”Påven tar emot en bild av Pachamama i Vatikanen under en religiös ritual som väckt en infekterad debatt inom den katolsa världen. Foto: Vatikanen”

”Moder Jord, Pachamama och Jungfru Maria, tänk om Gud är kvinna? ” var rubriken 19 dec 2019 i P1 ”Människor och Tro”

”Dagens Människor och tro handlar idag om Gud som kvinna. Hur skulle det påverka oss existentiellt, i vardagen och framför allt vårt samhälle. Inom den katolska feministteologin börjar man åter diskutera Guds feminina aspekter och till med påven Franciskus har benämnt Gud som modern. En pågående debatt rasar inom Vatikanen som delar hela den katolska världen sen några avbildningar av Pachamama, en urbefolknings gudinna från Sydamerika, hedrades och likställdes med Jungfru Maria. Moder Jord är också en mycket gammal symbol som nu fått en ny renässans, speciellt i mer sekulära samhällen.På några öar utanför Guinea Bissau finns ett starkt matriarkaliskt samhälle där könsrollerna är dem helt omvända till dagens samhälle, ärr det ett jämställt samhälle?”

”I Människor och tro får vi höra dominikansystern och teologen Madeleine Fredell och teologen Irene Nordgren analysera de senaste rönen inom feministteologin. Vi får möta Ulla Fagerås från Linköping som arbetar som reiki, en slags helare som använder sig av kraften från Moder jord. Konstnären Marianne Lindberg De Geer och regissören Leyla Assaf-Tengroth berättar om dokumentärfilmen ”Min Gud är kvinna” som handlar om det matriarkala samhället utanför Guinea Bissau i Västafrika.”

Programledare och producent: Antonio de la Cruz Reportrar: Edgar Mannheimer och Julia Baylan

https://sverigesradio.se/avsnitt/1411045 

http://www.katolskvision.se/blog/?p=27513

// Irène

PS I FB-gruppen ”Katoliker i Sverige ” – vars medlemmar företrädesvis utgörs av Stockholms Stifts konservativa katolska lekmän – diskuteras programmet 20 dec. men blir naturligtvis inte särskilt uppskattat. Personligen bryr jag mig inte vad som skrivs av katolska ultrakonservativa lekmän på sociala media typ FB gruppen ”Katoliker i Sverige.” Men jag bryr mig när en katolsk präst Thomas Idergard SJ deltar i diskussioner på FB typ ”Katoliker i Sverige” och där tillåts göra personangrepp på en katolsk ordenssyster sr Madelaine Fredell OP (och mig) .  

Varje tid i kyrkohistorien alltsedan kristendomens början har haft sina kontroversiella frågor där åsikterna gått isär. Så också i vår tid där bla synen på kvinnan just är en sådan kontroversiell fråga om vilken det råder olika uppfattningar.

Då det krävs medlemsskap i FB gruppen ”Katoliker i Sverige” för att kunna göra inlägg och sr Madelaine Fredell inte är medlem och Thomas Idergard inte ens vet om sr Madelaine läser vad han där skriver, så kan hans inlägg inte tolkas på annat sätt än att han med berått mod vill skada sr Madelaines anseende och rykte vilket inte bara är djupt sorgligt ur prästerlig synvinkel utan också måste betraktas som ärekränkning ur juridisk synvinkel.

Thomas Idergard skriver :

”Bortsett från att beklaga de grova heresierna och blasfemin, som de båda öppet med uppenbar glädje verkar det som, medverkar i/ sprider utifrån en ideologi som inte har så mkt med kristen tro att göra, bör två saker påpekas: 1) Vi behöver förbön för deras omvändelse till Kristus och därmed kopplad offentlig ånger som botgöring. Liksom för de själar som kan förvirras av den hedendom som de förkunnar. 2) Ingen av dem är teolog som det felaktigt påpekas i programinformationen (dvs ”lögnens herre” har fullt präglat hela detta programpaket). /p.TIsj

När Kerstin Persson försvarar programmet svarar Thomas Idergard

” Jag vill tro att du inte riktigt förstått vad det är för ngt som dessa båda har nedlåtit sig att medverka i – fullständigt glatt och villigt som det verkar (jag ber att jag har fel, det bästa för deras själar vore om de hade tvingats till det) – nämligen en ”pornografiering” av vår Frälsare och hans Moder, där det Mest Heliga vi känner dras i den queerideologiska smuts som inspirerats av ”denna världens härskare”. Avgudadyrkan sker just med bilder, vilket man inte behöver vara teolog för att förstå utan räcker med att man läser Bibeln. Teolog är man om man har en doktorsgrad i teologi (liksom ”filosof” om man har en doktorsgrad i filosof, ”sociolog” med doktorsgrad i sociologi osv). Ingen av dem som sprider heresier och blasfemi i det här programmet har ngn sådan. Och ingen får det heller bara för att en förvirrad fanclub skulle önska det och tror det i sin egen låtsasvärld. /p.TIsj”

De olika administratörer som modererat / modererar FB gruppen ”Katoliker i Sverige” har enligt uppgift gjort detta på sin fritid vid sidan om olika funktioner / anställningar inom Stockholms Katolska Stift. Fn är Helene -Dominique Lindroth moderator vid sidan av sin tjänst på Katolsk Bokhandel i Stockholm.

