Biskop Anders

Grattis till Årets Svensk 2017 !

I söndags var det Livets Söndag och i kyrkan lyssnar jag när Ditt Herdabrev läses upp i vilket Du med emfas betonar det kristna budskapets lära ”att varje människa är ovärderlig, okränkbar och oersättlig i Jesu ögon” med tydlig syftning på abortproblematik.

http://www.katolskakyrkan.se/media/2816/herdabrev-for-livets-sondag-2017.pdf

Problemet jag upplever när jag lyssnar till Dina ord på Livets söndag är att Du helt undviker att se och tala om den moraliska och etiska intressekonflikt – som trots att den ligger i öppen dager – aldrig nämns varken av Dig eller Dina kardinalskolleger runt om i världen.

Du har blivit utnämnd till kardinal i världens mest jämställda land. Tillsammans med Dig utnämndes också El Salvadors förste kardinal Gregorio Rosa Chávez – god vän med El Salvadors mördade kardinal Oscar Romero i vars anda han säger sig vilja verka – men i vars land kvinnor behandlas som lägre stående varelser.

Har Du tänkt på hur kvinnor i EL Salvador skulle reagera på Ditt Herdabrev? Kvinnor som fått missfall, men misstänks för att ha framkallat en abort och därför döms till decennierlånga fängelsestraff. Har du tänkt på hur en av dessa kvinnor Teodora del Carmen Vásquez skulle reagera på Dina ord ?

https://www.amnesty.se/press/#/blog_posts/domen-mot-teodora-staar-fast-en-sorgens-dag-foer-el-salvadors-kvinnor-66480?utm_campaign=send_list

Du är också initiativtagare (1999) till den katolska rörelsen Respekt ”som arbetar för att främja det mänskliga livets okränkbarhet från konception fram till naturlig död”. Tyvärr gör varken Respekt på sin hemsida eller Du i Dina årliga Herdabrev någon boskillnad mellan abortlagstiftning och abort.

http://respektlivet.nu/om-oss

Det är fullt möjligt att vara MOT abort och samtidigt vara FÖR att abort ska vara lagligt legaliserat.
I ett land som El Salvador där abort är kriminaliserad – utan undantag – har en rörelse som Respekt inget existensberättigande. Har Du tänkt på att det är den svenska abortlagstiftningen – som värnar om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa – som utgör förutsättning för att Respekt ska kunna bedriva sin viktiga informations -och rådgivande verksamhet och dit gravida kvinnor som överväger abort kan vända sig för råd och stöd och fatta beslut utifrån sitt samvetes överhöghet oberoende av ekonomi. Detta är som vi alla vet inte en självklar rättighet i alla länder.
I El Salvador – med dubbelt så hög mödradödlighet som övriga latinamerika till följd av illegal abort – riskerar kvinnor som överlever en sådan att få decennierlånga fängelsestraff. I ett land som El Salvador har en rörelse som Respekt inget existensberättigande.

Samvetets överhöghet som central värdegrund i katolsk lära brukar Du själv påminna om genom att åberopa Gaudium et Spes. ”I djupet av sitt medvetande upptäcker människan en lag som hon inte ger sig själv, en lag som hon dock är förpliktad att lyda. Dess röst manar henne att ständigt att göra det goda och undvika det onda”. ”När människan i sitt sam-vetande med Gud verkligen kommer fram till ett ställningstagande, är hon skyldig att följa samvetets röst, kosta vad kosta vill.” (Katolskt Magasin nr2 /06)

Det är just denna katolska hörnsten om samvetets överhöget som ligger till grund för den inomkatolska rörelsen Catholics for Choice och dess ordförande Jon O’Brien. I Sverige tas kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa för given – såväl bland katolska som icke-katolska kvinnor. Här har Catholics for Choice inte någon systerorganisation som tex i Latinamerika bla i El Salvador där situationen är helt annorlunda.

http://www.catholicsforchoice.org/abortion/

Som kardinal – och nu också som Årets svensk 2017 – i världens mest jämställda land skulle Du inom kardinalskollegiet kunna vidga synen på abortproblematik genom att inkludera ett kvinnoperspektiv utifrån kvinnors olika livsbetingelser runt om i världen.

Till Din hjälp skulle Du kunna introducera Catholics for Choice och dess ordförande Jon O’Brien i kardinalskollegiet.

http://www.catholicsforchoice.org/international_partne/el-salvador/

http://wordpress.consciencemag.org/cdd-el-salvador-receives-first-rosemary-radford-ruether-award-for-prochoice-catholicism/

Jag hoppas på Dig biskop Anders !

Med önskan om

Välsignad Jul och ett Gott nytt år 2018

Irène Nordgren