I dagens DAGEN ett litet kort inlägg från mig

Vem har gett RKK företräde?

där jag som reformkatolik  ifrågasätter  den ström av svenska nyfrälsta, nyblivna och blivande katoliker som – helt oemotsagda av Stiftets officiella företrädare – brer ut sig i media och det offentliga rummet  som nya katolska kyrkolärare och som tex Ulf Ekman tar sig tolkningsföreträde i  än det ena än det andra som  tex i synen på kristenhetens kyrkosplittring.

I DAGEN  reagerar en för mig okänd icke – katolik  – Erling Medefjord – på ett som jag anser korrekt sätt  och skriver ”Den största söndringen av Kristi kropp ägde rum år 1054. Vem orsakade den? Helt avgörande var romkyrkans anspråk på överhöghet vilket ledde österns ortodoxa kyrkor till brytningen med Rom.”

Ulf Ekmans märkliga vändning

Då ger sig allvetaren om katolska kyrkan Marcus Birro in i DAGENdebatten  och får  gott utrymme till att  försvara  sin kompis Ulf Ekman samtidigt som han han påstår att Ulf Ekman inte behöver försvaras.

Marcus Birro: Se upp med splittringen

Erling Medefjord svarar

Rimligt att kritisera Katolska kyrkan, Birro

Konstaterar att också  blivande katoliken och fd pingstpastorn Mikael Karlendal redan nu visar framfötterna och gärna vill axla rollen som katolsk kyrkolärare.

Katolska kyrkans självbild logisk.

// Irène

PS Men som Gert och jag tidigare skrivit

Katolska kyrkans famn öppen för ”rätt” kristna

KV har däremot inte ”bemyndigande att kalla sig katolsk”.

Det är skillnad på folk och fä inom Stockholms katolska Stift.