Published by Gert Gelotte on 15 jun 2019

Alla behövs, ingen är försumbar

Under Prideveckan firades i går ekumenisk regnbågsmässa i Göteborg. Jag fick den mycket hedrande uppgiften att predika över texten i Paulus 1:a brev till Korintierna 12 12-27. Arrangörerna ville ha en katolik som predikant och de vände sig till mig eftersom ingen katolsk präst ville eller vågade tacka ja till att predika. Detta är vad jag sa:

Kära vänner. Vi har precis lyssnat till en av de vackraste texterna i Nya Testamentet. Den där Paulus i sitt första brev till Korintierna liknar de troendes gemenskap vid en kropp, Kristi kropp.

”Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus.”

Men om vi är Kristi kropp, det vill säga Guds närvaro på jorden så har Kristus bara våra armar och våra ben. Då är det som med ett skadat krucifix i en kyrka någonstans i Sydtyskland. Jag har glömt var.

På kyrkans krucifix saknar Jesus armar. Varför är nog inte riktigt klarlagt, men traditionen berättar att en soldat högg av dem under något av alla krigen. Kanske 30-åriga kriget.

Det skulle gå utmärkt att renovera krucifixet genom att sätta dit nya armar. Men ingen har gjort det. I stället har någon skrivit under korset: ”Jag har bara dina armar”.

Jag tror det är så. Gud har bara våra armar och våra ben. Vill vi människor inte förmedla Guds kärlek till varandra är Gud maktlös. Vill vi kan Gud göra det omöjliga. Ibland räcker det med att en enda människa ställer sig i Guds tjänst för att världen skall förändras till det bättre. Tänk Franciskus, tänk Dietrich Bonhoeffer. Tänk Moder Theresa, tänk Nelson Mandela.

Men Paulus vackra text är inte oproblematisk. Oftast glider vi över det problematiska. I kväll skall jag inte göra det.

Paulus skriver att ”vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria”. Paulus opponera sig inte mot slaveriet trots att han måste ha känt till de förfärliga förhållanden många slavar levde under.

Han skriver också: ”Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville.” Paulus ser alltså inga behov av förändring, inga behov av mer rättvisa livsvillkor. Inget behov av utjämning av jämlikhet och av jämställdhet. 

Allt är bra som det är, bara vi tar bättre hand om varandra. Slavägaren skall behandla sina slavar väl. Slavarna skall tjäna sina herrar samvetsgrant och finna sig i sin lott. Alla behövs, men på olika sätt och i olika roller, oföränderligt.

Jag kommer att tänka på Joe Hills sång ”The preacher and the slave” där en av stroferna lyder:

”You will eat, bye and bye

In that glorious land above the sky

Work and pray, live on hay

You´ll get pie in the sky when you die”

Hur skall vi förstå Paulus sociala blindhet och brist på reformvilja? Svaret är att Paulus levde i en tid utan tidsuppfattning.

För Paulus och hans samtida såg världen ut som den gjorde därför att Gud hade skapat den så. Det fanns rika och fattiga, slavar och fria därför att Gud hade skapat världen så. Männen hade sina roller och kvinnorna sina roller därför att Gud hade skapat världen så. För Paulus var skapelsen statisk. Världen såg ut som den gjorde därför att den alltid sett ut så, därför att Gud hade skapat den så.

Att begära något annat av Paulus vore att begära för mycket. Det skulle dröja mer än 1 500 år innan den västerländska människan upptäckte tidens bråddjup och skapelsens ständiga förändring. 

Huvudperson i tidsrevolutionen blev Charles Darwin. Det är med honom vi förstår att skapelsen är dynamisk, så långt från Paulus statiska värld man bara kan föreställa sig.

Men trots att vi sedan länge upptäckt tidens betydelse och skapelsens ständiga förändring möter vi fortfarande kristna som läser Paulus tidlöst. Särskilt vad gäller kön och sexualitet. 

