Med anledning av Bengt Malmgrens ovanstående debattartikel i senaste Km 9/2020  skriver vi  (Irène Nordgren och Kerstin Persson) nedanstående replik / debattartikel  till Km / chefredaktör Helena D’Arcy.

Debatt Km

Bengt Malmgren (BM) skriver att påvligt stöd för registrerat partnerskap ”är ingenting nytt, för många katoliker, inget kontroversiellt och går inte emot kyrkans lära.” Tyvärr talar fakta för att detta är en sanning med modifikation. BM har säkert rätt i att det för många katoliker, också i Sverige, varken är nytt eller kontroversiellt – i teorin – men i Stockholms katolska stift får detta inte synas i praktiken.  
Vi vet ju att det också i Katolska kyrkan i Sverige, finns en hel del troende katoliker som lever i samkönade relationer, i partnerskap eller civilt gifta. Det finns också katolska familjer, med vuxna barn som lever i samkönade relationer. En del av de äldre har sedan länge varit vana att vara diskreta och ”ligga lågt” för att kunna delta i församlingslivet. Idag borde det vara slut på denna tystnadskultur! De vuxna barnen ser kyrkans hyckleri och lämnar eller blir lämnade av kyrkan. Därmed inte sagt att de lämnar sin tro. 

Utifrån officiell katolsk hållning är frågan om samkönade partnerskap olika kontroversiell i olika stift och i olika församlingar inom den världsvida katolska kyrkan.  

Ett talande exempel är Stockholms katolska stift. År 2018 initierade ordförande i KUÄF (Katolska utskottet för äktenskap och familj) Göran Fäldt –  diakon i Sankt Franciskus katolska församling i Jönköping – en namninsamling på franciskanernas i Jönköping internetportal Katolsk Horisont som protest mot att påven inbjudit USA kände förkämpe för HBTQ personer -James Martin SJ – som talare på Världsfamiljemötet i Irland.  

Diakon Göran Fäldt har även tagit till sin uppgift att på Katolsk Horisont till svenska översätta artiklar från ”tradionalistiskt orienterade katolikers” internetsiter som LifeSiteNews och National Catholic Register.  Diakon Göran Fäldts senaste översättning från den sistnämnda rör en artikel som utmålar att ”Kyrkan i Tyskland smittats av ett teologiskt virus” vilket syftar på att det just är i Tyskland som de mest progressiva röster finns som pläderar för bl.a. inomkatolska reformer inklusive omformulering av Katolska kyrkans Katekes brutala och förödande formuleringar kring homosexualitet.

2357 —”Med stöd av Skriften som framställer homosexuella handlingar som i högsta grad klandervärda har traditionen alltid förklarat att ”homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga”. De strider mot den naturliga lagen. De stänger av den sexuella akten från att ge liv. De har inte sitt ursprung i en känslomässig komplementaritet. De kan aldrig i något fall godkännas. ”   

 Att påvens uttalande inte upplevs okontroversiellt i vårt Stift visar också internetportalen Katolsk Observatör (KO) som ondgör sig över påvens uttalande. Noteras bör att i redaktionen för KO sitter en katolsk präst – fader Otto Michael Schneider.  Ett observandum är även att såväl Katolskt Magasin som Signum hittills konsekvent undvikit att kommentera de olika progressiva initiativ som kommer från tex Tyskland och Österrike, där biskopar, präster och teologer offentligt pläderar för en förändrad attityd / mindset när det gäller samkönade personers relationer och exempelvis föreslår välsignelser för samkönade partnerskap.  

 Om BM:s tes ovan är sann borde det i konsekvensens namn vara möjligt och totalt okontroversiellt för Km att ta in några berättelser från katoliker med självupplevd erfarenhet av att leva i samkönade partnerskap. Låt oss inte glömma att även det civila samhället suttit fast i föreställningar om homosexualitet som både kriminellt och som psykisk sjukdom – något som kostat många människor livet. Påve Franciskus uttalande för registrerat partnerskap kan därför vara ett livsviktigt stöd för många människor.

Irène Nordgren   Kerstin Persson

————————————————————————

Helena D’Arcy refuserar dock idag 24 nov vår debattartikel i följande svar :

Hej Kerstin och Irene!

