Lika samvetsgranna katoliker resonerar olika.   Nu är det som det ska vara !  Jag menar det katolska debattklimatet.    Den ena åsikten  bryts  mot den andra i det offentliga rummet och katolska ämbetsbärare och debattörer  deltar  utifrån olika yrkes-och åsiktspositioner.

Jättespännande !

Fallet Ellinor Grimmark ett  illustrativt exempel.

Jag är övertygad om att bla de 4 nedanstående katolikerna  som yttrat sig i media i fallet Ellinor Grimmark alla är  LIKA  samvetsgranna katoliker  som  ändå resonerar  OLIKA och  kommer till  MOTSATTA  slutsatser.

Bengt Malmgren -katolik och psykiatriker – tar till orda i senaste Läkartidningen under rubrik

”Stötande att inte ta barnmorskans motiv på allvar” och presenterar sitt inlägg på Bengts Blogg

”I sista numret av Läkartidningen har jag ett debattinlägg om samvetsfriheten och barnmorskan Ellinor Grimmark. Jag är kritisk till att man endast gör det till en fråga om arbetets organisation (”omöjligt att vara barnmorska utan att medverka vid aborter”) och hänvisar samvete och etik till den privata sfären helt enkelt för att de etiska frågorna blir för störande i den praktiska vardagen.

http://bengtmalmgren.wordpress.com/2014/03/27/garna-samvetsfrihet-och-moralisk-overtygelse-bara-det-halls-privat/

Philip Geister – jesuitpater, teol. dr i tros- och livs­åskådningsvetenskap, rektor för Newmaninstitutet i Uppsala-  skriver i senaste Signum under rubrik  ”Samvetets pris”

”Även om hennes motivation att vilja arbeta som barnmorska förmodligen varit att främja hälsa och liv, så var hon ändå medveten om att den nu gällande lagstiftningen också ålägger henne att medverka vid abort. Att hon vägrar att göra just detta gör henne som arbetstagare vid en liten klinik mindre användbar och man kan förstå att arbetsgivaren därför föredrar att anställa en annan arbetssökande. Som Gert Gelotte träffande påpekade i en ledarartikel: ”högtidligare och principiellare än så är det faktiskt inte” (Göteborgs-Posten, 10 februari 2014).”

”Att vara trogen sitt samvete hjälper sällan på arbetsmarknaden. Det kan man beklaga, men det ligger i det radikala och existentiellt oundvikliga som ett samvetsbeslut innebär. Det har Ellinor Grimmark fått erfara, och hennes ställningstagande förtjänar respekt.”

http://signum.se/samvetets-pris/

Anders Arborelius biskop i Stockholms katolska Stift  yttrade sig redan  2011 kring samvetsfrihet inom vården.

DAGEN skrev  under rubrik  ”Arborelius rasar mot nekad samvetsfrihet”

”Att Sveriges riksdag röstade mot samvetsfrihet för vårdpersonal har upprört stora delar av kristenheten.  Nu går även katolske biskopen Anders Arborelius ut med sitt missnöje och kallar det ”en stor sorg”.

– Beslutet försämrar Sveriges rykte som ett demokratiskt samhälle som vill värna om sina minoriteters rättigheter, säger biskopen.”

http://www.dagen.se/nyheter/arborelius-rasar-mot-nekad-samvetsfrihet/

I samband med fallet Ellinor Grimmark har biskop Anders undertecknat ”Manifest för samvetsfrihet” på vars hemsida det går att läsa bla

”Några av de kyrkoledare som redan skrivit på uppropet är biskop Anders Arborelius (Katolska kyrkan), ärkebiskop Benjamin Atas (Syrisk-ortodoxa kyrkan), ärkebiskop Abdulahad Shabo (Syrisk Ortodoxa kyrkan i ärkestiftet, Sverige och Skandinavien), mfl

http://www.samvetsfrihet.se/viewNavMenu.do?menuID=1

Gert Gelotte katolik och ledarskribent på GP skriver under rubrik  ”Ingen tvingas utföra aborter”

”Enligt Europakonventionens artikel 9 har var och en ”rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet”. Men dessa rättigheter är inte oinskränkta. Enligt artikel 9 får religionsfriheten begränsas ”till skydd för andra personers fri- och rättigheter”. Redan här faller Ellinor Grimmarks principiella resonemang. Hennes krav på samvetsfrihet inkräktar på samvetsfriheten för de kvinnor som enligt Hälso- och sjukvårdslagen har rätt till legal abort.”

http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2274527-gert-gelotte-ingen-tvingas-utfora-aborter

// Irène

PS   Vad kan vi katoliker lära av detta ?  Bla  att  katolskt skolade LIKA  samvetsgranna samveten  hos såväl ämbetsvigda företrädare som hos katolska lekmän kan komma till OLIKA  uttryck  och därför kan göra  olika bedömningar.