Man kan läsa Paulus i Paulus egen kontext, som om hans tid var vår tid. Det är texthistoriskt intressant men ger oss inte mycket vägledning i vår egen tid och för våra egna liv. Det leder bara till en sekteristisk tolkning av kristen tro.

Att läsa Paulus tidlöst är också att på djupet missförstå skapelsen. Gud skapar inte bara blommor och barn, han skapar också vår förmåga att tänka, att lära oss, att ta intryck och inte minst: vår förmåga att ompröva och ändra uppfattning.

Förändring är en del av skapelsen och glöm aldrig: Gud har inte skapat världen. Gud skapar världen. Guds skapelse pågår runt omkring oss och i oss här och nu. Gud är förändringens Gud.

Så läst behåller Paulus vackra text sin skönhet. Våra roller och uppgifter kan förändras, men vi är alla behövda, alltid behövda. Ingen människa är försumbar. Tillsammans utgör vi Kristi kropp, Guds armar och ben i världen. Det är ett stort ansvar men också en stor glädje.

Nu skulle jag kunna säga AMEN. Men i stället skall jag göra det som man ofta bör göra när man läser en bibeltext. Man bör läsa lite till för att inte missa något väsentligt.

När Paulus i kapitel 12 av sitt första brev till Korintierna förklarat att alla behövs går han i kapitel 13 över till att skriva om det som är viktigast. Det är det kapitel som brukar kallas kärlekens lov. Han avslutar det med orden:

”Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, men störst av dem är kärleken.”

Se er om i bänkarna. Jo, jag menar det bokstavligen. Se på varandra! Ni är kärlekens bevis. Ingen av er hade varit här i kväll om inte kärleken varit störst av allt, till och med större än tron och hoppet.

Låt oss därför med glädje och tillförsikt ta oss an uppgiften att vara Guds armar och ben i världen.

I Faderns och Sonens och Den helige Andens namn, AMEN!

Published by Irène Nordgren on 14 jun 2019

Öppet brev till Ulf Silfverling på Katolsk Observatör

Ulf Silfverling

Jag vill sent omsider besvara Ditt genmäle på min artikel i DAGEN- men bättre sent än aldrig – då Du på Katolsk Observatör och i DAGEN 9 maj anser att jag ”har fel”, anklagar mig för ”missvisande” information, ”horribla påståenden” och ”osakliga angrepp” på påve Benedikt XVI. Detta utifrån min debattartikel i samma tidning angående det öppna brev som Benedikt lät publicera 10 april ”The Church and the Scandal of Sexual abuse”

Lfbclid=IwAR0bkG9CR64Pjo4RcKBSTKqmOtcdKP2neJmFryPmdNQ_0xleVuHQ5EC-yBs

Du vill göra en översyn och historiebeskrivning av Benedikts pontifikat i relation till sexskandalerna inom katolska kyrkan.

Hoppas att Du håller med om att historia om ett och samma skede i tiden kan beskrivas på olika sätt. Fakta kan tolkas olika och historieberättaren väljer vilka fakta han /hon vill lyfta fram och vilka fakta han/hon vill förtiga / mörka.

Du skriver ”Redan 2001 övertalade kardinal Ratzinger påven Johannes Paulus II att alla ärenden om sexuella övergrepp skulle flyttas från de enskilda stiften till Troskongregationen, för en mer trovärdig behandling, och för att undvika osunda lojaliteter inom stiften.”

Jag menar att det inte går att förneka att det var under påve Johannes Paulus II pontifikat med Ratzinger som prefekt under nästan ett kvarts sekel för Troskongregationen 1981 – 2005 som praxis av  det världsvida institutionella mörkandet av prästers kriminella sexövergrepp befästes.  I USA hade SNAP (Survivors Network of those 

Abused by Priests ) bildats redan 1989  dvs det var känt sedan länge att  katolska präster våldtog  barn men att enda åtgärden var omplacering. Thomas Doyle OP 

rapporterade till Vatikanen 1995.https://m.youtube.com/watch?v=jW-S9Ddws4w

Ratzingers dokument (De Delictis Gravioribus) skrevs 13 maj 2001 och skickades till kyrkans samtliga biskopar och handlade om att sexuella brott begångna av präster skulle handläggas centralt inomkyrkligt och omfattas av kyrkolagens strängaste ”påvliga sekretess ” Den som bryter sekretessen blir exkommunicerad enligt åberopande av ett tidigare dokument 1962.  Inte ett ljud 2001 om att blanda in civila myndigheter.