Tack för er replik.

Vi kommer inte att ta in den i Km, eftersom ni i texten anklagar två enskilda individer, diakon Göran F. och fader Michael Schneider. Individuella anklagelser på detta sätt är mig helt främmande att publicera i Km. Man kan så klart tycka väldigt mycket om diakon Görans skrifter, översättningar och dito om fader Michael, men att peka ut enskilda personer på detta sätt hör inte hemma i Km.

Jag tycker inte heller att fraser som ”kyrkans hyckleri” hör hemma i en sansad debatt.

Dessutom är denna fras ”Låt oss inte glömma att även det civila samhället suttit fast i föreställningar om homosexualitet som både kriminellt och som psykisk sjukdom” totalt vilseledande, eftersom den antyder att kyrkan skulla vara av uppfattningen att homosexualitet är kriminellt och en psykisk sjukdom. 

Avslutningsvis är jag helt öppen för att ta in ”berättelser från katoliker med självupplevd erfarenhet av att leva i samkönade partnerskap”; anledningen att jag inte tagit in den insändare jag upprepade gånger fått sedan mars beror på hur den är skriven, vilken mannen i fråga är fullt medveten om (eftersom vi har korresponderat flitigt i över ett halvår).

Vänliga hälsningar,

Helena

——————————————————————————

Vi har idag 24 nov svarat Helena D’Arcy enligt följande

Hej Helena!

Tack för att du motiverar ditt besked om att inte ta in repliken.

Här följer några kommentarer.

1.eftersom ni i texten anklagar två enskilda individer, diakon Göran F. och fader Michael Schneider.  

Utifrån Bengt Malmgrens påstående att påvens uttalande inte är kontroversiellt …..Göran Fäldt hängde ut James Martin – det ville vi framföra som bevis att frågan kring homosexualitet är så kontroversiell så att en offentlig företrädare väljer att inte bara hänga ut en person utan också skapa ett drev mot James Martin.  Katolsk Observatör är en särskild katolsk plattform genom att en av stiftets präster sitter i dess redaktion. 
Vi anser att detta bara är en påminnelse om fakta. Båda står säkert för sina ställningstagande, som ju går att  läsa på allmänna katolska webbsidor.

2.Jag tycker inte heller att fraser som ”kyrkans hyckleri” hör hemma i en sansad debatt.  

 Kanske definierar vi hyckleri olika? Vilken är din definition? 

3.Dessutom är denna fras ”Låt oss inte glömma att även det civila samhället suttit fast i föreställningar om homosexualitet som både kriminellt och som psykisk sjukdom” totalt vilseledande, eftersom den antyder att kyrkan skulla vara av uppfattningen att homosexualitet är kriminellt och en psykisk sjukdom. 

Nej kyrkan uttrycker inte att homosexualitet är kriminellt eller en sjukdom och det skriver vi ju inte MEN när samhället i stort hade den uppfattningen protesterade inte kyrkan och gör väl inte heller idag i de samhällen som har sådana lagar. KKK 2357 talar här för sig självt. Med ”kyrka” menar vi här kyrkans ledning. Att det finns enskilda katoliker, systrar och präster som protesterar är känt hoppas vi. 

För övrigt anser vi att BM:s debattinlägg ger en alltför positiv bild av hur det står till i Kyrkan. Detta gäller även Km, där allt ska vara frid och fröjd. Det är naturligtvis bra att vara positiv men vem ska tala för alla dem som har andra erfarenheter, erfarenheter av makt och förtryck, av att inte få synas, av att bli tystade.

Hälsningar

Irene Nordgren    Kestin Persson


Vi – Irène Nordgren och Kerstin Persson – anser att Helena D’Arcy genom sitt svar till oss illustrerar hur TYSTNADSKULTUREN ska vidmakthållas på Katolskt Magasin.

Noteras bör att styrelsen för Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning  utses av biskop Anders och fn består av följande personer : Charlotte Byström, ordförande, msgr Jorge de Salas, Joakim Bergman, Kristoffer Holt, suppleant och Mats Hansén, suppleant har förordnats till ledamöter i Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning från den
1 september 2019 till den 31 augusti 2021.