”Så var det klart: Irland blir världens tjugonde och Europas trettonde land där homosexuella par kan gifta sig. Men det är inte bara grundlagens paragrafer om äktenskap som ändras: på gatorna i Dublin talas det om ett helt samhälle som äntligen vågar tala om hbtq-frågor, kärlek och rättigheter.”

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/ja-till-samkonade-aktenskap-stort-steg-for-irland_4588256.svd

// Irène

PS  Irland brukar klassificeras som ett ”katolskt land” utifrån att   88,4 % av dess ca 4, 6 miljoner invånare är katoliker.

We are church Irland gläder sig över JA resultatet och skriver YES -YES – YES på sin hemsida.

På hemsidan för ”We are church Ireland” beskriver  en  av  dess medlemmar Joe Mulvaney  hur han som en av många katoliker senaste decennierna i vår snabbt föränderliga värld tagit avstånd från barnslig lydnad av prästernas undervisning om obligatoriskt celibat, kvinnors roll, homosexualitet, preventivmedel och kyrkans monarkiska struktur dominerad av en liten manlig kontrollgrupp.

” The Holy Spirit is active in us all as we joyfully share the Good News of Jesus our Risen Saviour, the primacy of love and our mission to work for justice for all and the building up of God’s Kingdom. If all adults have good self-esteem, share in power and experience love, justice and respect, then the children will also be nurtured, parented and developed to their full potential. Where love is, there God is, and, accordingly, all will be well for children and adults. I have listened to the stories of homosexual friends and the new insights emerging over the past 50 years in regard to sexuality. Like many other Catholic parents, I have experienced some of the broad and complex changes in the new roles and joint venture of parenting over the past 38 years. I have moved away from the unchanging clerical teaching on homosexuality as intrinsically disordered. While the majority of people are heterosexual, God’s creation includes a valuable complementary minority of homosexual persons. I do not accept that they are intrinsically disordered as stated by the Catechism of the Catholic Church and the clerics and groups locked into absolute loyal obedience to that unchanging dogmatic line. They are different, equal, valuable and good. They are good people, God’s people, good lovers and good parents. I will be voting Yes in the forthcoming referendum.”

Författaren fortsätter med att beskriva hur biskoparna Martin, Doran och Leahy har lett Nej kampanjen utifrån omtanke om barn, mödrar och äktenskap. Tillsammans med grupperingar som kallat sig ”Mothers and Fathers Matter” har man predikat idealet att varje barn förtjänar en mamma och en pappa. Dessa grupperingar  är katoliker som bejakar katekesens paragrafer 2357,2358 och 2359.  Men ingen av biskoparna eller NEJ röstare har lyft fram eller i sina tal och i sin affischering  citerat katekesens ord

”homosexuella handlingar  i högsta grad klandervärda”,  ”i sig själv  felaktiga”, ” homosexualitet strider mot den naturliga lagen, ” ”homosexualitet utgör  en verklig prövning”.

”Istället har de taktiskt valt att använda barn som dimridå. ”

Läs hela inlägget här

http://wearechurchireland.ie/yes-yes-yes/

// Irène

PS

Katolska kyrkans katekes

2357 Med homosexualitet menar man relationer mellan män och kvinnor som känner sexuell dragning – exklusiv eller huvudsaklig – till personer av samma kön. Den antar mycket olika former under tidernas lopp och i olika kulturer. Dess psykiska ursprung har till stor del inte kunnat förklaras. Med stöd av Skriften som framställer homosexuella handlingar som i högsta grad klandervärda har traditionen alltid förklarat att ”homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga”. De strider mot den naturliga lagen. De stänger av den sexuella akten från att ge liv. De har inte sitt ursprung i en känslomässig komplementaritet. De kan aldrig i något fall godkännas.

2358 Ett icke ringa antal människor uppvisar grundläggande homosexuella tendenser. Denna böjelse har objektivt sett en felaktig inriktning; för de flesta av dem utgör den en verklig prövning. Man skall ta emot dem med respekt, medlidande och finkänslighet. Varje tecken på orättfärdig diskriminering när det gäller dessa människor skall undvikas. Dessa personer är kallade att förverkliga Guds vilja i sitt liv, och om de är kristna är de kallade att med Herrens offer på korset förena de svårigheter de kan råka ut för på grund av sin läggning.

2359 Homosexuella personer är kallade till kyskhet. Genom självbehärskningens dygder, som fostrar till inre frihet, ibland med stöd av osjälvisk vänskap och med hjälp av bönen och den sakramentala nåden kan och skall de stegvis och beslutsamt närma sig den kristna fullkomligheten.

http://www.katekesen.se/index.htm?kkk2331-.htm#2357