http://dagensseglora.se/2013/03/01/som-man-baddar-far-man-ligga/

Men Du Ulf Silfverling tycks på allvar tro att syftet var att få ”en mer trovärdig behandling” om Ratzinger var den person som själv – utan insyn från civilsamhället – globalt administrerade utredningen ?

När vi tolkar stödjer vi oss på olika auktoriteter och jag stödjer mig på olika auktoriteter som menar att centraliseringen och sekretessen var ämnad att skydda prästen / förövaren och att inte skandalisera kyrkan. Jag vidhåller att Ratzinger därigenom prioriterade förövaren på beskostnad av dennes offer.

Boston Globes journalistiska bragd som i jan 2001 ledde till publiceringen av skandalen med ärkebiskop Bernard Law i Boston som mörkat och omplacerat pedofilpräster – bla prästen John Geoghan – och som skakade inte bara USA utan även Vatikanen och dess påve och prefekt för Troskongregationen – blev inledningen på ett paradigmskifte dvs en ny syn på hanterandet av prästers sexövergrepp. John Geoghan visade sig sexuellt ha förgripit sig vid ca 150 tillfällen på minderåriga och hade omplacerats vid 6 tillfällen mellan olika församlingar. Kardinal Law fick avgå – eller rättare sagt också han omplacerades – utan att avkragas – till Rom där han fick nya uppdrag. I min värld prioriterade Ratzinger alias Benedikt XVI förövarens beskyddare på bekostnad av offren.

New York Times från 2006 ”And in 2002, as the American church was in an uproar over abuse, Cardinal Ratzinger said the because of the media attention given to it, ”one comes to the conclusion that it is intentional, manipulated — that there is a desire to discredit the church.But colleagues and other church experts said his view began to change as his office was flooded with allegations of sex abuse. In 2004, his office reopened the case against Father Maciel, interviewing dozens of victims and other witnesses. Then, before he became pope, Cardinal Ratzinger spoke last year of the need to remove ”filth” in the church, widely interpreted to mean priests who abused children.https://www.nytimes.com/2006/05/19/world/europe/19cnd-vatican.html

Helige Johannes Paulus II välsignar nedan samtidens grövste prästpedofil Marcial Maciel Degollado 2004. Observera att det är samme helige påve som råkar ha specialiserat sig på Kroppens Teologi bla genom boken ” Love & Responsibility” som samtidigt blundade för att barns kroppar våldtogs av en präst. För denne påve tog Benedikt initiativet att inleda en saligförklaringsprocess 13 maj 2005 dvs ca 5 VECKOR ! ! ! efter Johannes Paulus II död 2 april 2005. Detta trots att det bör ha gått 5 ÅR efter vederbörandes död och trots att Benedikt visste att offren för förövaren fortfarande var i livet. I min värld prioriterade Benedikt även i detta fall  förövarens beskyddare  på bekostnad av offren.


The Rev. Marcial Maciel, with by Pope John Paul II in 2004, was warmly regarded the pontiff.CreditPlinio Lepri/Associated Press

Du skriver om ovanstående fall ”Ett av dem var ordensgrundaren fader Maciel Delgollado, vars frikostighet gentemot kyrkan hade duperat kretsen kring påve Johannes Paulus II”  

Det är så Du ser på fallet Maciel Delgollado ! Ulf Silfverling jag saknar ord för en kommentar !

