Här ger jag länken till ”Upprop för olydnad”  – Manifest som inleds med orden

”Roms vägran av  en sedan länge nödvändig kyrkoreform  –  i kombination med  biskoparnas passivitet,  inte bara tillåter  utan tvingar oss att följa samvetet och  självständigt agera.”

1.        ” Vi kommer i framtiden i varje mässa läsa en förbön för reformer.  Vi  tar bibelns ord på allvar.  Bedjen, och eder skall varda givet.   Inför Gud gäller yttrandefrihet .”

http://www.pfarrer-initiative.at/unge.pdf

Jag tänker  på  biskop Anders, som är en ovanligt  engagerad biskop  i frågor som rör värnandet av  SAMVETSFRIHET  och som  just gått i bräschen och skrivit på ett Upprop om SAMVETSFRIHET  här i Sverige

http://www.samvetsfrihet.se/

kanske  via KV blogg  blir engagerad  också i det österrikiska  UPPROPET  som  just BETONAR vikten av att  följa sitt samvete.

Jag är säker på att biskop Anders inte bara har svensk vårdpersonal i åtanke när han OFFENTLIGT tar ställning och skriver under det svenska Uppropet utan frågan  om Samvetsfrihet anser han  är en principiellt viktig  fråga.

Det råkar jag veta pga att jag  i nr 2 /2006    i Katolskt Magasins  dåvarande frågespalt ”Våga fråga”  fick tillfälle att ställa nedanstående fråga som  jag fick nedanstående  svar  på av  biskop Anders

Jag citerar mig själv

”I Katolska kyrkans katekes beskrivs hur samvetet bland annat genom att tolka tidens tecken, sin egen erfarenhet och med den helige Andes bistånd blir högsta instans som människor måste lyssna och hålla sig till. Kyrkan går så långt att hon till och med uppmanar till civil olydnad om ”samhällsmyndigheternas föreskrifter” går emot den enskildes samvete. Här har lydnad och lojalitet mot samvetet första prioritet.
Hur ser biskopen på frågan om lojalitet och lydnad inom kyrkan respektive samvetets yttrandefrihet, det vill säga på inomkyrklig fri, öppen, självkritisk och offentlig debatt? ”

Jag saxar ur biskop Anders svar

”Tack för din intressanta fråga som berör ett av de viktigaste ämnena i vår nutida kyrkliga situation.  Först gäller det förstås att se vad samvetet egentligen är.  ”Gaudium et Spes” säger: ” I djupet av sitt medvetande upptäcker människan en lag, som hon inte ger sig själv, en lag som hon dock är förpliktad att lyda. Dess röst manar henne ständigt att göra det goda och undvika det onda…..
Människan har alltså en lag som av Gud är inskriven i hennes hjärta….
Samvetet är människans hemligaste centrum och helgedom, där hon är ensam med Gud och där hans röst gör sig hörd” (nr 16).
Samvetet är ett ”sam-vetande” med Gud, en total öppenhet för hans röst och ingivelse. Ingenstans är vi så mycket oss själva som där. När människan i sitt sam-vetande med Gud verkligen kommit fram till ett ställningstagande, är hon skyldig att följa samvetets röst, kosta vad det kosta vill.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=383

// Irène