Archive for april, 2022

Published by Irène Nordgren on 24 apr 2022

Medan Putins krig fortsätter i Ukraina firar Putin ortodoxa påsken med patriark Kirill

Published by Irène Nordgren on 14 apr 2022

PÅSK

Suddenly

As I had always known
he would come, unannounced,
remarkable merely for the absence
of clamour. So truth must appear
to the thinker; so, at a stage
of the experiment, the answer
must quietly emerge. I looked
at him, not with the eye
only, but with the whole
of my being, overflowing with
him as a chalice would
with the sea. Yet was he
no more there than before,
his area occupied
by the unhaloed presences.
You could put your hand
in him without consciousness
of his wounds. The gamblers
at the foot of the unnoticed
cross went on with
their dicing; yet the invisible
garment for which they played
was no longer at stake, but worn
by him in this risen existence.

R.S. Thomas (1913–2000)

Published by Irène Nordgren on 11 apr 2022

Patriark Kirills predikan 3 april 2022 i ”Väpnade styrkors katedral” i det Heliga Ryssland

Reuters 

Sammanfattning 

Söndag 3 april 2022 firade patriark Kirill i ”Väpnade styrkors katedral” (bild ovan) den gudomliga liturgin för ryska soldater där han uppmanade dem att försvara sitt land ”så som bara ryssar kan”. 

Patriark Kirill utryckte också att ”Ryssland var ett fredsälskande land som lidit mycket av krig.”

”Vi eftersträvar absolut inte krig eller gör något som kan skada någon. Men vi har genom hela vår historia uppfostrats att älska vårt fädernesland och vi är beredda att försvara det som bara ryssar kan försvara sitt land.” 

Kirill 75 år har tidigare gjort uttalanden som försvarar Moskvas handlingar i Ukraina. Kirill ser kriget som ett försvar mot västs liberala kultur som han betecknar som dekadent särskilt i accepterandet av homosexualitet. 

Patriark Kirill uttryckte under sin predikan också att han kände sig bekymrad över alla som drabbats av den väpnade konflikten. ”Alla dessa människor tillhör det Heliga Ryssland. De är våra bröder och systrar.”

https://www.reuters.com/world/europe/patriarch-urges-soldiers-defend-peace-loving-russia-amid-ukraine-campaign-2022-04-03/

https://orthodoxtimes.com/kirill-calls-on-soldiers-to-defend-their-country-as-only-russians-can/

// Irène

PS ”Väpnade styrkors katedral” – en av världens största ortodoxa kyrkor- 1 timmes bilfärd utanför Moskva invigdes 22 juni 2020. The Moskow Times rapporterade från invigningen

https://www.themoscowtimes.com/2020/06/15/russia-inaugurates-grandiose-armed-forces-cathedral-a70567

The Guardian okt 2020

”Cathedral of the Armed Forces blends militarism, patriotism and Orthodox Christianity to controversial effect”

”Angels and artillery: a cathedral to Russia’s new national identity”

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/20/orthodox-cathedral-of-the-armed-force-russian-national-identity-military-disneyland

Published by Irène Nordgren on 07 apr 2022

Biskop Bätzings svarsbrev på den Nordiska Biskopskonferensens skrivelse

Nedanstående brev är en översättning av biskop Bätzings svar den 28 mars 2022 till Nordiska Biskopskonferensen

https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2022/2022-03-28_Antwortbrief-Bi.-Baetzing-an-NBK.pdf

Eminens, excellenser kära medbröder, kära syster Mirijam.

