Att ämnet Athanasisus Schneider är känsligt visar Mario Ognissanti – fd rektor på Sankta Elisabets Folkhögskola – i sin replik på DAGEN – ”Grundlösa anklagelser om främlingsfientlighet”där han tar skydd bakom biskop Anders Arborelius och hävdar att denne gettt Ognissanti ”sin välsignelse och efteråt inbjöd biskop Schneider att göra ett längre besök i Sverige.”

www.dagen.se/debatt/2020/12/10/grundlosa-anklagelser-om-framlingsfientlighet/

Mario Ognissantos replik väckte undran men DAGEN ville inte gå med på att vi formulerade denna undran i vår slutreplik utan ändrade – med vårt medgivande- vår slutmening. DAGEN hade ringt upp Biskopsämbetet som – enligt DAGEN – meddelat att inbjudan ska ha rört sig om ”en artighetsgest i samband med ett besök av biskop Anders i Kazakstan.”

Slutreplik i DAGEN 19 DEC https://www.dagen.se/debatt/2020/12/19/val-kant-att-biskopens-asikter-ar-problematiska/

// Irène

PS Att Athanasisus Schneider räknas som en av Franciskus främste motståndare är nog alla överens om. Däremot råder olika uppfattningar om detta är positivt eller negativt ? Katoliker som är FÖR ekumenik och religionsdialog – i Andra Vatikankonciliets anda – och välkomnar Franciskus pastorala syn på frånskilda och omgifta och på homosexuella – oroar sig över och ser negativt på traditionalisternas motståndsrörelse som bla under Athanasius Schneiders ”ledarskap” växer sig allt starkare inom katolska kyrkan.

För traditionalister är dock Athanasius Schneiders ”antipåvliga” teologi Gefundenes Fressen – dvs mycket positivt.

Icke-döpta dvs judar och muslimer har Athanasius Schneider inget till övers för.

Marcel Lebvfre 1905-1991 https://sv.wikipedia.org/wiki/Marcel_Lefebvre

Schneider hyllar bla den exkommunicerade rörelsen SSPX och dess grundare ärkebiskop Marcel Lefebvre som inte accepterade Andra Vatikankonciliets dokument och som öppeti nedanstående youtube klipp – hetsar mot muslimer, något som Lefbvre dömdes för i domstol.

https://www.youtube.com/watch?v=_cWyHyP1oQY

Schneider har tagit avstånd från Johannes Paulus II Assisi möte 1986 och likaså Franciskus möte i Abu Dhabi 2019 med storimamen Ahmed el -Tayeb och undertecknandet av den gemensamma deklarationen ”Mänskligt broderskap” ett dokument som ”uppmanar till dialog mellan kulturerna, till konkret solidaritet mellan alla människor, till försvar av mänskliga rättigheter, och det fördömer hat, blodsutgjutelse såväl som våld och uttryckligen terrorism i religionens namn. I stället betonas religionernas roll som fredsskapande kraft i världen.” 

http://signum.se/franciskus-historiska-besok-i-abu-dhabi/

https://fsspx.news/en/news-events/news/vatican-ii-abu-dhabi-debate-between-bishop-schneider-and-archbishop-viganò-59487

Schneider har inte heller något till övers för homosexuella. Schneider vädjar tex till Franciskus att ta tillbaka sitt yttrande om partnerskap ”i annat fall riskerar Franciskus sin själs frälsning.” https://edwardpentin.co.uk/bishop-schneider-to-pope-francis-for-sake-of-your-soul-retract-approval-of-same-sex-civil-unions/

Det är mot denna bakgrund frågor uppstår vilka signaler Stiftet önskar sända ut genom att inbjuda Athanasius Schneider ?

I vilken riktning önskar biskop Anders att Stiftet ska gå ? MED påve Franciskus eller MOT ?

Inbjudan av Athanasius Schneider till Stockholms katolska Stift är illavarslande !

// Irène