“Vad är Gud? En föredragsserie om Thomas av Aquinos filosofi och teologi”

Signum annonserar föredragsserie om Thomas av Aquino på SVENSKA https://signum.se/foredragsserie-om-thomas-av-aquino/

https://angelicum.it/thomistic-institute/svensk-serie/

// Irène

PS En av sin samtids lärdaste män men i synen på kvinnan var Thomas av Aquino ett barn av sin tid…….

”Det brukar sägas att Thomas av Aquino ”kristnade” Aristoteles och det är ett välkänt faktum att det var Thomas som gjorde Aristoteles känd i västvärlden. I detta inkluderas dock också Aristoteles antika konceptionsteori som gick ut på att mannen är den mänskliga normen och kvinnan en ”defekt” man. Detta synsätt har hållit i sig inom exempelvis den katolska kyrkan fram till våra dagar vad beträffar synen på bland annat kvinnliga ämbetsbärare. I det jordiska livet före döden var kvinnan i Thomas av Aquinos medeltida värld i allt underordnad mannen men Thomas var mycket noga med att framhålla att i livet efter döden var man och kvinna jämställda.”

https://www.dagen.se/debatt/2020/07/09/retuscherad-bild-av-thomas-av-aquino/

5 föreläsningar ur olika perspektiv från Sankt Thomas av Aquinos Påvliga Universitet /  Angelicum. Hade varit klädsamt om någon föreläsare också anlitats med förmåga att analysera Thomas av Aquino ur ett feministiskt perspektiv……… Men jag inser att just detta perspektiv är ointressant och ovidkommande på Angelicum. En konsekvens av detta är bla den alltjämt rådande klerikalismen inom katolska kyrkan.

Rose Mary Radford Ruether : ”Constructing a church of liberation from patriarchy requires dismantling clericalism. This means we have to understand the utter incompatibility of clericalism with a liberative understanding of church and ministry. Clericalism is the separation of ministry from mutual empowerment in community and its distortion into hierarchically ordered castes of clergy over laity. The clergy then monopolize sacramental action, education and teaching, administration and leadership in mission, turning the laity into passive dependents who are to receive these services from the clergy and carry out their orders, but not participate in shaping, defining and embodying these activities themselves. Ministry becomes the special preserve of the ordained, rather than based in the community and articulated within and by it.

http://womensordinationcampaign.org/ottawa-2005/2014/2/2/rosemary-radford-ruether