Det finns inte något dokument från Ratzinger / Benedikt XVI där texten utgår från ett barnperspektiv och utmynnar i hur kyrkan brustit i sitt ansvar och brustit i att alltid ställa sig på det våldtagna barnets sida MOT dess förövare. Inte heller i Benedikts nu senaste öppna brev ”The Church and the Scandal of Sexual abuse” där Benedikt istället lägger skulden på den ”gudlösa tidsandan”. Med rätta har därför brevet blivit starkt kritiserat överallt i internationella media.  Det är dock den ”gudlösa tidsandan” – och inte katolska kyrkan – som fört  in barnperspektivet / Barnkonvention i världen. 

Det var under galgen som Ratzinger

 /Benedikt XVI  vidtog åtgärder 

vilket hade varit klädsamt om han hade gjort en bekännelse om i sitt senaste brev…… 

Med tanke på vilket ormbo – läs personal – Franciskus ärvde efter Benedikt har han gjort stordåd. Vilken personal högste chefen väljer att omge sig med avslöjar mycket om chefen. Benedikt headhuntade Burke till Vatikanens högsta juridiska befattning som högste domare i Högsta Domstolen Signatura. Och Gerhard Müller som prefekt för Troskongregationen. Det säger mycket om Benedikt och det säger mycket om Franciskus att han vågat avpolletera dessa kyrkomän från deras befattningar. 

Och att Du Ulf Silfverling på Katolsk Observatör lägger krut på att låta översätta långa textmassor om och av dessa förkonciliära kyrkomän – inklusive Din förkonciliäre storfavorit biskop Athanasius Schneider – säger mycket om Dig!

Noterar dock att Du inte (ännu) låtit översätta Burkes senaste alster den sk Sanningsdeklarationen……..

Med vänliga hälsningar

Irène Nordgren

Published by Irène Nordgren on 11 jun 2019

Kardinal Burke öppnar eget alternativt läroämbete

In persona Christi – Kardinal Burke i sin galero

Klyftan inom katolska kyrkan mellan traditionalister och reformkatoliker blir allt djupare. Med kardinal Burke i spetsen har ytterligare en kardinal och 3 biskopar från Kazakstan undertecknat

en sk Sanningsdeklaration i 40 punkter som vänder sig mot ”några av de vanligaste felaktigheterna i våra dagars kyrka” och man har nu även startat en namninsamling som stöd för ”Sanningsdeklarationen” som kan läsas i sen helhet i länken nedan.   Deklarationen vänder sig bla mot all form av ekumenik och interreligiös dialog och innehåller farliga formuleringar 

vad judendom beträffar…..förutom alla de vanliga förbuden vad sex-och samlevnad beträffar inklusive förbud för frånskilda och omgifta katoliker att gå till kommunion.

”Declaration of the truths relating to some of the most common errors in the life of the Church of our time ” https://www.lifesitenews.com/images/loca”l/Declaration_Truths_Errors.pdf

Undertecknarna är

Cardinal Raymond Leo Burke, Patron of the Sovereign Military Order of Malta Cardinal Janis Pujats, Archbishop emeritus of Riga
Tomash Peta, Archbishop of the archdiocese of Saint Mary in Astana
Jan Pawel Lenga, Archbishop-Bishop emeritus of Karaganda
Athanasius Schneider, Auxiliary Bishop of the archdiocese of Saint Mary in Astana

http://www.ncregister.com/daily-news/new-declaration-of-truths-affirms-key-church-teaching

https://www.lifesitenews.com/news/cdl-burke-bp-schneider-issue-declaration-of-truths-to-correct-rampant-doctrinal-confusion-in-church?utm_source=LifeSiteNews.com&utm_campaign=ae2476b1cc-Daily%2520Headlines%2520-%2520World_COPY_511&utm_medium=email&utm_term=0_12387f0e3e-ae2476b1cc-404178453In persona Christi – Kardinal Burke i sin Cappa Maxima  

// Irène

PS Kardinal Burkes Sanningsdeklaration om ”de vanligaste felaktigheterna i dagens kyrka” leder tankarna till påve Pius IX 1864 Syllabus Errorum av 80 irrläror i tiden. http://www.rosingsdigitalpublications.com/pius_ix_pope_quanta_cura_and_the_syllabus_of_errors.pdf