Jag noterar  att Bengt tyvärr undviker att länka såväl till Signum och Philip Geister som till GP och Gert Gelotte.

Detta  speglar tyvärr inte ett  genuint sanningssökande oss katoliker emellan………..

I sakfrågan skulle jag vilja kommentera när Bengt skriver

”Men vi har brist på barnmorskor i Sverige och det skulle självklart gå alldeles utmärkt att organisera arbetet så att även barnmorskor som inte medverkar vid abort rationellt kan användas i verksamheten om bara viljan fanns.”

En arbetsgivare är ju FRI att ändå anställa Ellinor Grimmark även om inte samvetsklausul är lagstadgad.  ”Lagen”  om tillgång och efterfrågan styr även anställning av barnmorskor.  Ju färre barnmorskor att välja mellan ju större chanser att en arbetsgivare   ”tvingas ” att anställa Ellinor Grimmark.  Ju större utbud barnmorskor som inte ställer villkor ju mindre chans för Ellinor Grimmark att stå sig i konkurrensen.

När det gäller biskop Anders tänker jag så här.

Lackmustestet att katolska biskopar inte använder samvetsfrihet hos vårdpersonal  bara som ett slagträ i abortdebatten utan visar hur ärliga  katolska biskopar är i sin argumentering när det gäller själva SAMVETSFRIHETEN, abort och vårdpersonal visar sig när  katolska biskopar ska ta ställning  i fall  som rör den motsatta problematiken till  Ellinor Grimmark.

Jag tänker på fallet sr Margaret Mc Bride. Det internationellt uppseendeväckande fallet med sjuksköterskan och ordenssystern  som 2009 följde sitt samvete när hon som medlem i etiska sjukhuskommittén på katolska St. Joseph’s Hospital and Medical Center i Phoenix tog beslut om en abort för att rädda en gravid och svårt sjuk kvinnas  liv. När detta kom till biskop Thomas Olmstedts kännedom avskedades sr Mc Bride och biskopen var  mycket hjälpsam i att informera  Sr McBride att hon exkommunicerat sig  sig själv latae sententiae.

I detta fall hjälpte omgivningens och medias protester mot katolsk hierarkis orättfärdiga fördömande och sr Mc Bride återinsattes i sin tjänst och exkommuniceringen hävdes.

Men principfrågan kvarstår och min fråga  till biskop Anders är om han tycker att hans biskopskollega Thomas Olmstedt  handlade RÄTT eller FEL ? Det kostar ju inget att bara tycka till.

Eller om vi tar samvetsfrihet i allmänhet och kopplingen till  diskriminering på arbetsmarknaden ……..nu  menar jag inte inom SVENSK SJUKVÅRD   utan jag tänker på arbetsmarknaden och BEFORDRINGSGÅNGEN inom katolska kyrkan …….närmare bestämt på katolska präster vars SAMVETEN inte är kompatibla med LÄROÄMBETET  i dess syn på  att enbart män kan få ämbetsvigning inom katolska kyrkan.

Dessa präster är uteslutna från att någonsin kunna befordras / utnämnas till  biskopar  inom sin kyrka.

Jag är jättenyfiken på hur biskop Anders resonerar när det gäller samvetsfrihet för sådana präster ?

Förordar biskop Anders en samvetsklausul som OMÖJLIGGÖR att katolska präster – som gjort sig kända att vara FÖR  kvinnliga ämbetsbärare  –  RATAS vid biskopsutnämningar ?

http://www.dagen.se/opinion/debatt/samvetsfrihet-for-alla/

http://www.dagen.se/opinion/asikt/olika-pristabeller-pa-samvetsfrihet/