Tack så mycket för Ert brev från den 9. Mars 2022, där ni uttrycker er solidaritet med katolikerna i Tyskland.  Också vi tyska biskopar vet att vi är sammanlänkade som syskon med katolikerna i Norden. Samtidigt kommer Era bekymmer angående den synodala vägen i Katolska kyrkan i Tyskland till uttryck i Ert brev. Även om jag uppskattar Er omsorg så skulle jag vilja komma med ett lugnande och befriande ord. Det tycks mig som att de faror Ni yttrar och antyder inte motsvarar de faktiska möten, diskussioner och beslut i vår synodala väg som Er ordförande biskop Czeslaw Kozon åtminstone delvis själv bevittnat och vars synodalförsamling han nu riktat ordet till. I vilket fall som helst är den synodala vägen något mycket mer än sammankomsterna med synoddelegaterna. I fora och hearings och inte minst genom införandet av förändringsförslag på internetplattformen ”Antragsgrün” pågår intensivt utbyte och vrids och vänds på tankar. 

Betraktar man de texter som dessa intensiva möten givit upphov till – och särskilt den teologiska orienteringstexten som synodalförsamlingen nu antagit- framgår tydligt att den Synodala Vägen just är ett synodalt sökande efter kyrkans idag livgivande kraft och verk – något som Ni själva säger att påve Franciskus uppmanar hela kyrkan till.   Genom att utgå från de verkligen katastrofala och djupt skamliga sexuella övergreppen och mörkandet av dessa mitt i kyrkan, söker de tyska katolikerna med stor omsorg och välgrundad teologisk återkoppling efter nya vägar i kyrklig praxis. Målsättningen med alla dessa överläggningar och möten är att ge evangeliet plats i kyrkans liv och att åter obehindrat kunna vara medarbetare för Guds Rikes ankomst och på så vis skaffa oss underlag för att kunna stå till svars för grunden till vårt hopp åt alla dem som efterfrågar detta.  Inte bara kyrkans misslyckande med att förhindra missbruk utan också det aktiva samtalet med de troende i bl.a. de tidigare synodala processerna har visat att ”business as usual ” förstör kyrkan. Vi måste vända om och orientera oss på nytt.  Att det då gäller att oförminskat tillägna sig Depositum fidei /Trons skatt som kyrkan förmedlar betvivlas ingalunda av dem som på allvar engagerar sig i den synodala vägen. För den synodala vägen gäller med all dess tankefrihet och i alla dess gemensamma överläggningar: ”Denna frihet kallar oss samtidigt till vårt gemensamma ansvar för den tro som överlämnats åt oss” (Orienteringstext nr 9)

Men jag vill också här klargöra att det oföränderliga och oumbärliga i Depositum fidei / Trons skatt inte får förstås som att varje kyrklig praxis och förordning och varje social utformning av kyrkan– som under historiens gång utvecklats under alldeles särskilda tidsförhållanden – av sig självt genast representerar denna oföränderliga Depositum fidei / Trons skatt.  Många organisatoriska aspekter, strukturer och även befogenheter i kyrkan har utvecklats utifrån konkreta historiska allmänna villkor och måste därför också kunna vara föremål för förändring och förnyelse om de på grund av förändrade krav visar sig vara obsoleta eller till och med hindrar evangeliets förkunnelse. Kyrkans sakramentala Mysterium berörs dock inte av detta utan för kyrkan gäller detta samtidigt: ”Hon är helig, men samtidigt behöver hon alltid renas, hon går ständigt botens och förnyelsens väg.” (LG 8) Den synodala vägen handlar om dessa förändringar och i sökandet efter nya vägar i denna anda inriktar den sig på trons centrala bekännelsekällor: Skriften och traditionen, läroämbetet och teologin såväl som de troendes känsla för tron och tidens tecken. I samspelet mellan dessa bekännelsekällor stärks säkerheten i trosutsagorna.

