https://international.la-croix.com/news/religion/synod-of-bishops-for-the-first-time-ever-women-get-to-vote/17717

The Tablet https://www.thetablet.co.uk/news/16996/women-to-vote-in-synod-assembly-for-first-time

Signum ”Vatikanens synodkontor tillkännagav den 26 april förändringar gällande sammansättningen av biskopssynoden, som kommer att sammanträda den 4–29 oktober i Vatikanen. Påven Franciskus har beslutat att kvinnor, för första gången, ska vara röstberättigade medlemmar vid biskopssynoden. Tidigare har kvinnor bara deltagit som ”revisorer” eller observatörer utan rätt att rösta om församlingens resultat. Påvens beslut utgör en milstolpe i kyrkans synodala process

https://signum.se/kvinnor-far-rostratt-i-biskopssynoden/

Hör Ulla Gudmundson idag i Studio Ett https://sverigesradio.se/artikel/nunnor-kommer-att-fa-rosta

// Irène

PS Larmet går ! http://www.katolskvision.se/blog/?p=28269

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Det råder delade meningar om vad som utgör grunden för vår tro

Biskop Erik Varden Trondheim

Som vanligt översätter diakon Göran Fäldt – för Katolsk Horisonts räkning – alltid selektivt internationella texter som sammanfaller med Göran Fäldts uppfattningar. Den här gången rör det sig om biskop Erik Varden av Trondheim ”som talat med CNA om biskopars roll och varför den nordiska biskopskonferensen har valt att offentliggöra ett brev om sexualiteten och transgenderismen i denna tid.”

  ”Katolikerna måste tala om det här ämnet, ”helt enkelt därför att det hör till själva grunden av vad vi tror.”

https://www.katolsk-horisont.net/post/sanningen-ar-oss-given-norges-biskop-varden-talar-om-den-manskliga-sexualiteten

// Irène

PS Uppenbarligen råder det delade meningar bland världens katolska biskopar och teologer om vad som hör ”till själva grunden av vad vi tror.”

Det tydliggörs bla i en mycket läsvärd artikel av Werner G Jeanrond i The Tablet

“Does God speak through new human experiences of love? The Nordic bishops are sceptical”

https://www.thetablet.co.uk/features/2/23018/sexuality-and-gender-sent-into-exile?utm_medium=email&utm_campaign=The%20Tablet%20newsletter%2015%20April%202023&utm_content=The%20Tablet%20newsletter%2015%20April%202023+CID_e329d179dc0856d77431dc9b12fe49eb&utm_source=SxTabNews_v1&utm_term=Werner%20Jeanrond

https://sv.wikipedia.org/wiki/Werner_Jeanrond

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nordiska Biskopskonferensens senaste Herdabrev blottar katolska kyrkans trängande behov av en ny katolsk antropologi

DAGEN uppmärksammar 28 mars att Nordiska biskopskonferensen skrivit ett Herdabrev för femte söndagen i fastan med rubrik ”Brev om den mänskliga sexualiteten” och att   ”Katolska kyrkan står bakom regnbågsflaggans budskap om alla människors lika värde.” https://www.dagen.se/nyheter/2023/03/28/nordiska-katolska-biskopar-fysiskt-kon-inte-ovasentligt/

I  Herdabrevet står även  att läsa ”Vi erkänner allt som är ädelt i denna rörelses aspirationer ” – underförstått dock inte sexuellt umgänge mellan samkönade personer då något sådant underförstått inte ses som ”ädelt.”

https://www.katolskakyrkan.se/media/6089/nbk-herdabrev.pdf 

Biskop Anders  Arborelius i Stockholms katolska stift – en av undertecknarna av Herdabrevet – tydliggör  för  DAGEN  att ”när det gäller samkönade relationer är idealet att leva ett liv i sexuell avhållsamhet”. I klartext alltså livslångt celibat utifrån katolsk katekessyn att ”homosexuella handlingar i högsta grad är klandervärda och strider mot den naturliga lagen då de stänger av den sexuella akten från att ge liv.” ”De kan aldrig i något fall godkännas.”(KKK §2333)

Här finns önskemål från reformsinnade lekmän, ordensfolk, präster och biskopar runt om i världen att tiden är inne för katolska kyrkan att ta ett nytt antropologiskt helhetsgrepp i synen på människans sexualitet och sätta fokus på och betona kärlek, trofasthet och ärlighet i mänskliga parrelationer – oavsett sexuell läggning – istället för fortplantning. På så vis skulle kyrkan slippa att försvara sitt– för de flesta katoliker – helt meningslösa totalförbud mot artificiella preventivmedel och erkänna gifta pars praxis att ha sex även utan önskan om barn –  och som bonus VIPS slippa fördöma kärlek mellan samkönade personer.  Som extra bonus skulle kyrkan  också bli trovärdig angående  ”alla människors lika värde”-  inte bara i teorin utan även i levande livets verkliga praktik – då uppmaningen att homosexuella ska visas ”medlidande och finkänslighet” blir överflödig. (KKK § 2358) 

https://www.katekesen.se/index.htm?kkk2331-.htm#2357

// Irène

PS Och varför inte samtidigt också passa på att erkänna det första katolska homosexuella helgonet kardinal Henry Newman ?

