”Människors samveten är samhällets grundpelare” skriver REINHOLD FAHLBECK professor emeritus, juris doktor, Lunds universitet på SvD Brännpunkt 2 maj

Samvetsfrihet finns redan i abortlagen

med anledning av den debatt om samvetsfrihet som en längre tid pågått i det svenska samhället utifrån bla  ”barnmorskefallet” (Grimmark).

// Irène

PS  Reinhold Fahlbeck är inte bara juridikprofessor utan även katolik.  Nu behöver man ju inte vara  juridikprofessor för att hålla med Reinhold Fahlbeck om att ”Människors samveten är samhällets grundpelare”.

Jag har jag dock aldrig sett att katoliken och juridikprofessorn  gjort sig mödan att betona att  samvetsfrihet också borde vara  katolska kyrkans  grundpelare. Alltså inte bara som en portalparagraf utan även i praktiken.

Tänk om alla katolska lekmän  i Sverige utnyttjade sin professionella sakkunskap och  använde den  lika nitiskt OCKSÅ vad beträffar inomkyrklig kritik.

Så är tyvärr inte fallet  när det gäller svenska katoliker.  Läkare, jurister, journalister, sjuksköterskor, lärare …..för att inte tala om katolska teologer…..namnen är otaliga inom olika yrkesområden här i landet  i vilka katoliker är verksamma och som skulle kunna bidra till att katolska kyrkan tillämpar sina egna ideal också inom sina egna domäner tex när  det gäller samvetsfrihet och yttrandefrihet.

Men svenska katoliker borde även använda sin egen professionella erfarenhet och sakkunskap till att i offentlighetens ljus granska själva idealen inom katolska kyrkan.

Är  tvåsamhet mellan en man och en kvinna i en  kärnfamilj ett eftersträvansvärt ideal ?

”Kärlek” med stort K är vår tids avgudadyrkan

Är livslångt celibat  för homosexuella ett eftersträvansvärt ideal?

Är det ett eftersträvansvärt ideal att inte använda artificiella preventivmedel ?

Är det ett  eftersträvansvärt ideal att inte gifta om sig efter en skilsmässa dvs att leva i celibat ?

Är det  ett eftersträvansvärt ideal att bara män vigs till präster ?

Är det ett eftersträvansvärt ideal att abort ska vara i lag förbjudet ?

Är det ett eftersträvansvärt ideal att katolska präster ska leva i livslångt celibat ?

Är det ett eftersträvansvärt ideal att inte offentligt ge uttryck för sina egna åsikter om de går stick i stäv med katolska kyrkans officiella lära ?