 Att titta på tidens tecken låter oss naturligtvis även tänka på Er uppmaning  att inte ”ge efter” för tidsandan. Jag vill gärna försäkra Er om att den synodala vägen ständigt har denna uppmaning i beaktande.  Ingen kan ha för avsikt att lättsinnigt anpassa kyrkans handlande till det rådande modet.  Likväl utgår den synodala vägens överläggningar – i god kyrklig tradition och i nära förbindelse med Andra Vatikankonciliets utsagor – från att Gud som skapare och uppehållare av världen också uppenbarar sig om och om igen i denna värld och i mänsklighetens historia och att hans verk och hans väsen i förtätat form också kan kännas igen  i historiska händelser. Naturligtvis passar inte alla historiska händelser och utvecklingar på samma sätt till att vara ”Guds fingervisningar”. Därför betonar ju också det Andra Vatikankonciliet att sådana ”tidens tecken” måste tydas i evangeliets ljus. Tidens tecken ska alltså betraktas utifrån kanon från de andra bekännelsekällorna om tron. Utifrån detta kan dessa därför vara äkta källor för trosreflektion.  Det är inte enbart utifrån skriften, traditionen, teologin, läroämbetet och de troendes trosanda som Guds vilja för människorna och hans kyrka kan erfaras utan Guds vilja kan också erfaras genom tidshändelser och tidens utveckling i historien som Guds folk är på pilgrimsfärd genom. 

”För att kunna utföra detta uppdrag måste kyrkan ständigt rannsaka tidens tecken och tolka dem i ljuset av evangeliet. Endast så kan hon på ett sätt som är avpassat efter varje generation besvara människans eviga frågor om livets mening i både nutid och framtid och om den inbördes relationen som finns mellan nutid och framtid.” (GS4) Att tyda tidens tecken har alltså inget att göra med att ge efter för tidsandan. 

Sist men inte minst skulle jag vilja bemöta oron över att katoliker i Tyskland försummar sin förbindelse med den universella kyrkans gemenskap eller till och med går sina egna vägar bort från denna gemenskap.  Angående detta kan jag försäkra att den Synodala Vägens överläggningar och beslut mycket noggrant skiljer mellan vilka förändringar och reformer som kan genomföras på stiftsnivå av Tyska Biskopskonferensens medlemmar   och vilka frågor, angelägenheter och reformönskningar som måste föras vidare till världskyrkans kontext och särskilt till världskyrkans synodala väg. Det är därför med stora förhoppningar som Tysklands katoliker kommer att delta i världskyrkans synodala väg och lägga fram sina erfarenheter men också ge röst åt sina problem och bekymmer i denna process.  Jag behöver ju inte förklara för Er hur nära förbunden den katolska kyrkan i Tyskland känner sig med den enda katolska kyrkan över hela världen och hur starkt denna kyrka är en hjärteangelägenhet för katoliker i Tyskland.

I denna bemärkelse hoppas jag åtminstone lite kunna lindra Era bekymmer. Gärna vill vi fortsätta att samtala med Er och ytterligare öka och intensifiera vår kontakt. Särskilt gläder vi oss åt att också framöver få hälsa biskop Czeslaw Kozon välkommen till våra synodalförsamlingar. Dessutom skulle det glädja mig om det kunde finnas tillfälle till en direkt kontakt när Ni till hösten har Ert plenarmöte i Hildesheim.

 Låt oss tillsammans arbeta för en kyrka som genom sin förbundenhet med Kristus är öppen och nära människor så att det för Kristi lärjungar ”inget äkta mänskligt (finns) som inte väcker genklang i deras hjärtan” (GS 1)!

Låt oss också förbli förbundna i bön.

Med hjärtliga hälsningar och välsignelser

Er

Biskop dr. Georg Bätzing 

Övers Irène Nordgren och Kerstin Persson 

_________________________________________________________________________________________________________________

Nordiska Biskopskonferensens brev till biskop Bätzing 9 mars 2022

https://www.katolskakyrkan.se/media/5420/offener-brief-bischof-batzing-overs.pdf

VÄKS / Vi är kyrka Sverige brev till Biskop Bätzing

http://www.katolskvision.se/blog/?p=29931

Brevet på tyska

https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/5868221/normal_6247eebeb3c79.pdf

Katolskt Magasin

http://www.katolskvision.se/blog/?p=29950

Published by Irène Nordgren on 07 apr 2022

Katolskt Magasin ”Stöd till den synodala vägen i Tyskland från Vi är kyrka Sverige”

Katolskt Magasin uppmärksammar VäKS brev till biskop Bätzing !

https://www.katolsktmagasin.se/2022/04/05/stod-till-den-synodala-vagen-i-tyskland-fran-vi-ar-kyrka-sverige/

// Irène

PS Tack Helena D’Arcy !

