Bengt

Jag baxnar  när jag läser din senaste blogg

Katolska Kyrkans Katekes är ingen lagbok

Inte undra på den splittring som ständigt gror inom och mellan kyrkor när det gång på gång kan konstateras hur olika vi människor i allmänhet – och här och nu katoliker i synnerhet – tolkar  påvens texter och förkunnelser.

Du citerar kardinal Ratzinger som år 2000 skriver om katekesen.

”…förstår vi att denna bok inte kan vara det slutgiltiga ordet när det gäller hur tron skall förmedlas. Man måste också satsa på andra slags, mera näraliggande, kommunikationsvägar. Om den träder i alltför direkt ”dialog”, till exempel med västvärldens intellektuella, blir den bara desto svårare för alla andra mottagare att ta till sig. Därför måste stilen läggas på en så att säga mera sublim nivå, en nivå som inte sänker sig ner till någon konkret kulturell kontext (sammanhang). Den måste försöka tala direkt till människan i hennes egenskap av människa, men överlåta de rent kulturella meddelandena till respektive lokalkyrka”.”

Därefter kommenterar du

”Detta är intressant. Här talar Ratzinger om subsidiaritet och lokalkyrkans egen rättighet och ansvar att ta till sig och tolka texten. Det är värt att begrunda, då det finns en tendens att bortse från att texten inte är lagisk utan innehåller levande tro som skall omsättas på lokalplanet. Alltförmånga präster, biskopar och ängsliga kateketer hoppar kanske över det egna begrundandet av tron som skall ligga till grund för att ta emot texten på rätt sätt.

Katoliker har nog ibland en alltför stor respekt för bokstaven och lagiskheten i texten, vilket gör att man låster in den i ett statiskt mönster. Man betraktar katekesen på samma fundamentalistiska sätt som vi brukar kritisera evangelikala kristna för att alltför fundamentalistiskt läsa Bibeln. Både Bibeln och Katekesen måste läsas i Kyrkans levande tradition och i den Helige Andes ljus. Annars blir det statiskt och dött. Bokstaven dödar men Anden ger liv.”

Du kan väl inte ha undgått att ta till dig vittnesbörden  från alltfler katolska teologer världen runt som styrker  iakttagelserna att påven Benedikt är en påve som alltmer åsidosätter  den biskopskollegialitet på vars grund urkyrkan vilar.

Enkelt uttryckt –  påven lever inte som han lär.  Många vittnar om hur påven har gjort biskopar till underlydande  vasaller istället för  jämbördiga kollegor.

Påven lever inte upp till kardinal Ratzingers tanke om att ”överlåta de de rent kulturella meddelandena till respektive lokalkyrka.”

Din kommentar till  detta är magnifik.

”Alltförmånga präster, biskopar och ängsliga kateketer hoppar kanske över det egna begrundandet av tron som skall ligga till grund för att ta emot texten på rätt sätt.”

Bengt ”rätt sätt ”  är det sätt som B16 bestämmer är ”rätt sätt”.    That’s the big problem !

Du nämner ”ängsliga kateketer ”.   Inte undra på att  kateketer är ”ängsliga”.

Och inte bara kateketer !

Spåren förskräcker.  Massor med katolska företrädare är idag ”ängsliga”.

Det ska till extraordinärt mod att som Roy Bourgeois och  Tony Flannigan manifestera för omvärlden vad ”det egna begrundandet av tron ” leder till om man som katolsk företrädare TILLÅTER sig att löpa linan ut.

// Irène