Noterar att Katolsk Observatör – kardinal Burkes och biskop Schneiders största fan-club i Stockholms katolska Stift – åtminstone inte ännu och åtminstone inte offentligt har visat sin stora tillgivenhet och sympati för detta alternativa Läroämbete…

Undrar om Ulf och Birgitta Ekman tänker skriva på namninsamlingen med tanke på deras stora entusiasm för Kazakstans biskopar som de  så gärna ville dela med sig av i Katolskt Magasin förra året efter sin rundresa i Kazakstan…….. 

http://www.katolskvision.se/blog/?p=24815

http://www.katolskvision.se/blog/?p=24953

Published by Irène Nordgren on 02 jun 2019

Lysande ledare av Peter Wolodarski i DN – om Lars Adaktusson

Peter Wolodarski : ”Journalisten Adaktusson hade aldrig accepterat detta. Som journalist vet Lars Adaktusson att han själv aldrig hade nöjt sig med en e-postintervju efter en detaljerad granskning. Reportern Adaktusson hade kallat politikern Adaktussons undflyende beteende för vad det är: ett svek mot väljarna”

Det visade sig att Lars Adaktusson frekvent röstat emot kvinnors aborträtt – både i Europa och globalt. Som enda svensk röstade han nej till det slutgiltiga fördömandet av Paraguay för att landet nekat en våldtagen 10-årig flicka abort”

https://www.dn.se/ledare/peter-wolodarski-journalisten-adaktusson-hade-aldrig-accepterat-detta/?fbclid=IwAR2jB1iioYUastJqyFtSBr7DSHwgiXHqL7Km8_dbQbHtDc5CN_hYME84ogM

Lars Adaktusson: ”Det kan tyckas märkligt att man som parlamentariker röstar mot förslag som kan vara både viktiga och rätt i sak. Men det händer emellanåt och det är väsentligt för att motverka de krafter som konsekvent arbetar för att EU ska växa och lägga under sig mer makt”

https://www.dn.se/nyheter/politik/adaktussons-facit-i-eu-rostade-emot-abort-22-ganger

// Irène

PS Lars Adaktusson tar sig tolkningsföreträde i vilka frågor just han anser EU ska ha mer överstatlig makt -typ samvetsfrihet för vårdpersonal vid abort – men röstar mot kvinnors aborträttigheter , röstar NEJ till fördömandet av Paraguy som nekat en våldtagen 10-årig flicka abort. Ursäktar detta med att han inte anser abort hör hemma på EU nivå.  

”Anledningen till att jag röstade nej var att det fanns en väldigt tydlig skrivning i den här slutliga resolutionen som uppmanar rådet att föra upp abortfrågan på EU-nivå.”

https://www.svd.se/adaktusson-gar-att-diskutera-mitt-beslut

Lars Adaktusson tycker tex att det inte alls är bra med nationell beslutanderätt kring barnmorskefallet Ellinor Grimmark ….typ…därför har Lars Adaktusson tex stöttat Ruth Nordström – ombud för Ellinor Grimmark- som sponsras som jurist av  USA mäktiga och stormrika Pro-life rörelse som ekonomiskt gärna hjälper till att föra fallet Ellinor Grimmark  till EU domstolen ……..

Nyheter 2015 och 2016
”Ruth Nordström har vid flera tillfällen träffat kristdemokraten Lars Adaktusson som även han 
vill införa samvetsfrihet i Sverige. För två veckor sedan var Ruth Nordström och de två barnmorskor som hon företräder i Bryssel, inbjudna av Lars Adakutsson och Alliance Defending Freedom för att delta i en presskonferens om samvetsfrihet.”

Anders Lindberg ledare Aftonbladet 17 april 2019

”Alliance defending freedom klassas som en ”hatgrupp” och motarbetar kvinnors och homosexuellas rättigheter. Ändå samarbetar ledande Kristdemokrater med dem. Det avslöjar ETC.”

”Adaktusson är heller inte ensam. Enligt ETC har flera andra högt uppsatta kristdemokrater samarbetat med just ADF. Inget annat parti skulle komma undan något sådant. I både MP och SD har politiker i stället tvingats sluta efter liknande skandaler.

