Internationellt ekumeniskt upprop till 1 maj 2011

”Tänk på martyren San Oscar Romeros helgonförklaring

som denna jords fattiga har proklamerat”

Kära systrar och bröder i hela världen,

med detta upprop ber vi er att den 1 maj 2011 tänka på hur martyren San Oscar Romero har helgonförklarats av Latinamerikas fattiga och av Jesu vänner på hela jorden. Genom att minnas honom skall vi uppmuntras att gå evangeliets väg och samtidigt skall detta minne bli ett rop till omvändelse, in i de rikas kyrkor.

Kort tid efter att ha utnämnts till ärkebiskop av San Salvador konfronterades den konservative själasörjaren Oscar Arnulfo Romero år 1977 med den blodiga förföljelsen av kristna i El Salvador. De mördade kateketerna, altartjänarna och prästerna och tårarna vid deras kistor gjorde honom till en oförskräckt biskop som försvarade de små, de plågade och de förföljda. Från denna tid kom han att få sitt eget lands regering, den amerikanske presidentens säkerhetsrådgivare och den romerska kyrkans mäktiga kardinaler emot sig.

Våren 1979 vann ärkebiskop Romero i sin trängda situation varken gehör eller stöd hos påven Johannes Paulus II. Med djup besvikelse sade han: ”Jag tror inte att jag kommer till Rom en gång till. Påven förstår mig inte.” Johannes Paulus II hade överhuvudtaget inte brytt sig om att se på fotot av den infödde präst som kort innan mördats. Inte heller var han intresserad av andra dokument om hur de kristna förföljdes av de rikas hantlangare.  I stället hade han manat till samförstånd med den salvadoranska regeringen.

Väl medveten om faran för sitt eget liv höjde San Romero de América sin röst mot denna orättfärdighet, exkommunicerade regimens politiker och påminde om Jesus från Nasaret och hans motstånd genom ickevåld. Efter ett av morden på de många kristna predikade han: ”Må hämnden vara oss fjärran, låt oss be med Jesus: Fader, förlåt dem, ty det vet inte vad de gör.”

Varje människa är ett Guds barn och en levande avbild av Gud. Därför var för San Oscar Romero gudstjänsten oskiljaktigt förbunden med ett oförskräckt försvar för mänsklig värdighet. Till juntans lejda mördare och hantlangare riktade han orden: ”Även den som torterar är en mördare . . .  Ingen får förgripa sig på någon annan människa, för människan är Guds avbild.” Dagen innan han själv mördades, den 24 mars 1980, uppmanade han offentligt soldaterna att vägra lyda befäl: ”I Guds och detta pinade folks namn ber jag er, befaller jag er: Hejda detta förtryck!” En lejd mördares kula träffade honom vid altaret medan han firade tacksägelsen under mässan.

San Oscar Romeros helgonförklaring från folkets sida är inget orättmätigt anspråk. Vi vet att bara Gud kan se in i en människas hjärta, och att det för oss bara delvis är möjligt att lära oss att se med Guds ögon, på ett nytt sätt. Men denna ”beatifikation”-  som skett utan en kostsam kyrklig process – sprider det goda budskapet, genom Guds ande: ”Vår broder San Oscar Romeros exempel visar oss hur vackra och modiga vi människor kan bli, när vi börjar lyssna till Jesu budskap.

Läs mer om uppropet på Christliche Initiative Romero , där texten ligger  på många språk: tyska, engelska, franska, spanska, italienska, portugisiska och svenska. Där finns också namn på grupper och enskilda personer som stödjer. Lekmän, biskopar, Fr. Tissa Balasuriya OMI och andra vanliga teologer som Leonardo Bof och Hans Küng.

Initiativ till detta internationella och ekumeniska upprop har tagits av Peter Bürger för CIR och Christian Weisner för IMWAC, vars medlemsgrupper har anslutit sig.
Översättningen till svenska har gjorts av Ritva Jacobsson och Sven Volk Jovinge.

/Krister Janzon