https://www.dagen.se/debatt/2019/10/24/irene-nordgren-katolsk-media-doljer-fakta-om-helgonet-john-henry-newman/

PS Nyttigt att påminna sig att – trots sitt höga tonläge – Nordiska Biskopskonferensen (ovan) sammanlagt endast representerar ca 250.000 katoliker. Att ställas i proportion till tex Tyska Biskopskonferensen med ca 21, 1 miljoner katoliker och med världskyrkans ca 1,3 miljarder katoliker.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=29816

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tack p Dietz för att du besparade din församling att tvingas lyssna på ”Brev om den mänskliga sexualiteten – Herdabrev från Nordiska Biskopskonferensen”

”Nordiska Biskopskonferensen skrivit ett Herdabrev som kan läsas på Stiftets hemsida” Med de orden avverkar p Dietz Herdabrevet 5 e söndagen i fastan 2023 i Sankta Eugenia.

Stockholms katolska stift publicerar på 7 språk ”Nordiska Biskopskonferensens herdabrev för fastetiden – om den mänskliga sexualiteten

https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2023/herdabrev-for-fastetiden-fran-nordiska-biskopskonferensen

Noterar att Herdabrevet inte är undertecknat i den svenska och engelska versionen men dock i de övriga versionerna. Hur kommer det sig ? Inte heller framkommer vem som översatt Herdabrevet som låter som en översättning …..

// Irène

PS Nordiska Biskopskonferensen – som representerar ca 250.000 katoliker – har tidigare gjort sig känd för sitt anspråk att ha tolkningsföreträde gentemot tex Tyska biskopskonferensen som representerar ca 21,1 miljoner katoliker…….

Ett tjusigt intro om Noa, Gud och regnbågen leder smidigt över till följande :

”Detta förbundstecken, regnbågen, påstås i vår tid vara symbolen för en rörelse som på en och samma gång är både politisk och kulturell.”

Regnbågsrörelsen” tycker biskoparna i Nordiska Biskopskonferensen alls inte om ……..särskilt inte som den nu har bidragit till att allt fler katolska röster hörs bland såväl präster som biskopar som är för välsignelser av samkönade par…….

Nordiska Biskopskonferensen resonerar att nu gäller det att nå ut till Gudsfolket i alla församlingar med ett sanningens ord ……

Publicerat i Uncategorized | 4 kommentarer

Ninna Edgardh – Internationella kvinnodagen 2023 EHS

”Feministisk liturgi tjugo år senare – tillbakablick och spaning mot framtiden”

Ninna Edgardh är professor emerita i kyrkovetenskap, särskilt diakonivetenskap. Doktorsavhandlingen från 2001 handlar om feminism och liturgi och baseras på material från 1990-talet. Men vad har hänt sen dess och hur ser framtiden ut för feministisk liturgi? ”

// Irène

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gösta Hallonsten ”glömde” två saker – man kan ju inte alltid hinna få med allt …..

I senaste Signumpodden intervju med prof em Gösta Hallonsten

Joseph Ratzinger: Guds rottweiler eller dynamisk teolog?

”Det här avsnittet handlar om Joseph Ratzinger, Benedictus XVI, som gick bort på nyårsaftonen 2022. I avsnittet ges en överblick över Ratzingers liv och tänkande. Hur ska man få ihop bilden av honom som å ena sidan en ”pansarkardinal” och ”Guds rottweiler” och å andra sidan en from, tillbakadragen och dynamisk teolog? Gäst i avsnittet är Gösta Hallonsten, professor emeritus i systematisk teologi, som under ett antal år var medlem i den internationella teologkommission som Ratzinger ledde.”

// Irène

PS Noterar att Gösta Hallonsten inte en enda gång nämner ordet ”pedofilskandal” och inte heller ordet ”tystnadskultur” i sin beskrivning av Ratzinger / Benedikt XVI. Man kan ju inte alltid hinna få med allt………särskilt inte om man vill få med allt om sig själv och Ratzinger och påven!

Stockholms katolska Stift vill vinnlägga sig om att ”rätt” bild förmedlas i Sverige av Ratzinger /Benedikt och det kan inte vem som helst göra! Såväl Katolskt Magasin som Stiftets katolskt VDN – märkta historiker prof Yvonne Maria Werner korrigerar därför felaktigheter och missuppfattningar !

http://www.katolskvision.se/blog/?p=30703

http://www.katolskvision.se/blog/?p=30687

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar