Under rubrik

Protestantiseras Svenska Kyrkan?

promotar Bengt Malmgren på sin blogg bla Jakob Trônet och hans bok ”Förverkligad katolicitet” om  Max Thurian.

”Max Thurian (1921–1996) var en schweizisk reformert teolog och broder i den ekumeniska kommuniteten i Taizé. Thurians liv och verksamhet var på många sätt sammanflätade med 1900- talets ekumeniska rörelse.”

”Jakob Tronêt är kyrkoherde i Stenkumla församling på Gotland. Han har intresserat sig för ekumenisk teologi och studerat vid Heythroop College i London och Angelicum-universitet i Rom. Förverkligad katolicitet – Max Thurians syn på vägar till kyrk­ans enhet är hans doktorsavhandling i ämnet kyrkovetenskap vid Uppsala universitet.”

http://www.artos.se/akademisk-litteratur/forverkligad-katolicitet-max-thurians-syn-pa-vagar-till-kyrkans-enhet

Efter att ha läst vilka namn som förekommer i förordets tacksägelser känner jag mig föranlåten att sätta ut en varningstriangel. Varning för Björn !


Dvs Biörn Fjärstedt och Björn Fyrlund.

Jakob Trônet skriver

”Att jag trots allt kunde antas till forskarutbildninge, kan nog i hög grad tillskrivas biskop Biörn Fjärsteds underhandlingar med  den teologiska fakulteten.”

Lite senare i förordet ”Ett särskilt stort tack vill jag frambära till teologie doktor Björn Fyrlund, som flera gånger under avhandlingsarbetet gripit in som en räddande ängel. Han har agerat som en extra handledare och tagit sig mycket tid att hjälpa mig”

Det tror jag det !  Båda Björnar är  ökända kvinnoprästmotståndare och  mörkermän när det gäller synen på kvinnor och samkönade äktenskap.   Jakob Trônets intresse för ”katolska praktiker”  i   Max Thurians tappning   gefundenes Fressen  för båda Björnar som just vurmar för  ”katolicitet” som innebär  gemenskap med alla kristna………dvs under förutsättning att de är mot kvinnliga ämbetsbärare och samkönade äktenskap.

Max Thurian syn på kvinnor och kvinnliga ämbetsbärare enligt Jakob Trônet :

”Han säger att kvinnans kallelse är att vara maka och mor eller vigd jungfru. Han talar vidare om att det finns många uppgifter för kvinnor i kyrkan som undervisning, bön och diakonal verksamhet (även om han här är tveksam till att de fornkyrkliga diakonissorna fick en sakramental vigning). Han säger dock att han anser att teologerna i bön till den helige Ande borde söka efter nya former för tjänster och uppgifter för kvinnor i kyrkan. De vigningar av kvinnor som ägt rum i den protestantiska världen ser Thurian inte som ett framsteg.”

// Irène