Kardinal Reinhard Marx – ärkebiskop i München och Freising – offentliggör 4 juni på en presskonferens att han erbjudit påven att avgå från sitt ämbete som ett tecken på sitt medansvar för de sexuella övergreppen inom katolska kyrkan. Beslutet mognade fram under stilla veckan / påsktiden. Efter att kardinal Marx talat med påven 21 maj och för honom läst upp det brev han skrivit låter kardinal Marx nu påven avgöra vad som ska hända. Påven gett kardinal Marx tillstånd att publicera brevet och i avvaktan på påvens vidare beslut fortsätter kardinal Marx som ärkebiskop. Franciskus sagt till kardinal Marx att han i sinom tid kommer att få besked.

-Jag måste be och tänka först, har Franciskus sagt.

Kardinalen hänvisade under presskonferensen till den stora Missbruksutredning kring kyrkans ansvar för sexuellt missbruk som redovisades och offentliggjordes sept 2018 – då kardinal Marx var ordförande för tyska biskopskonferensen – och vars syfte också var att utreda om det funnits inomkyrkliga systemfel. Kardinalen berättade att han vid den offentliga redovisningen fick en fråga om någon biskop hade behövt avgå utifrån resultatet av utredningen.

Jag var tvungen att svara nej…..men frågan har sedan dess följt mig……tills idag …… sade kardinalen.

-Jag höll den gången också en gudstjänst under vilken vi erkände att vi misslyckats och vi bad om förlåtelse. När jag kom hem tänkte jag

Vem är vi ? Ingår inte jag ? Det tar tid och det har tagit tid tills nu…… att få klart för mig vad detta betyder för mig personligen. Under fastan, stilla veckan och påsken….. under bön har jag tänkt över detta….

Kardinal Marx var noga med att understryka att hans beslut var ett personligt beslut. Han menade att det för honom inte räcker med ”förbättrad administration och juridisk utredning.”

Det räcker inte med att klarlägga individuella ämbetsmässiga misslyckanden. Man måste också se över institutionella misslyckanden. Det institutionella ansvaret viktigt. Kardinalen talade sig varm för den Synodala Vägen som kom till stånd och inleddes efter Missbruksutredningen och uttryckte sin glädje över att Franciskus vill föra ut den Synodala Vägen ut i världen.

Kardinalen ville ge några ”stickord” från de temata som den Synodala Vägen arbetar med och nämnde då bla ”klerikalism” och ”manligt beteende”……. Det behövs en blick på kyrkans förnyelse…….

-Jag tror fullt och fast på en ny epok för kristendomen. Det sker bara ….. eller rättare sagt det sker bättre om kyrkan förnyar sig och också lär sig något av denna kris. Det finns en fara att man tror att man kan administrera bort sexuellt missbruk …….det räcker inte för mig. Vad det handlar om är en förnyelse och reformering av kyrkan.

– Det här är mitt personliga beslut utifrån mitt samvete. Det måste ske. Jag måste ta det här steget. Evangeliet har visat mig riktningen…… den som vill vinna sitt liv kommer att förlora det……den som förlorar det kommer att vinna det…..

– Kyrkans uppgift är att tydliggöra Evangeliet ……..min uppgift är inte slut ….jag har varit präst i 40 år och biskop i 25 år……jag är gärna präst och biskop och det kommer jag att förbli……men var jag ska arbeta pastoralt ……det får påven bestämma…….

Under frågestunden klargjorde kardinal Marx att han inte ville uttala sig om andra biskopsstift…..

På frågan vad kardinalen önskade sig svarade han att den ”döda punkten ska bli en vändpunkt.” Att göra Evangeliet synligt för vår tid ….. anpassat till världen ……det är banalt …….det handlar inte om det!

Det handlar om att göra Evangeliet så inbjudande att människor säger Ge mig mer av detta ! Om det här vill jag höra ! Detta kan dock inte ske om ämbetsbärarna står i centrum och kämpar för sina ämbeten…….

https://www.youtube.com/watch?v=yXdeMQbD80s

Intervju med Matthias Katsch språkrör för missbruksoffer i föreningen ”Eckiger Tisch” som liksom de flesta är överraskade över kardinal Marx beslut som visar att kyrkan i Tyskland är i djup kris men som också vet att vägen framåt betyder äkta nystart. På frågan om kardinal Marx beslut sätter press på kardinal Woelki svarar Matthias Katsch :

-Jag tror att alla biskopar i Tyskland efter detta statement idag måste fråga sig om de har ett medansvar över detta system och detta mörkande som diskuterats under drygt 10 år inte bara i Tyskland utan i hela den världsvida katolska kyrkan. De måste dra konsekvenser ……..även de som inte straffrättsligt är skyldiga men varit i ansvarsställning borde kanske avgå……för att på nytt ställa sig till förfogande framöver…..

Matthias Katsch efterlyser också hjälp från politiker ……Kyrkan behöver stöd…..för att hennes bemödanden som hon faktiskt gjort ska få framgång…..

Det talas om oberoende parlamentarisk sanningskommission men intervjuaren verkar skeptisk och frågar sig om det är realistiskt med tanke på att Franciskus tillsatt en officiell granskning av ärkestiftet Köln dvs inomkatolsk intern granskning.…..

Matthias Katsch ser kardinal Marx agerande som ett konsekvent ställningstagande…… En förebild !

Påvens OK att kardinal Marx publicerar sitt brev tolkar Matthias Katsch som en signal till Tyskland att påven stödjer en grundläggande kyrklig förnyelse som inkluderar personligt ansvar och inte fastnar i juridiska processer som i fallet i Köln….. (egen sammanfattning och övers)

(Matthias Katsch var elev på jesuiternas Canisius gymnasium där han 13 år gammal 1977 blev utsatt för sexuella övergrepp av präster.) https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Katsch

// Irène

PS För en svensk reformkatolik kändes kardinal Marx tal uppfriskande och hoppingivande. Äntligen en modig, prestigelös och genuint ärlig kardinal som förstått att kyrkans trovärdighet är grundförutsättning för människors intresse för Evangeliets budskap !

https://signum.se/kardinal-arborelius-far-sarskilt-uppdrag-av-paven/

https://www.eckiger-tisch.de/wer-wir-sind/