I helgen höll sr Madeleine Fredell föredrag hos Dominikansystrarna på Västamannagatan 83 i Stockholm om Aggiornamento, uppdatering och ekumenik” och om ”Kyrkan som dialogisk process”

Underrubrik

”Andra Vatikankonciliet 50 år senare … Det nödvändiga uppbrottet

Med anledning av de tyska teologernas Memorandum”

Lysande,  inspirerande och hoppfulla föredrag av  Stockholms katolska stifts kanske mest ”uppdaterade” teolog.

Sr Madeleine är för mig  en  apostel dvs utsänd att förmedla det glada budskapet.

Och hon lyckas. Ty jag blir glad av att höra sr Madeleine  tala.

Några citat från föredragen

”En av teologins många roller är att utifrån grundläggande erfarenheter av det gudomliga i mänsklighetens historia försöka avslöja det som är tidsbundna seder och bruk och som inte hjälper människan att skapa mening och försvara hennes värde och värdighet.”

”Teologi handlar mer om att ställa relevanta frågor. Det är frågor som både utmanar givna mönster i kyrka och samhälle och blir ett stöd för den enskilde och trosgemenskapen att formulera en självförståelse av tron i ett givet sammanhang.”

”Går det till exempel att utesluta kvinnor från en beslutsprocess idag? Diskrepansen mellan trosgemenskap och samhällsgemenskap får inte bli för stor utan att läran ifrågasätts.”

 

”Memorandum använder aldrig ordet ”aggiornamento” även om nästan allt i texten ger intryck av att vara en dagens tolkning av det begrepp som Johannes XXIII angav som ett huvudtema för Andra Vatikankonciliet”

”Det vi kallar för ”depositum fidei”, trons skatt, det vill säga dess kärna, är inget slutet kassaskrin av kulturellt betingade och språkligt begränsade läroutsagor. Det handlar om att tro, i betydelsen att ha tillit till livet, som en Guds gåva, att älska genom att uppmärksamt och ödmjukt möta vår nästa i hans och hennes behov, som Guds avbild, och att hoppas på att allt verkligen kan förvandlas till något nytt.”

”Kyrkans trovärdighetskris går hand i hand med hennes auktoritetskris. Vi glömmer alltför ofta bort att läroämbetets tolkningsföreträde i trosfrågor är villkorat enligt Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution om uppenbarelsen, Dei Verbum § 10 nämligen om biskopen ” samvetsgrant avlyssnat” Guds ord. Han ska då lyssna på den kristna gemenskapen, Kristi levande kropp här och nu, för att i den gemenskapen höra hur Guds ord uppfattas, ger mening och efterlevs. Den här ömsesidigheten är grundläggande för om biskopen har auktoritet eller inte.”

”Trosförmedlingen, Traditionen, är sålunda ett dynamiskt fenomen som i sig är underkastat förändring alldenstund tillvaron ständigt förändras och expanderar.Vi kan återigen påminna oss kardinal Newmans utsaga att för att förstå en meningsbärande idé så måste den förändras för att förbli densamma, för att den ska fortsätta att skänka mening i en ny tid.”

 

”Att tolka innebär att sätta ord på en erfarenhet såväl personlig som kollektiv, att tänka och ge ord åt något nytt, åt det som aldrig tidigare formulerats och att skapa möjlighet för att konkret förverkliga det som tänkts. Man talar idag om tankens oändliga möjlighet, vilket framför allt fysikern David Deutsch utlagt i boken The Beginning of Infinity, Explanations that Transform the World, som kom ut för ett par månader sedan. Att tradera något, det vill säga förmedla något till andra, kanske även till sig själv, är att bli del av Guds levande skaparord. Traditionen och förmedlandet vidare av det tänkta och sagda är nära förbundet med dialog. Det är genom ordet, dia (genom) och logos (ordet), som våra tankar växer, som vi mognar och utvecklas mot något oändligt. ”

För den som är intresserad att lära sig mer  går det bra att titta in på Dominikansystrarnas hemsida där information finns om sr Madeleines föreläsningsserie om Andra Vatikankonciliet som börjar under höstterminen.

http://www.dominikansystrarna.se/viewNavMenu.do?menuID=5

MEMORANDUM

http://www.katolskvision.se/blog/?page_id=1941

// Irène

PS  Tack sr Madeleine ! Du har förstått det Vatikanen inte förstått. Att det är livsnödvändigt för all TROSGEMENSKAP att låta lekmän få pröva  ”tankens oändliga möjlighet.”

Utan att få smäll på fingrarna.