”Kristdemokraterna har en lång historia av engagemang i underlivsfrågor av olika slag. Partiet bildades 1964 som en protest mot bland annat att kristendomsundervisningen togs bort i skolan och har sedan dess även varit kritiska till aborträtten och motarbetat rättigheter för homosexuella.”

”Att KD tvärtom accepterar samarbete med ADF, en hatgrupp som enligt Southern Poverty Law Center bland annat vill kriminalisera homosexualitet, säger faktiskt allt.”

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/mRK0n4/kd-bjod-in-usas-abortmotstandare

Alliliance Defending Freedom som Lars Adaktusson har allierat sig med

https://sv.wikipedia.org/wiki/Alliance_Defending_Freedom

Katolsk Vision 12 april 2017 om Samvetsfrihet

http://www.katolskvision.se/blog/?p=22899


Published by Irène Nordgren on 18 maj 2019

Sätt munkavle på celibatära 90-åriga kardinaler som tror de har något att komma med i fråga om preventivmedel !

Kardinal Brandmüller rasar åter mot de kyrkosamfund som godkänt preventivmedel.

”The Church of England’s endorsement of contraception at its 1930 Lambeth Conference has led to the “diabolical monstrosity” of “procreative medicine,” German Cardinal Walter Brandmüller told the Rome Life Forum on Friday (read full talk below or here).”

://www.lifesitenews.com/news/contraception-has-led-to-diabolical-experiments-on-human-life-cardinal?utm_source=LifeSiteNews.com&utm_campaign=03fc894dc0-Daily%2520Headlines%2520-%2520World_COPY_495&utm_medium=email&utm_term=0_12387f0e3e-03fc894dc0-404178453 

// Irène

PS 2017 kardinal Brandmüller på konferens för att fira 50-års jubileum encyklikan Humanae Vitae https://www.catholicnews.com/services/englishnews/2017/on-contraception-church-must-continue-to-defend-life-cardinal-says.cfm

””Humanae Vitae” proves that ultimately, it is the Holy Spirit that guides the process of ”paradosis,” or teaching based on church tradition, and ”ensures that the faith of the church develops in the course of time” while remaining faithful to Christ’s teachings, Cardinal Brandmuller said.”

Kardinal Brandmüller 2016 en av de 4 kardinalerna

”Amoris Laetitia – 4 kardinaler utmanar Franciskus offentligt”

www.katolskvision.se/blog/?p=21322

Published by Irène Nordgren on 01 maj 2019

Racism under beskydd av Israels utbildnings – och försvarsdepartement

Under beskydd av Israels utbildnings- och försvarsdepartement sprider rabbiner racistiska värderingar till blivande militärer.

”Two rabbis at a pre-military religious academy in a West Bank settlement were recorded making derogatory and racist comments about Arabs, defending Adolf Hitler’s worldview, and openly promoting Jewish supremacy.”

”In a series of undated recordings published by Channel 13 news on Monday, Rabbi Eliezer Kashtiel, the head of the Bnei David academy in Eli, can be heard calling for the enslavement of the “stupid and violent” non-Jews due to their genetic inferiority.”

https://www.youtube.com/watch?v=ERUsjvVLwPc&app=desktop

Rabbi Eliezer Kashtiel, the head of the pre-military academy in the West Bank settlement in Eli. (screen capture: Channel 13)


Rabbi Giora Redler, a teacher at the the pre-military academy in the West Bank settlement in Eli. (screen capture: Channel 13)

https://www.timesofisrael.com/embracing-racism-rabbis-at-pre-army-yeshiva-laud-hitler-urge-enslaving-arabs/amp/?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1cZHVTUBPZDtQHz7VjtL9rgtHVNKG_XvCo8A4HmXMk64X5ShJ2u5PmOyw 

Bnei David – Eli Mechina Program https://oneisraelfund.org/oif-projects/bnei-david-mechina-program/

Yair Lapid – israelisk politiker och journalist protesterar. ”This is not judaism. These are not values. People who speak this way are not worthy of being called rabbis or educate teenagers. Any comparison to the holocaust is a racist abdomination and arabs do not want to be slaves. The state must immediately stop funding the program until racist rabbis are removed.”

