Jag läser på Svenska kyrkans hemsida

”Agneta Sofiadotter ställer ut i domkyrkan

Agneta Sofiadotter ställer ut i domkyrkans krypta. Maria Magdalena började plötsligt dyka upp i Agneta Sofiadotters måleri. Vad ville hon? Vem var hon? Är hennes berättelse relevant i dag? I utställningen Innerligheten – att söka synlig enhet, visar nu Agneta sina verk i domkyrkans krypta.”

”Det berör mig starkt att få visa min konst i kryptan den här våren efter det att påve Franciskus besökt domkyrkan. Det finns så mycket outnyttjat mellan lutheraner och katoliker och vid det ekumeniska mötet i höstas tog vi viktiga steg tillsammans och betonade det vi har gemensamt, säger Agneta, som själv är troende katolik.
För Agneta är Maria Magdalena en gestalt som överbrygger det vi tror är motsättningar. Därför kan hon bli en inspiration också för ekumeniken, dialogen och samverkan mellan kyrkans olika grenar. Agneta lyfter fram hur Maria Magdalena är älskad och kan älska. Hon är rakryggad och modig.”

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1595223

Inför påskens uppståndelse blir bilden ”Möte vid graven” ett uttryck för med vilken innerlighet Gud skapat hela sin skapelse.
Hur innerligheten ligger innesluten i hela skapelsen och hur uppståndelsen personifierar själva denna innerliget.

Inför påskens uppståndelse blir bilden ”Guds kyss” ett uttryck för Guds stora, oändliga kärlek till den jord hen skapat.

Inför påskens uppståndelse blir bilden ”Pieta – omfamnandet av en bräcklig tro” ett uttryck för hur människan i sin sköra existens omslutes av en närvaro av gudomlig kärlek och innerlighet.

Inför påskens uppståndelse blir bilden ”Fågeln och Maria Magdalena” kanske ett uttryck för det innerliga ögonblick när Maria Magdalena gråtande står inför denna tomma graven och trodde att allt var slut och känner igen Jesu röst : ”Maria.” Hon vände sig om och sade till honom: ”Rabbouni!” (det är hebreiska och betyder mästare).” Joh 20:16

Just platsen för denna bild har ytterligare en dimension. ”Från 1500-talet till 1700-talet utnyttjades domkyrkans norra sakristia som fängelse av Lunds stad och kallades ”trollkonehålet”. På 1700-talet inreddes arrestlokaler i kryptan.”

https://www.arkivdigital.se/sources/4458

Bilden hänger på platsen för arrestlokalen och för den invigde får bilden en dubbel betydelse. Å ena sidan kyrkans syn på kvinnan som ”trollkona”, å andra sidan Jesu vilja att låta en kvinna – Maria Magdalena – bli den första som han efter sin uppståndelse omsluter med sin innerliga närvaro.

Vid bilden står sopranen Ellinor Schüller som improviserade till Agnetas bilder.

Inför påskens uppståndelse blir bilden ”Maria Jesu moder och en liten björnunge” också uttryck för Guds moderliga omsorg om sina ungar av alla de slag och sorter.

Inför påskens uppståndelse blir bilden och uttrycket från judisk kabbala ”Tikkun olam” (hebreiska för Laga världen) – och en av dess mest kända företrädare Isak Luria – en påminnelse om alla människors gemensamma ansvar att ”reparera kaos och åstadkomma kosmos dvs ordning. ”

”En av de bärande ideerna i denna så kallade lurianska kabbala är synen på skapelsen. Luria talade om ett tillbakadragande eller sammandragning av det gudomliga ljuset. Det är ett stadium före själva skapelsen.Tillbakadragandet kallas tzimtzum och ger upphov till ett tomrum. Det gudomliga ljuset flödar så fram i detta tomrum. Det togs emot av vissa ”kärl” eller behållare. De lägsta av dessa behållare gick sönder. Detta ”brytande av kärlen” var inget mindre än en katastrof. Man tänker sig att gudomliga gnistor fastnade i dessa krukskärvor. De trillade till marken och förvandlades till onda krafter. Liksom det judiska folket blev de gudomliga gnistorna ”landsförvisade”. I och med denna händelse delades världen upp i två dimensioner : ondskans rike i de lägre delarna och ljusets rike i den övre sfären. ” ”Varje gång vi gör en god gärning, ber en bön eller håller oss till ett religiöst bud så befrias en gudomlig gnista från sin fångenskap.”

”Frågan är vad tikkun olam kan betyda för oss idag?” ”Icke-våld och medkänsla de två viktigaste verktygen att laga världen av idag” (Professor Antoon Geels)

http://www.artos.se/ovrigt/laga-varlden-%E2%80%93-med-ickevald-medkansla-och-andra-verktyg

// Irène

PS Agneta du lyfter fram Maria Magdalena och att ”det berör dig starkt att få visa din konst i kryptan den här våren efter det att påve Franciskus besökt domkyrkan.”

Det får mig att tänka på att katolska kyrkan i Sverige har en alldeles egen Magdalena …….

Det får mig att tänka på när sr Madeleine Fredell OP i samband med Franciskus besök – den historiska dagen 31 oktober 2016 – högtidligt i Lunds Domkyrka läser tredje imperativet ”Katoliker och lutheraner bör på nytt förplikta sig till att söka synlig enhet och till att tillsammans utröna vad detta innebär rent konkret och till att oupphörligt sträva mot detta mål.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=21042