I DAGEN försöker sig katolske religionsfilosofen Martin Lembke på att trassla ut katolska kyrkans minst sagt invecklade och tilltrasslade syn på preventivmedel.  Resultatet blir bara mer tilltrasslat och mer invecklat.  Men just detta har visat sig vara  Martin Lembkes katolska religionsfilosofiska yrkesspecialitet ……

Katolskt klargörande om preventivmedel behövs

Jag vill istället  tipsa om en mer lättförståelig artikel i  Washington Post (11 sept) av Peter Steinsfels  ”Why the Catholic Church should talk about contraception” som inspirerade mig till en tidigare krönika

Barmhärtighet vs mänskliga rättigheter

Jag håller alltså med Martin Lembke i detta

”Det är bara att beklaga att den nylige­n avslutade familjesynoden inte tycks ha adresserat frågan.”

Jag föreslår därför att biskop Anders återadresserar frågan på  Nordiska Biskopskonferensen – som 2005 utkom med  Herdabrevet Att älska livet –  där biskop Anders   och hans 9 nordiska biskopskollegor skriver och undertecknar dessa sorgliga rader

I den sexuella föreningen måste möjligheten att kunna få barn hela tiden finnas med. Därför står användandet av preventivmedel i strid mot de äkta makarnas värdighet och deras kärleksförening.”

”Denna påvens önskan vill vi biskopar göra till vår egen och framföra till er alla av hela vårt hjärta.”

Den påvliga önskan som avses är  Johannes Paulus II   Livets Evangelium 1995 där det står ”att  med preventivmedel försöka förhindra fortplantning motsäger den fulla sanningen i sexualakten som uttryck för äktenskaplig kärlek”

Och i 1968 års encyklika Humanae vitae av påven Paulus VI  står dessa olycksbringande rader att läsa

»Likaledes förkastlig är varje handling som antingen före, vid tillfället för, eller efter sexuellt umgänge är speciellt avsedd att förhindra fortplantningen, antingen som mål eller som medel.«

Martin Lembke skriver

”Viktigast är, enligt min mening, att man så fort som möjligt e­rkänner att förbudet mot icke-abortiva preventivmedel inte är absolu­t, vare sig innanför eller utanför äktenskapet.”

Viktigast för mig är snarare att katolska kyrkan så fort som möjligt erkänner  ETT ABSOLUT  ANVÄNDANDE  av preventivmedel i alla situationer där personer  inte kan avhålla sig från sex  men inte heller   kan / vill ta ansvar för att det kan uppstå en graviditet.

// Irène