Jag har velat ge moderatorn tid under jul -och nyår att leva upp till trivselreglerna för FB gruppen ”Katoliker i Sverige” som lyder : ”Detta är inte i första hand en diskussionssida, och absolut inte en sida för olika fraktioner att drabba samman på, utan en sida för trivsamma samtal, andligt utbyte och tips om katolska aktiviteter. Alla medlemmar uppmanas att hålla en artig, respektfull och kärleksfull ton.”

Då Thomas Idergards kommentarer ligger kvar ännu efter 14 dagar tillåter jag mig därför att dra slutsatsen att Thomas Idergard SJ och Helene-Dominique är överens om att när det gäller predikarsyster Madelaine Fredell OP så är upptuktelse och ärekränkning av henne överordnat FB gruppens trivselregler. 

Det är också anledningen till mitt blogginlägg. Som kvinna och reformsinnad katolik känner jag samhörighet med många olika katolska präster och manliga och kvinnliga teologer därute i den universella katolska kyrkan vars texter dock undviks att översättas i Stockholms Katolska Stift. Detta är en av orsakerna till att Thomas Idergard SJ i den svensk-katolska ankdammen – i brist på internationella jämförelser – kan uppfattas som en oemotsagd katolsk auktoritet och därför på sociala media accepteras när han sätter sig på  höga hästar och tar sig mandat liknande  forna tiders katolska Trosinkvisitorer. 

Ta hit Thomas Idergards ordensbröder typ Klaus Mertes SJ eller James Martin SJ eller Ansgar Wucherpfennig SJ (som varit här en gång) och Thomas Idergard SJ  skulle inte våga mopsa sig på det sätt han gör på sociala media i Sverige.  Svenska katoliker skulle  behöva höra att det pågår en dialog om tingens katolska ordning därute i den universella katolska kyrkan  under påve Franciskus motto PARRHESIA. 

Svenska katoliker skulle också behöva bekanta sig med katolska feministteologer som professorerna Elizabeth Johnson och Elisabeth Schüssler Fiorenza för att inse att sr Madelaine Fredell OP är i gott internationellt sällskap och på intet sätt någon heretiker som Thomas Idergard SJ påstår. 

 Jag vågar påstå att om professorerna Elizabeth Johnson och Elisabeth Schüssler Fioenza skulle läsa vad Thomas Idergard skriver om sr Madelaine Fredell på svenska sociala media skulle Thomas Idergard  för dem båda utgöra en nu levande personifikation av det patriarkat de båda beskriver. Elizabeth Johnson tex  i sin bok ”She Who Is” Jag citerar och översätter  

”Patriarkat är en form av social organisation i vilken makten alltid ligger hos den man eller de män som dominerar och med de andra i gradvis underordad rangordning ända ner till de som har minst makt och som utgör den breda basen. Denna klassiskt aristoteliska politiska filosofi, detta system innebär inte bara det naturliga härskandet av män över kvinnor utan för att vara mer exakt den frie mannen som det absoluta överhuvudet över hela hushållet med kvinnor, barn, manliga och kvinnliga slavar och annan icke-mänsklig egendom. Detta var en hörnsten i statens hela struktur. Detta traditionella mönster av en pyramid av olika sociala relationer inom stat, kyrka och familj har sedimenterat de härskande männens dominans så till den grad att det verkar helt naturligt.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=26430

Elizabeth Johnson beskriver också Visheten som en kvinnlig personifikation av Gud. Vidare beskriver Johnson bla hur språket kring den levande Guden under århundradena tagit form från olika folks, stammars och nationers vokabulär och på så sätt givit evangeliet nya avtryck.

Elisabeth Schüssler Fiorenza som bla skrivit boken ”In memory of her” har myntat begreppet ””Kyriarchy (”rule by a lord”; from the Greek κύριος/kyrios ”lord or master” and αρχή/arche ”authority, leadership”) is a social system or set of connecting social systems built around domination, oppression, and submission. The word itself is a neologism or new term coined byElisabeth Schüssler Fiorenza to describe interconnected, interacting, and self-extending systems of domination and submission, in which a single individual might be oppressed in some relationships and privileged in others. It is an intersectional extension of the idea of patriarchy beyond gender. Kyriarchy encompasses sexism, racism, economic injustice and other forms of dominating hierarchy in which the subordination of one person or group to another is internalized and institutionalized.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=9683