Vänner! 

I skärtorsdagens nummer av Kyrkans Tidning ställer Irène Nordgren och Gert Gelotte några frågor till Enhetens vänner:

2008-03-19 06:00

Ekumenisk rörelse som väcker frågor

En ny ekumenisk rörelse har sett dagens ljus. ”Med namnet Enhetens vänner vill rörelsen fokusera på den gemenskap man känner över samfundsgränserna, där människor i såväl Svenska kyrkan som frikyrkorna, Katolska  kyrkan och de ortodoxa kyrkorna finner en gemenskap och en insikt att de delar samma tro” skriver Kyrkans Tidning 10/08.

Den mest grundläggande ekumeniken är den mellan män och kvinnor. En ekumenik som inte utgår från jämställdhet mellan könen, eller åtminstone är öppen för detta, är från början dömd att misslyckas. Den blir en tillflyktsort, inte en bro mellan kyrkor och samfund.

Enhetsskapande över kristna samfundsgränser är enbart gott. Varför kan vi då inte frigöra oss från tanken att den ”lustgård” som nu planteras är till för att bli en tillflyktsort för kvinnoprästmotståndare inom olika samfund. Dylikt vore illa och vi förblir helst optimister. Att ersätta sprickorna mellan kyrkor med sprickor genom kyrkor kan ju inte locka någon – hoppas vi.
Vilket tidens tecken är Enhetens vänner? Förebådar denna vänkrets en ny ekumenisk vår efter en lång period av frost? I så fall ser vi fram emot ett modigt granskande av vår tids kyrkoskiljande frågor. De mest angelägna förutom kyrkans syn på manligt och kvinnligt är inställningen till homosexuella. Men för dem som skyr så jordnära frågor finns också nyckelproblem som samvetsfrihet kontra auktoritetstro och tolkningsföreträde kontra vetenskaplig frihet i bibelforskning.

Misstänksamhet är ingen dygd. Därför försöker vi bortse från varje tecken på att Enhetens vänner möjligen kan ses som ett svenskt svar på det som nu sker i USA och på kontinenten. Där sluter sig konservativa och fundamentalistiska kyrkofalanger samman och bildar ny frontlinje mot ”den nya ateismen” och mot liberala tvärkyrkliga grupperingar.
Men för säkerhets skull vill vi gärna fråga: När Enhetens vänner samlas till interkommunion, kommer då homosexuella som lever i partnerskap och frånskilda som valt att göra ytterligare ett ärligt försök att leva i äktenskap att välkomnas?
 Ekumenik är per definition ömsesidighet. Vi gläder oss åt att vår katolske biskop tycks beredd att bevilja Enhetens vänner dispens för interkommunion. Är vännerna beredda att begära samma dispens från en kvinnlig biskop i Svenska kyrkan?  
 Enhetens yttersta lackmustest. Biskoparna Bertil Gärtner och  Anders Arborelius,  tar emot nattvard tillsammans med Mark Levengood och Jonas Gardell av biskop Caroline Krook?

Gert Gelotte
Irène Nordgren