Yair Lapid ledare och grundare av det politiska partiet Yesh Atid https://sv.wikipedia.org/wiki/Yesh_Atid

Andra rabbiner som tex Rabbi Halim Leiter tar kraftigt avstånd. ”Det här är inte värderingar från Torah”

// Irène

PS Påminner mig om en artikel jag skrev i Kyrkans Tidning 2014 ”Den nya antisemitismen”  och   ”Ett telefonsamtal via ”hell-phone” från Dr Joseph Goebbels till hans chef Adolf Hitler” https://www.kyrkanstidning.se/debatt/den-nya-antisemitismen

Published by Irène Nordgren on 01 maj 2019

I öppet brev till kyrkans biskopar anklagas Franciskus för heresi

Life Site News 30 april

”Prominent clergymen and scholars including Fr. Aidan Nichols, one of the best-known theologians in the English-speaking world, have issued an open letter accusing Pope Francis of committing heresy. They ask the bishops of the Catholic Church, to whom the open letter is addressed, to ”take the steps necessary to deal with the grave situation” of a pope committing this crime.”

https://www.lifesitenews.com/news/prominent-clergy-scholars-accuse-pope-francis-of-heresy-in-open-letter

Brevet är på 20 sidor https://www.documentcloud.org/documents/5983408-Open-Letter-to-the-Bishops-of-the-Catholic.html

// Irène

PS Noterar att Franciskus utnämningsprivilegium ifrågasätts ! Noterar att en påves utnämningsprivilegium bara brukar ifrågasättas när man inte håller med om påvens utnämningar ! Dags att införa Montesquieus maktfördelningslära även i Vatikanstaten! http://www.norstedts.se/bocker/111967-om-lagarnas-anda

Published by Gert Gelotte on 25 apr 2019

Benedikt saknar offerperspektivet

Sex-offrens perspektiv lyser med sin frånvaro i Benedikts skrivelse. Det skriver Irène Nordgren om påven Benedikts försök att förklara pedofilskandalerna i kyrkan.

https://www.dagen.se/debatt/benedikt-saknar-offerperspektivet-1.1470404

Published by Irène Nordgren on 11 apr 2019

Nyheter från ELFENBENSTORNET ang kyrkans sexövergrepp

”The Church and the Scandal of Sexual Abuse”    

B 16 ger sin personliga syn. 

http://m.ncregister.com/daily-news/the-church-and-the-scandal-of-sexual-abuse?fbclid=IwAR0bkG9CR64Pjo4RcKBSTKqmOtcdKP2neJmFryPmdNQ_0xleVuHQ5EC-yBs

// Irène

PS Pinsammare bortförklaringar från en fd kyrkans mäktigaste man får man leta efter. B 16 avslöjar sin totalt bristande förmåga till självkritiskt tänkande och självreflexion. Varför göra ålderdomen svår för sig när man kan göra den enklare genom att på ålderns höst förläna sig själv total ansvarsfrihet genom att förlägga hela skuldbördan på tidsandan !

B16 alltid haft mer omsorg om prästerliga sexförövare än om deras offer! Den prioriteringen kvarstår fortfarande !

Här lite rörliga vardagsbilder från ELFENBENSTORNET anno 2008 tillsammans med sin sekreterare Gorgious George https://www.youtube.com/watch?v=UQrWxrtqRUU

Published by Gert Gelotte on 26 mar 2019

När präster utnyttjar ordenssystrar sexuellt

Som om pedofilskandalerna inte vore nog så avslöjas nu allt mer av hur präster utnyttjar nunnor sexuellt. Och hur gärningsmännen skyddas av kyrkan. I detta fransk/tyska reportage från kulturkanalen Arte intervjuas ett stort antal offer. Det är nödvändigt att lyssna på dem.

« Prev - Next »