Vad  räknas som PRIMÄRT för att få kallas ”katolskt ”?

Denna fråga ställde jag mig själv vid läsningen i senaste Signum av Per Beskows artikel ”Hur många katolska kyrkor finns det? – En berättigad fråga med tanke på hur många samfund som kallar sig katolska”

Tyvärr ligger inte artikeln på nätet.

Artikeln  inleds med orden

”Orden ”katolsk” och ”apostolisk” påminner oss om att också alla katoliker i Norden hör samman med den kyrka som en gång fick sitt ursprung i Jerusalem och som sedan har förts vidare av apostlarna ”intill jordens ändar” som Jesus säger.”

Beskows fokus i hans artikel ligger på hur begreppet ”katolsk” använts av en ” oöverskådlig mängd småsamfund ” ”vagantbiskopar ” mm.

Det som speciellt tilldrar sig mitt intresse är Beskows kommentarer om Nordisk-katolska kyrkan (systerkyrka till Polska Nationella kyrkan PNCC)  om vilken han skriver

”Det finns inga läromässiga skillnader gentemot den katolska kyrkan och PNCC har på senare tid haft kontakter med Rom. Bland annat erkänner den katolska kyrkan dess sakrament som giltiga. Vad innebär nu detta för Nordisk-katolska kyrkans del? Den står ju under polsk-amerikansk ärkebiskop i USA och bör väl betraktas som en del av hans kyrka ? Finns det i så fall någonting som i sak skiljer den från den katolska kyrkan ? Och vad betyder det att man sedan en tid tillbaka har upprättat en  egen kyrkoprovisns också i Sverige? Den norske biskopen Roald Flemestad tog i slutet av 2011 initiativ till samtal med Stockholms katolska stift för att få klarhet i hur relationerna till den katolska kyrkan kan gestaltas och samtalen har fortsatt sedan dess, men utgången verkar ännu helt oviss. Men hur respektabel Nordisk-katolska kyrkan än är kan den knappast bidra till kyrkans enhet utan riskerar snarare att bli ännu en splitrande faktor.”

Det Per Beskow syftar på i sin artikel -utan att klart uttala det – är att  Nordisk-katolska kyrkan (NKK)  fn undersöker möjligheterna till att  få tillstånd ”partiell sakramentsgemenskap”  med RKK.   Därför  intresse att titta närmare på  bakgrundsfakta om NKK.

”14 dec 21012 mottogs biskop Roald Flemestad av Vatikanens apostoliske nuntie för de skandinaviska länderna ärkebiskop Henryk Jozef Nowacki”

http://nordiskkatolsk.blogspot.se/2012/12/samtal-om-partiell-sakramentsgemenskap.html

Nordisk-katolska kyrkan i Sverige och Norge är systerkyrkor till  Polska nationella katolska kyrkan (PNCC): Polish National Catholic Church i USA.

PNCC är en Gammal-katolsk kyrka med polska rötter i USA.

http://www.pncc.org/

Gammalkatolska kyrkor är ett samlingsnamn för katolska kyrkor som sedan första Vatikankonciliet (accepterade ej dogmen om påvens ofelbarhet) står utanför kyrkogemenskapen med RKK romersk-katolska kyrkan. Några tillhör Utrechtunionen men flertalet står utanför.

”Utrechtunionen är en sammanslutning av självständiga och episkopalt styrda gammalkatolska kyrkor. Gammalkatolska kyrkan i Sverige hör dit.De gammalkatolska kyrkorna i Utrechtunionen hade från sitt grundande 1889 ett giltigt och erkänt ämbete, det vill säga den apostoliska successionen, och en teologi som man, mycket förenklat, kan säga ligger mittemellan den romersk-katolska och den lutherska. Detta har gjort att gammalkatolikerna från 1920-talet har spelat en viktig roll i samarbetet mellan olika kyrkor i världen.Sedan 1931 har de anglikanska kyrkorna och Utrechtunionens gammalkatolska kyrkor en interkommunionsöverenskomelse som lyder: ”där den gammalkatolska kyrkan finns där är den anglikanska och där den anglikanska kyrkan finns där är den gammalkatolska”.Sedan 2008 finns det även en dialog mellan Utrechtunionen och Svenska kyrkan som ska leda fram till en interkommunionsöverenskommelse. Svenska kyrkans kommitté leds av biskop emeritus Jonas Jonson.” http://sv.wikipedia.org/wiki/Utrechtunionen


PNCC första biskop Rev Hodur vigdes 1907 av Gammalkatolska biskopar tillhörande Utrechtunionen men 2003 lämnade PNCC   Utrechtunionen i samband med att Gammalkatolska kyrkor inom Utrechtunionen började viga kvinnliga präster och  samkönade par.

PNCC  tillhör Scrantonunionen.

Ur Scrantondeklarationen

”This deviation became irreconcilable when these Churches attempted to ordain women to Holy Orders and solemnize same-sex unions. Because of this development within the Union of Utrecht, the Polish National Catholic Church is separated from the errant Churches of that Union since 2003.”

http://dnkk.no/Sentrale%20sider%20-%20engelsk/Official_Commentary_Declaration_of_Scranton_FINAL_PNCC_Synod_Oct_2010.pdf

// Irène

PS  Biskop Roald Flemestad  omhuldas av RKK i Stockholms katolska Stift som  officiellt också stödjer den sk Enhetens Kyrka där även Roald Flemestad figurerar ……

Per Beskow skriver  ”Men hur respektabel Nordisk-katolska kyrkan än är kan den knappast bidra till kyrkans enhet utan riskerar snarare att bli ännu en splittrande faktor.”

Här verkar för ovanlighetens skull Per Beskow och biskop Anders och hans POLSKE nuntie inte överens ……..

Östanbäcks kloster – Enhetens Kyrka – ett skydd och täckmantel mot kvinnliga kyrkliga ämbetsbärare ?

Enhetens kyrka

Enhetens kyrka med biskop Anders befäster vår tids nya kristna sprickbildning

Per Beskow skriver

”Det finns inga  läromässiga skillnader gentemot den katolska kyrkan.”

Om NKK  i Wikipedia framkommer  nedanstående

”godtar inte vissa, ensidigt deklarerade, romersk-katolska dogmer, såsom påvens ofelbarhet vid uttalanden ”ex cathedra” eller påvens universella jurisdiktion. Man brukar inte heller prästernas celibat, vilket man anser saknar teologisk grund.”

I och för sig är det sympatiskt att som katolik inte tvingas tro på påvens ofelbarhet och sympatiskt att inte tvingas att acceptera mer än  att påven är ”primus inter pares”  och sympatiskt att inte tvinga präster till obligatoriskt celibat ……….

MEN

Är det då långsökt att få uppfattningen om att SAMSYN  i frågan om  FÖRBUD mot kvinnliga ämbetsbärare och samkönat äktenskap tycks höra till det primära för att få kalla sig ”katolsk” ?

Enligt Biskop Anders får ju inte ens katolikers VISIONER om kvinnors och homosexuellas likaberättigande kalla sig KATOLSKA……..