Gert

Utmärkt kommentar till  barmhärtighet

Ett rättvisans jubelår?

Det mest illustrativa  och konkreta exemplet  på det du skriver är  KKK  (katolska kyrkans  katekes)   syn på homosexualitet.

§ 2357-2359

”Ett icke ringa antal människor uppvisar grundläggande homosexuella tendenser. Denna böjelse har objektivt sett en felaktig inriktning; för de flesta av dem utgör den en verklig prövning. Man skall ta emot dem med respekt, medlidande och finkänslighet. Varje tecken på orättfärdig diskriminering när det gäller dessa människor skall undvikas. Dessa personer är kallade att förverkliga Guds vilja i sitt liv, och om de är kristna är de kallade att med Herrens offer på korset förena de svårigheter de kan råka ut för på grund av sin läggning.”   §2358

http://www.katekesen.se/kkk2331-.htm#2357

Underförstått säger KKK att heterosexuella personer  ska visa barmhärtighet till de  som är homosexuella underförstått stackare  dvs  inte riktigt normala jämfört med oss  heterosexuella.

Underförstått vi vanliga,  lyckligt lottade normala personer dvs heterosexuella behöver  inte barmhärtighet. Det är  anormalitet som är i behov av barmhärtighet.

Vi och dom tänkandet är magnifikt !

Först är kyrkan främsta orsaken  till att homosexuella ”råkar ut för ”orättfärdig diskriminering”, svårigheter och prövningar”  i samhället för att därefter  anbefalla ”respekt, medlidande och finkänslighet.”

Det är som att en och samma person först med våld slår ned en annan människa  för att därefter samma person rycker  ut som den barmhärtige samariten och förbinder sin  sårade och blödande medmänniska.

Om det är något som är ”I HÖGSTA  GRAD KLANDERVÄRT ”  i sammanhanget så är det  katolska kyrkans dubbelbottnade och motsägelsefulla  inställning till homosexuella.

Homosexuella ska inte anbefallas varken ”barmhärtighet, medkänsla eller finkänsklighet ”.

De ska tillskrivas rättvisa och jämställdhet med heterosexuella.

Och varför anser sig katolska kyrkan behöva anbefalla  ”respekt” specifikt för homosexuella ?

Det säger ju allt då KKK  blottar en   i grunden respektlös,  föraktfull och NEDLÅTANDE attityd gentemot gruppen homosexuella som måste pareras  på något sätt och då tar sig helt absurda ÖVERSITTARAKTIGA  formuleringsuttryck.

Du skriver

” När barmhärtighetens jubelår är över skulle kyrkan, såväl maktapparaten som Guds folk, behöva ett rättvisans jubelår, helt ägnat åt oförskräckt självrannsakan.”

Instämmer till 100 % !

// Irène

PS Här  tydligaste  bilden  på katolska kyrkans stora BARMHÄRTIGHET !