Published by Irène Nordgren on 02 apr 2022

VÄKS skriver brev till biskop Bätzing

Med anledning av Nordiska Biskopskonferensens brev till biskop Bätzing den 9 mars 2022 har VÄKS – Vi är Kyrka Sverige – skrivit följande brev

Sehr geehrter Herr Bischof,

wir, die Ihnen schreiben sind Vertreter von Katholiken, die engagiert sind in Fragen der Reform der Kirche, unter anderem in der Bewegung „Wir sind Kirche“.

Läs hela brevet

https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/5868221/normal_6247eebeb3c79.pdf

Brevet på svenska med kopia till Nordiska Biskopskonferensen och biskop Anders Arborelius

Den 31 mars 2022

Kära biskop Bätzing

Vi som skriver till Er är representanter för katoliker som är engagerade i reformfrågor, som drivs bl.a. av We are Church och vi har förfärats över det brev som den Nordiska Biskopskonferensen skrivit till Er.
Brevet aktualiserar åter frågan om hur katoliker, katolska präster och biskopar idag förhåller sig till Andra Vatikankonciliets budskap om ”Aggiornamento”. ”Aggiornamento” är något som Nordiska Biskopskonferensen tycks reducera till att handla om ”eftergift åt tidsandan.”
Vi finner det oerhört sorgligt att Nordiska Biskopskonferensen mitt i den nu pågående synodala processen inom världskyrkan väljer att inta en hållning av att veta bäst kring tingens katolska ordning. De reformsträvanden som formulerats världen över- men tydligast i Tyskland och tyskspråkiga länder – har tyvärr i mycket ringa grad översatts till svenska eller andra nordiska språk, vilket inneburit att många katoliker i Skandinavien överlag är dåligt informerade, eller felinformerade, om de tyska reformförslag som också ligger inom Wir sind Kirches intresseområden – som inte att förglömma uppkom redan för drygt 25 år sedan och alltsedan dess diskuterats och intensifierats. Vi tror som Ni att reformer NU är nödvändiga om kyrkan ska vara relevant i dagens samhälle och för att förhindra att katoliker fortsätter att lämna våra kyrkliga sammanhang.
Katoliker i Skandinavien och runt om i den universella katolska kyrkan kämpar med precis samma frågor som Ni i Tyskland.
I Nordiska Biskopskonferensens områden är dock klyftan stor mellan hur många, vanliga katolska lekmän ser på sin tro och sin kyrka och hur biskoparna och en stor del av prästerskapet förhåller sig till samma kyrka.

Vi vill vara kvar i vår kyrka och ser med intresse och hopp på den synodala vägen i Tyskland och önskar och ber att ni får gehör.

Representanter
för styrelse och arbetsgrupp i Vi är kyrka-Sverige, samt andra reformorienterade katoliker:

Elisabet Finné (ordförande), Cecil de Rosario (kassör), Kerstin Persson(sekreterare),
Irene Nordgren, sr Madeleine Fredell OP, Hans Reiland, Ulla Westanmo, Carin Zetterlund, Else-Britt Löfdahl, Erik Westerberg, Ewa Winiarski, Berit Nordlinder, Örjan Ekman, Charlotte Åkerlind, Margareta Strömberg, Jacques Öhlund, Pehr Thorell, Frans Josef Meyer (Danmark)

_____________________________________________________________________________________________________________

PS

Har Nordiska Biskopskonferensen bättre reda på tingens katolska ordning än Tyska Biskopskonferensen?

”Nordiska biskoparnas öppna kritik av den Synodala vägen en förolämpning ”